> >

Réimsí Taighde na Foirne 

An Dr Cathal Billings

 • Tréimhse na hAthbheochana
 • Cumann Lúthchleas Gael agus an Ghaeilge
 • Stair Chumann Lúthchleas Gael
 • An náisúnachas agus cúrsaí teanga, an náisiúnachas cultúrtha
 • Úsáid na Gaeilge poiblí
 • Cumainn agus eagraíochtaí náisiúnacha agus an Ghaeilge
 • An t-aistriúchán agus teoiricí aistriúcháin

An tOllamh Comhlach Caoimhín Breatnach

 • Teanga, litríocht agus meadarachtaí na Nua-Ghaeilge Moiche
 • Léann na lámhscríbhinní

An Dr Dewi Evans

 • Leabhar aguisíní agus ceartúchán ar The Welsh Vocabulary of the Bangor District le O.H. Fynes-Clintn
 • Ailt ar chaidrimh liteartha idir an Bhreatain Bheag agus Éire agus ar bhéaloideas na hÉireann
 • Comhréir agus stílíocht na Breatnaise

An Dr Kelly Fitzgerald

 • Teacht chun cinn agus forbairt an bhéaloidis
 • An chuimhne agus an insint
 • An stair bhéil sa chomhthéacs uirbeach
 • Anailís ar an bpróiseas eitneagrafaíochta agus cartlannaíochta
 • An traidisiún béil agus na healaíona

An tOllamh Comhlach Caoimhín Mac Giolla Léith

 • Teanga agus litríocht na Nua-Ghaeilge agus Ghaeilge na hAlban
 • An teoiric liteartha agus an chritic
 • Na hamharcealaíona comhaimseartha

An Dr Roisin McLaughlin

 • Teanga, litríocht agus meadarachtaí na Gaeilge Luaithe 
 • Téacsanna Laidine-Gaeilge
 • Pailéagrafaíocht

An tOllamh Máire Ní Annracháin

 • An teoiric liteartha faoi mar a fhorbraítear í go hidirnáisiúnta a chur in oiriúint do litríocht na Gaeilge
 • Na naisc idir an cultúr gaelach in Éirinn agus in Albain, go háirithe sa litríocht
 • Fréamhacha gaelacha na nualitríochta, agus an t-athchóiriú a dhéantar ar na fréamhacha sin, i saothar scríbhneoirí móra nualitríochta, ina measc Máirtín Ó Cadhain, Biddy Jenkinson, Somhairle MacGill-Eain agus Seán Ó Ríordáin
 • Anailís chomparáideach ar litríocht an dá Ghaeilge
 • Litríocht Ghaeilge na hAlban ar a son féin
 • An nuafhilíocht sa dá Ghaeilge
 • Forbairt na húrscéalaíochta i nGaeilge na hAlban
 • An teanga fhíortha agus an bhéim a leagtar i gcuid mhaith de litríocht na Gaeilge ar an meatonaime seachas ar an meafar

An Dr Bairbre Ní Fhloinn

 • Tuiscintí agus cleachtais i leith na hoibre
 • Ról an traidisiúin sa chultúr coiteann comhaimseartha agus dianseasmhacht téamaí ón am atá caite go dtí an lá inniu
 • An ailtireacht dhúchasach agus na saincheisteanna caomhnaithe a bhaineann léi
 • Lucht Siúil na hÉireann agus an traidisiún béil
 • Leigheas na ndaoine agus a ról sa lá atá inniu ann
 • Deasghnátha agus cleachtais i leith na séasúr agus na féilire
 • An béaloideas feidhmeach
 • Stair bhailiú an bhéaloidis
 • Na modhanna a úsáideadh chun béaloideas na hÉireann a bhailiú agus a thaifead

An tOllamh Comhlach Meidhbhín Ní Úrdail

 • Traidisiún na lámhscríbhinní in Éirinn
 • Traidisiún dúchasach scripte na hÉireann ón meánaois go dtí an naoú haois déag
 • An fhianaise a bhaineann le ról dinimiciúil an scríobhaí mar chruthaitheoir agus mar athchruthaitheoir insintí san ochtú agus sa naoú haois déag
 • Dioscúrsa na hinsinte agus an t-athláithriú stairiúil
 • An caidreamh comhlántach a bhí idir script agus cló san ochtú agus sa naoú haois déag
 • Scríbhneoireacht chomhaimseartha na Gaeilge agus a hoidhreacht

An tOllamh Comhlach Diarmuid Ó Sé

 • Canúintí Gaeilge na hÉireann, na hAlban agus Oileán Mhanann
 • Córais bhriathartha na Gaeilge agus na dteangacha Ceilteacha eile
 • Forbairt stairiúil na teanga ó c. 1200 AD
 • Múineadh ghramadach na Gaeilge agus graiméir na Gaeilge
 • Canúint agus litríocht iarthar Chiarraí
 • Aiceannú, córas gutaí na Gaeilge, an saorbhriathar, foirmeacha tabharthacha na n-a-thamhan dar críoch -ch i gcanúintí na Mumhan; téarmaíocht dathanna sa Ghaeilge

An tOllamh Regina Uí Chollatáin

 • Tréimhse na hAthbheochana - litríocht, iriseoireacht, critic
 • Iriseoireacht agus na meáin Ghaeilge ó 1795 anuas go dtí an lá atá inniu ann
 • Scríbhneoireacht Uirbeach na Gaeilge 1700+ agus an cultúr cló
 • An tÚrscéal Gaeilge agus an litríocht chomhaimseartha
 • An Ghaeilge ar an Scáileán agus Scannánaíocht na Gaeilge
 • Pearsana móra staire: Pádraic Mac Piarais, James Fintan Lalor
 • Oidheacht scríofa Thír Chonaill
 • Oideacht Laoise

An Dr Aoife Whelan

 • Na Meáin Ghaeilge
 • An Ghaeilge ar an Scáileán agus Scannánaíocht na Gaeilge 
 • Fealsúnacht Irish-Ireland
 • Stair réabhlóidí na hÉireann