Navigation

Researchers at UCD

Órla Ní Chuilleanáin

Lecturer

School Of Irish, Celtic, Folklore & Ling
Newman Building
Belfield
Dublin 4

Tel: +353 1 716
Email: orla.nichuilleanain@ucd.ie

Biography

Is é an t-aistriúchán ar an dlí mo phríomhréimse acadúil. Rinne mé cúrsa samhraidh do dhlítheangeolaithe in Óstaí an Rí agus M.A. sa Ghaeilge Fheidhmeach in ITBÁC (DIT). Ina theannta sin, is abhcóide mé agus tá céim dlí agam ó Choláiste na Tríonóide agus máistreacht sa dlí ó Oxford. Táim i mbun taighde dochtúireachta faoin ngaol idir an dioscúrsa idirnáisiúnta maidir le cearta teanga agus nualitríocht na Gaeilge ina bpléitear teanga agus pobal na Gaeltachta. Ina theannta sin, tá sraith seimineár maidir le húsáid na Gaeilge i réimse an dlí á heagrú agam faoi stiúr Lárionaid de Bháldraithe do Léann na Gaeilge, i dteannta le Susan Denham, Príomh-Bhreitheamh na hÉireann.

De bhreis ar an taithí atá agam ar a bheith ag múineadh aistriúcháin ar an dlí, tá roinnt oibre déanta agam mar shaoraistritheoir sa réimse sin. Tá taithí agam freisin ar thaighde a dhéanamh ar dhréachtreachtaíocht ó bheith ag obair ar feadh bliana mar thaighdeoir in Oifig an Ard-Aighne agus ar feadh dhá bhliain i gCoimisiún na hÉireann um Chearta an Duine. D'oibrigh mé freisin in Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine agus leis an eagraíocht neamhrialtasach Front Line.

Tá ailt foilsithe agus le foilsiú agam maidir le téama an dlí sa litríocht agus próiseas an aistriúcháin i gcás litríocht na n-óg. Ina theannta sin, táim ag scríobh leabhair maidir le ceist an aistriúcháin i litríocht na n-óg faoi Scéim na gCoimisiún (maoinithe ag Foras na Gaeilge). Maidir leis an scríbhneoireacht chruthaitheach, bhuaigh mé an chéad duais do dhrámaí raidió i gComórtas Liteartha an Oireachtais in 2010 agus tá leabhar do pháistí óga a scríobh mé le foilsiú ag LeabhairCOMHAR an bhliain seo chugainn. Rinne mé M.Phil. sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach i gColáiste na Tríonóide in 2006-2007.

 

 


 

Professional

Honours and Awards

Year: 2010.
Title: An chéad duais do dhráma raidió i gComórtas Liteartha an Oireachtais
         

Committees

Committee : Fochoiste Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta UCD maidir le Sraith Seimineár sna Cúirteanna
Committee : Oifigeach teagmhála na Gaeilge do Lárionad Rochtain UCD
   

Languages

French:
 

Outreach Activities

Táim ag eagrú sraith seimineár ar úsáid na Gaeilge i réimse an dlí agus sna cúirteanna i mbliana, faoi stiúr Lárionad de Bháldraithe do Léann na Gaeilge agus Príomh-Bhreitheamh na hÉireann. Tá sé i gceist againn dhá sheimineár iomráiteacha a eagrú sna Ceithre Cúirteanna i mbliana i dteannta le Susan Denham, Príomh-Bhreitheamh na hÉireann. Tabharfar cuireadh do na breithiúna go léir, abhcóidí, aturnaetha, aistritheoirí gairmiúla agus lucht acadúil a bheith i láthair. I mbliana, bainfidh na seimineáir leis an nGaeilge sa chomhthéacs dlíthiúil. Sa chéad seimineár, díreofar ar stair úsáid na Gaeilge sna cúirteanna: ceachtanna náisiúnta agus idirnáisiúnta. Sa dara seimineár, díreofar ar an nGaeilge i mBunreacht na hÉireann. Téama sheimineáir na bliana seo chugainn ná pleanáil teanga agus cearta teanga.
D'eagraigh mé scoil samhraidh in UCD, faoi stiúr an Ollaimh Máire Ní Annracháin: 'Stair na Litríochta agus Litríocht na Staire: Scoil Samhraidh Éire-Alba in ómós do Shomhairle MacGill-Eain, 1911-1996'. Sa chlár don scoil samhraidh, bhí dhá lá go leith de léachtaí ó scoláirí as Éirinn agus Albain, ceardlann amhránaíochta le Síle Denvir agus Griogair Labhruidh agus oíche le ceol agus filíochta le Nuala Ní Dhomhnaill, Christine Primrose agus neart filí eile. Ina theannta sin, d'eagraíomar turas go Gleann Maoiliúra le Biddy Jenkinson agus Michelle O'Riordan. Fuaireamar urraíocht ó Colmcille, UCD (Scoil na Gaelge, an Léinn Cheiltigh, Bhéadloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, agus Institiúid na hÉireann don Léann Daonna), Sabhal Mór Ostaig agus Ollscoil Dhún Éideann.


 


   

Publications

 

Book Chapters

Órla Ní Chuilleanáin (2012) 'Tosaíochtaí an Aistriúcháin ar Litríocht na nÓg go Gaeilge: An Staid Reatha' In: Ríona Nic Congáil (eds). Codladh Céad Bliain: Cnuasach Aistí ar Litríocht na nÓg. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR. [Details]
   

Other Journals

Órla Ní Chuilleanáin (2011) 'An Dlí in Úrscéalta Uí Nualláin: Seigaithris, Osréalachas agus Gníomhú Daonna' Comhar 71 (12) . [Details]
                                                                                           

Research

Research Interests

Is iad an gaol idir an dlí agus an litríocht, an t-aistriúchán dlíthiúil agus an próiseas aistriúcháin i dtaca le litríocht na n-óg na príomhspéiseanna taighde atá agam.

Táim i mbun dochtúireachta maidir leis an gceangal idir na téamaí i litríocht na Gaeilge ina bpléitear meath na teanga agus meath phobal na Gaeltachta san fhichiú haois, ar thaobh amháin, agus na ceisteanna a thagann chun cinn sa phlé idirnáisiúnta maidir le cearta teanga nuair a thagann meath ar chultúr agus ar theanga mhionlaigh, ar an taobh eile. Táim ag déanamh anailíse ar an litríocht de réir mórthéamaí áirithe a thagann chun cinn sa dioscúrsa idirnáisiúnta maidir le cearta teanga: féiniúlacht, cumarsáid, cothrom na féinne idir an mórchultúr agus an mionchultúr, agus saoirse an duine maidir le ballraíocht sa phobal teanga.

Is spéis liom téama an dlí sa litríocht ar leibhéal níos leithne freisin agus tá ailt foilsithe agam maidir le feidhm aorach an dlí in úrscéalta Uí Nualláin. An samhradh seo caite, thug mé páipéar maidir leis an teannas idir an dlí agus an pobal i roinnt gearrscéalta le Máirtín Ó Cadhain ag an gcomhdháil 'Law, Literature and Translation' i gColáiste na Tríonóide. Tá an t-alt sin le foilsiú i gcnuasach páipéar a d'eascair ón gcomhdháil. (Déanfar piarmheasúnú ar an bpáipéar sin.) Ina theannta sin, tá spéis agam sa difríocht idir aistriúchán dlíthiúil áit a bhfuil córas dlí agus cultúr éagsúil i gceist agus aistriúchán dlíthiúil laistigh den chóras dlí céanna.


Tá leabhar á scríobh agam maidir leis an aistriúchán i gcás litríocht na n-óg faoi Scéim na gCoimisiún (maoinithe ag Foras na Gaeilge). Sa leabhar sin, pléifear tosaíochtaí an aistritheora ar litríocht na n-óg, stair an aistriúcháin ar litríocht na n-óg ó thréimhse an Ghúim ar aghaidh, seánraí agus cur chuige an aistritheora in aistriúcháin nua-aimseartha ar litríocht na n-óg go Gaeilge agus an t-aistriúchán ar litríocht na n-óg ó Ghaeilge go teangacha eile. Scríobh mé alt maidir le tosaíochtaí an aistritheora sa chomhthéacs dlíthiúil don chnuasach Codladh Céad Bliain agus tá alt (a bhfuil piarmheasúnú déanta air) le foilsiú agam i mbliana maidir le hathinsintí ar mhiotaseolaíocht agus ar an mbéaloideas i litriocht na n-óg sa dara cnuasach sa tsraith chéanna. 
 

Recent Postgraduates

In 2010-2011, chuidigh mé leis an bpríomhstiúrthóir, an Dr. Regina Uí Chollatáin maidir le gné an dlí i dtaighde Brendan Farrell, mac léinn a rinne miontráchtas dar teideal 'Comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le hoideachas mionteanga agus beartas oideachais in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag' mar chuid den M.A. i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge.

 

Teaching

Teaching Philosophy

Modules Coordinated

201200   IR10040     Irish: Teanga na Gaeilge I
201200   IR40400     Irish: Dlí agus Aistriúchán II
201200   IR40390     Irish: Dlí agus Aistriúchán I
201200   IR30270     Irish: Cruinneas na Gaeilge 3
201200   IR40460     Irish: Reachtaíocht an Aontais Eorpa

Enhancement of Teaching

Review and Enhancement of Curriculum

Developing as a Teacher

Innovation & Leadership