Navigation

Researchers at UCD

Regina Uí Chollatáin

Head of School, School of Irish, Celtic Studies and Folklore

School of Irish, Celtic Studies and Folklore
A209

Tel: 00353 1 716 8140
Email: regina.uichollatain@ucd.ie

BiographyAssociate Professor Regina Uí Chollatáin is the Head of the UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore and Head of Irish Studies. I was the Director of UCD de Bhaldraithe Centre for Irish Language Scholarship (2008-15) and the Vice-Principal / Director of the UCD College of Arts and Celtic Studies Graduate School (2014-15). I am the Director and Initiator of the MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge since 2006 and project coordinator of the first Irish language University based Journalist in Residence (2006-2009).  My UCD memberships include the History of Media Centre, the UCD-OFM partnership committee, the UCD Publications Advisory Group and the UCD Decade of Commemorations University Committee.

I completed my PhD in the National University of Ireland, Maynooth (NUIM) and was awarded an  IRCHSS scholarship and IRCHSS Archival Fieldwork Bursary for same. I was awarded the NUI Post Doctoral Fellowship in Léann na Gaeilge/ an Léann Ceilteach in 2003 and the Ireland Canada University Foundation Senior Visiting Professorship 2011-12. My literary awards include Duais Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin for Stair Chonradh na Gaeilge at Oireachtas 1999, 2001 and 2002 and the Oireachtas award in 2008 for journalistic criticism of the Gaelic column in Iriseoirí Pinn na Gaeilge (Cois Life 2008). I was named as one of the first 8 Irish writers for the national Portráidí Irish Language Writers project in November 2016.

My main areas of research are Irish language media, and the Revival period, examining the evolution of the public sphere of the media from Gutenberg to Bolg an tSolair (1795), and on to present day print, broadcast, and online forums. My research on the Revival period covers literary, linguistic, historical, and cultural influences on the Irish language national and international community. I have published widely in national and international journals and books in these areas. I am currently working on research collaborations with the University of Ulster, Edinburgh University and Glasgow university on the history of media and on Revivalism theory. I am in discussion with publishers on a monograph on the history and criticism of Irish language media entitled: 'Pobal agus Scéal: A history of Irish language media.'

I was the inaugural Chair of the Undergraduate Awards of Ireland panel for Irish and Celtic Studies 2008-2010 and the first Chair of the National All-Island Irish Language Forum and a member of the Irish Language National All-Island Collaborative Forum. I am the Chair of the Newspaper and Periodical History Forum of Ireland and inaugural committee member since 2008. I am a member of the Royal Irish Academy committee for Irish Language Scholarship, Irish Literature and Celtic Culture (2015- present). My other external links include membership of the first State Board of TG4 and Chair of TG4 Audit Committee (2007-12); regular panelist of current affairs, literature programmes and documentaries on TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ, and BBC; committee member of Éigse Cholm Cille (University of Ulster); and Coiste Nuachtán agus Irisí, Foras na Gaeilge. Adjudicator of National Media Awards, Celtic Media Awards, Oireachtas na Gaeilge literary competitions, Gradaim Chumarsáide an Oireachtais, Gleo scheme, Foras na Gaeilge, Co-editor Ainm.ie (2012 -15).

Leagan Gaeilge:

Is Ollamh Comhlach agus Ceann Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, UCD í an Dr Regina Uí Chollatáin. Bhí mé i mo Stiúrthóir ar UCD Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge (2008-15) agus i mo Stiúrthóir ar Scoil Iarchéime, UCD Coláiste na nEalaíon agus an Léinn Cheiltigh (2014-15). Is mise an tionscnóir agus comhordaitheoir MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus comhordaitheoir an togra don chéad 'Iriseoir Cónaitheach Ollscoile' urraithe ag Foras na Gaeilge (2006-2009). I UCD is ball mé den choiste comhpháirtíochta UCD-OFM, den 'History of Media Centre', UCD, de Choiste Comhairleach na bhFoilseachán, UCD, agus de Choiste Dheich mBliana na gCuimhneachán, UCD.
Chríochnaigh mé PhD in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad le Scoláireacht ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaiochtaí Sóisialta (2000) mar aon le sparánacht oibre (2002). Bronnadh Comhaltacht Iar-Dhochtúra Ollscoil na hÉireann i Léann na Gaeilge/ an Léann Ceilteach orm i 2003 agus bronnadh Ollúnacht Chuairte Shinsearach orm ó Fhondúireacht Ollscoileanna Éireann Cheanada 2012-13.
Dála duaiseanna liteartha, bronnadh Gradam Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonnchadh Uí Shúilleabháin orm i 1999, 2001 agus 2002 ag Oireachtas na Gaeilge don taighde ar Stair Chonradh na Gaeilge. Bronnadh Duais Oireachtais orm don saothar Iriseoirí Pinn na Gaeilge (Cois Life, 2008) i gcomórtais liteartha an Oireachtais i 2008. I mí na Samhna 2016 ainmníodh mé ar an ochtar scríbhneoirí Gaeilge tosaigh a toghadh mar chuid den togra náisiúnta 'Portráidí' ag tógáil ar thogra a thugann aitheantas do scríbhneoirí Gaeilge.

Is iad na príomhréimsí taighde atá agam ná na meáin Ghaeilge agus ré na hAthbheochana, ag déanamh anailíse ar réimse poiblí na meán ó Ghutenberg go Bolg an tSolair (1795), agus ar aghaidh go meáin chomhaimseartha cló, craolta, agus ar líne. Clúdaíonn an taighde ar ré na hathbheochana tionchair liteartha, teangeolaíocha, staire, agus cultúrtha, ar phobal náisiúnta agus idirnáisiúnta na Gaeilge. Tá ailt agus leabhair foilsithe agam ar na hábhair seo ag leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta. Faoi láthair tá mé ag comhoibriú le grúpaí taighde in Ollscoil Uladh, Ollscoil Dhún Éideann agus Ollscoil Ghlaschú ar thogra ar an athbheochanas agus ar thogra ar stair na meán. Tá monagraf á scríobh agam fosta ar stair agus ar chritic na meán Gaeilge dar teideal 'Pobal agus Scéal: A history of Irish language media.'

Ba mise an chéad Chathaoirleach ar phainéal na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, do Ghradaim Bhunchéime Éireann (2008-10) agus an Chéad Chathaoir ar an Fhóram Náisiúnta uile-oileánda Forbartha Teanga agus ball den Fhóram Náisiúnta uile-oileánda Comhpháirtíochta Teanga. Is mise an Cathaoirleach reatha ar choiste an Newspaper and Periodical History Forum of Ireland agus i mo bhall bunaidh de ó mhí Dheireadh Fómhair 2008. Is ball mé de choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach in Acadamh Ríoga na hÉireann (2015 go nuige seo). Ba bhall mé de chéad Bhord Stáit TG4 (2007-12) agus is páinéalaí rialta mé ar chláracha litríochta agus cúrsaí reatha, agus ar chláracha faisnéise ar TG4 , RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ agus BBC.  Naisc sheachtracha leis, le hÉigse Cholm Cille, Ollscoil Uladh agus  Is moltóir mé ar na National Media Awards, ar na Celtic Media Awards, ar chomórtais liteartha Oireachtas na Gaeilge, agus ar Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais, ar an scéim GLEO, Foras na Gaeilge, agus ba chomheagarthóir mé ar Ainm.ie (2012-15).


Professional

Honours and Awards

Year: 2016.
Title: Pórtráidí: Scríbhneoirí na Gaeilge
Year: 2014.
Title: Aurora Scholarship for Women in Academic Leadership
Year: 2011.
Title: Senior Visiting Professor Ireland Canada University Foundation
Year: 2010.
Title: Research award for report on current trends in Irish language media
Year: 2008.
Title: Duais ar Shaothar Próis/ Taighde.Oireachtas na Gaeilge / Award for Prose writing in Irish, Oireachtas literary competition
Year: 2007.
Title: Ball de Bhord TG4/ Government appointment to the Board of TG4
Year: 2006.
Title: First Irish language Journalist in Residence
Year: 2006.
Title: Conference award for P.H.Pearse: Life and After-life
Year: 2003.
Title: National University of Ireland biennial Post-Doctoral Fellowship in Irish language scholarship and Celtic StudiesComhaltacht Iar-Dhochtúra i Léann na Gaeilge/ an Léann Ceilteach
Year: 2002.
Title: Award in memory of Lil NicDhonncha and the Donncha Ó Súilleabháin medal/Duais i gcuimhne Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin, Oireachtas na Gaeilge.
Year: 2001.
Title: Award in memory of Lil NicDhonnchadha and Donnchadh Ó Súilleabháin medal for research on Revival period/ Duais i gcuimhne Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin, Oireachtas na Gaeilge
Year: 2000.
Title: IRCHSS Scoláireacht ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta/ IRCHSS Postgraduate PhD scholarship
Year: 2000.
Title: IRCHSS Fieldwork Research Bursary
Year: 1999.
Title: Award in memory of Lil Nic Dhonncha and Donnchadh Ó Súilleabháin medal for research on revival period/Duais i gcuimhne Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin, Oireachtas na Gaeilge

Associations

Association: Bord TG4, Function/Role: Ball de Bhord TG4 - Ceapachán Rialtais ón Aire Cumarsáide/Government appointed member. Aibréan 2007 go 2012
Association: Éigse Cholm Cille, Ulster University, Function/Role: Member of Éigse Cholm Cille conference and research committee(in collaboration with Ulster University)/ Ball de Choiste Éigse Cholm Cille (i gcomhpháirt le hOllscoil Uladh: Grúpa do chothú na Gaeilge agus na litríochta Gaeilge san iar-thuaisceart agus i dtuaisceart na hÉireann)
Association: Foras na Gaeilge, Function/Role: Measúnóir/ Assessor for national grant awards
Association: Oireachtas na Gaeilge, Function/Role: Adjudicator, Literary and media Competitions, Oireachtas na Gaeilge / Moltóir ar chomórtais liteartha agus iriseoireachta, Oireachtas na Gaeilge
Association: TG4, Function/Role: Painéalaí/Panelist: 7 Lá - clár ar chúrsaí reatha/current affairs programme.
Association: Ulster University, Function/Role: Member of review panel for new course in Irish immersion primary education /Painéal measúnaithe do chúrsa nua/ New course review panel
Association: RTÉ Ráidió na Gaeltachta, Function/Role: Regular panelist on current affairs' programmes / Páineálaí rialta ar chláir ' Faoi Chaibidil' agus cláir éagsúla eile
Association: DCU, Function/Role: Member of External Review Panel for new Irish Studies programme
Association: Newspaper and Periodical History Forum of Ireland, Function/Role: Chair
Association: National Media Awards, Function/Role: Adjudicator of National Media Awards
Association: GLEO, Foras na Gaeilge , Function/Role: Adjudicator / Moltóir for scheme to promote Irish language in English medium schools
Association: Undergraduate Awards of Ireland, Function/Role: Inaugural Chair of Irish language and Celtic Studies committee, Undergraduate Awards of Ireland
Association: Ainm.ie / Online dictionary of Irish lives, Function/Role: Comh-eagarthóir do bheathaisnéisí Gaeilge ar líne/ Co-editor for online dictionary of Irish lives
Association: Foras na Gaeilge, Function/Role: Committee member, Coiste Náisiúnta Nuachtán agus Irisí / National Newspaper and Periodical committee
Association: International Celtic Media Awards, Function/Role: Adjudicator for TV and Radio programming and professionals for UK, France and Ireland
Association: Foras na Gaeilge , Function/Role: Chair, Inaugural National Irish Language Development Forum / Cathaoirleach, An Chéad Fhóram Náisiúnta Forbartha Teanga
Association: Foras na Gaeilge, Function/Role: Forum member, National Irish Language collaborative Forum / Ball den Chéad Fhóram Náisiúnta Comhpháirtíochta Teanga
Association: Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga Éireann, Function/Role: Committee member, Coiste na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach / Irish language, Literature and Celtic Cultures Committee member
Association: Newspaper and Periodical History Forum of Ireland, Function/Role: Committee member of inaugural committee to present
Association: Royal Irish Academy, Function/Role: Advisory Committee member for Irish Language Media, Foclóir Nua-Ghaeilge/ Ball de choiste comhairleach ar na meáin Ghaeilge, Foclóir Nua-Ghaeilge
Association: RTÉ, Function/Role: Regular panelist / documentaries
Association: BBC Uladh, Function/Role: Occasional panelist/ documentary
Association: Humanities Institute UCD, Function/Role: Member
Association: National University of Ireland, Function/Role: Assessor for NUI biennial Post Doctoral Scholarships
     

Conference Contributions

Uí Chollatáin, Regina (2017) Organising committee. [International Refereed Conference], The Global Irish Diaspora, University College Dublin , 15-AUG-17 - 19-AUG-17.
Uí Chollatáin, Regina (2017) The Canadian Gael. Revision and Revival. [International Refereed Conference], Canadian Association of Irish Studies. Connections and Reconnections in Irish Studies, Ulster University, Magee Campus, Derry, Northern Ireland , 27-JUN-17 - 30-JUN-17.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Revival and Rebellion. [Invited Lecture], Globalising the Rising, UCD , 04-FEB-16 - 05-FEB-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'The impact of the Anglo-Norman conquest on hagiography in Wales and Ireland'. [Chaired Session], Dublin Institute of Advanced Studies Annual Statutory Lecture, University College Dublin / DIAS , 18-NOV-16 - 18-NOV-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Freedom of Speech in France Germany and Ireland in time of conflict. [Conference Organising Committee Member], NPHFI Annual Conference: Freedom of speech in France, Germany and Ireland in time of conflict, National Library of Ireland , 25-NOV-16 - 26-NOV-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Press Censorship and editorial reaction in France and Ireland during wartime. [Chaired Session], NPHFI Annual Conference: 'Freedom of Speech in France, Germany and Ireland in time of conflict', National Library of Ireland , 25-NOV-16 - 26-NOV-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) An Gúm agus forbairt na Gaeilge mar mheán liteartha. [Keynote Address], An Gúm 1926-2016, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath , 21-OCT-16 - 21-OCT-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Gaedhilg na hAimsire Seo: Writing Processes, Ideology and Identity in Irish Language Print Media in the Revival. [Invited Lecture], Interdisciplinary Symposium on Comparative Revivalism, Ulster University, Belfast , 18-NOV-16 - 18-NOV-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) You are what you speak. First Thought Talks. 'Níl aon tinteán mar do thinteán féin'. [Invited Oral Presentation], Galway International Arts Festival (Newstalk.com programme), Galway, Ireland , 17-JUL-16 - 17-JUL-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Irish language media and 1916. [Invited Oral Presentation], Reflecting the Rising, Freemason's Hall, Dublin , 28-MAR-16 - 28-MAR-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) The Gaelic League and the 1916 Rising. [Keynote Address], Reflecting the Rising RTÉ, DIT Dublin , 28-MAR-16 - 28-MAR-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Leaders and Learning: Laochra agus Léann. [Conference (Sole) Organiser], Torthaí na Réabhlóide: Leaders and Learning / Laochra agus Léann, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, UCD , 17-FEB-16 - 31-DEC-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Irisleabhar na Gaedhilge: Téacs agus Comhthéacs / The Gaelic Journal: Text and Context. [Keynote Address], Online Corpus of the Gaelic Journal 1882-1909/ Seoladh Corpas ar Líne Irisleabhar na Gaedhilge 1882-1909, Royal Irish Academy / Acadamh Ríoga Éireann , 23-MAR-16 - 23-MAR-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Gluaiseacht na Gaeilge agus 1916: De hÍde agus ceannairí 1916. [Keynote Address], Coláiste Uladh 1906-2016, Coláiste Uladh, Gort a'Choirce, Dún na nGall , 26-MAY-16 - 29-MAY-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) From Keating's History to Keating's Legacy: 1916 and The Gaelic League. [Keynote Address], Remembering the 1916 Rising, Fermanagh and Omagh District Council Commemoration Event, Omagh , 12-MAY-16 - 12-MAY-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'Gaedhilg na hAimsire Seo':Writing Processes and Culture in Irish Language Print Media 1910-1920. [Invited Lecture], Intellectual Life in Ireland 1910-1920, Royal Irish Academy , 06-APR-16 - 06-APR-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Culture and Society in the 1916 Rising: The Laois Context. [Keynote Address], Laois Heritage and 1916, Dunamase Theatre, Portlaoise , 24-MAR-16 - 24-MAR-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'Thall is Abhus' 1860-1930 The Journalistic Web between Ireland and North America. [Invited Lecture], First Explorations in Transnational Journalism History, Augusta University, Augusta, Ga, USA , 04-MAR-16 - 05-MAR-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Na Meáin Ghaeilge: Roghanna Pinn agus Teanga. [Invited Lecture], Seacht mBua an Éirí Amach, UCD , 03-MAR-16 - 03-MAR-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Conradh na Gaeilge agus Saoirse Intinne / The Gaelic League and Intellectual Freedom. [Keynote Address], Conradh na Gaeilge agus Saoirse Intinne, Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2016/ The Gaelic League and Intellectual Freedom, Dublin Castle / Caisleán Bhaile Átha Cliath , 26-FEB-16 - 28-FEB-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Torthaí na Réábhlóide. [Conference Organising Committee Chairperson], Torthaí na Réabhlkóide. Comhdháil Idirnáisiúnta: Litríocht, Teanga agus Cultúr, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, UCD , 19-FEB-16 - 20-FEB-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'Casadh Taoide': Cúis agus Coimhlint na Gaeilge i 1916. [Keynote Address], Scoil Mherriman 2016/ Merriman Winter School, St Patrick's College Dublin , 29-JAN-16 - 30-JAN-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Ó Chéitinn go Conradh: 1916 and the Gaelic League. [Invited Lecture], 1916 in Context: A Public Symposium, DCU/ St Patrick's College Campus Drumcondra , 23-JAN-16 - 23-JAN-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'Thall is Abhus': 1860-1930 The Journalistic web in an Irish language transatlantic context. [Invited Lecture], Ceardlann um Dhigitiú, Royal Irish Academy / Acadamh Ríoga Éireann , 22-JAN-16 - 22-JAN-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Hybrid Identities: Irish Language Revival and Media in the US and Ireland 1850-1916. [Oral Presentation], Interdisciplinary 1916, National Library of Ireland , 11-FEB-16 - 11-FEB-16.
Uí Chollatáin, Regina (2016) Na Meáin Ghaeilge: Próiseas na scríbhneoireachta agus na smaointeoireachta. [Invited Lecture], Torthaí na Réabhlóide. Comhdháil idirnáisiúnta: Litríocht, Teanga agus Cultúr, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, UCD , 19-FEB-16 - 20-FEB-16.
Uí Chollatáin, Regina (2015) An Ghaeilge sa Saol Poiblí. [Keynote Address], Merriman Winter School / Scoil Gheimhridh Merriman, Galway , 30-JAN-15 - 31-JAN-15.
Uí Chollatáin, Regina (2015) Irish Freedom in the Twenty-First Century. [Invited Lecture], James Fintan Lalor Autumn School 2015, Portlaoise , 09-OCT-15 - 10-OCT-15.
Uí Chollatáin, Regina (2015) Pádraig Mac Piarais agus an Iriseoireacht [Patrick Pearse and journalism]. [Plenary Lecture], An Piarsach agus 1916: briathar, beart agus oidhreacht, RTÉ Raidió na Gaeltachta , 09-DEC-15 - 09-DEC-15.
Uí Chollatáin, Regina (2015) Na Meáin Chumarsáide agus an Teicneolaíocht / Irish media and Technology. [Chaired Session], Díospóireacht Oscailte ar Pholasaí Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 / Open debate on the the implementation of the 20 year strategic plan for Irish language, Department of Education and Science/ Department of Arts Heritage and the Gaeltacht , 09-DEC-15 - 09-DEC-15.
Uí Chollatáin, Regina (2015) Ó Choéitinn go Conradh: 1916 agus Conradh na Gaeilge. [Keynote Address], Annual Robert MacAdam Lecture Éigse Loch Lao: 1916 agus an Ghaeilge/ Léacht Bhliantúil Mhic Ádhaimh i gcuimhne ar Roibeárd Mac Ádhaimh, UlsterUnversity, Belfast , 02-OCT-15 - 02-OCT-15.
Uí Chollatáin, Regina (2015) Fís 1916. [Chaired Session], Seacht mBua an Éirí Amach 'Fís 1916', UCD , 12-NOV-15 - 12-NOV-15.
Uí Chollatáin, Regina (2015) A New Gaelic League Idea? Hyde's Legacy 100 Years on. [Keynote Address], Princeton University Irish Studies Lecture Series, Princeton University , 10-APR-15 - 10-APR-15.
Uí Chollatáin, Regina (2015) Hybrid Identities: Irish Language Revival and Media in the US and Ireland 1850-1916. [Keynote Address], Villa Nova Irish Studies Distinguished Lecture Series, Villa Nova University , 14-APR-15 - 14-APR-15.
Uí Chollatáin, Regina (2015) Reporting the Revolution. [Conference Organising Committee Chairperson], NPHFI Reporting Revolution: What the papers said, UCD , 13-NOV-15 - 14-NOV-15.
Uí Chollatáin, Regina (2015) Ré nua do Léann na Gaeilge ar líne. [Keynote Address], ComharTaighde Launch, Royal Irish Academy , 24-NOV-15 - 24-JAN-15.
Uí Chollatáin, Regina (2014) The Canadian Gael. Revision and Revival. [Invited Lecture], UCD Centre for Canadian Studies Distinguished Lecture Series, 2014, Galway , 09-MAY-14 - 11-MAY-14.
Uí Chollatáin, Regina (2014) Digitizing Dúchas: Reappraising the Global History of the Irish Language. [Chaired Session], ACIS - CAIS 2014, University College Dublin , 11-JUN-14 - 14-JUN-14.
Uí Chollatáin, Regina (2014) An Claidheamh Soluis agus Timpeallacht Nuachta na hAthbheochana/ An Claidheamh Soluis and the Revival milieu. [Keynote Address], Dúchas. Éigse do Thiobraid Árainn. Scríobh agus Saíocht na Gaeilge, Nenagh , 12-SEP-14 - 14-SEP-14.
Uí Chollatáin, Regina (2014) A Nation Once Again. [Invited Oral Presentation], James Fintan Lalor Autumn School 2014, Laois , 17-OCT-14 - 18-OCT-14.
Uí Chollatáin, Regina (2014) Thall is Abhus. 1860-1930: The Journalistic Web between Ireland and North America. [Invited Lecture], NPHFI Home thoughts from abroad. History, the Press and Diaspora, university College Cork , 21-NOV-14 - 22-NOV-14.
Uí Chollatáin, Regina (2014) The prevalence of the Irish language in Eastern Ontario during the nineteenth century: Evidence from the 1901 Canadian Census. [Chaired Session], UCD Centre for Canadian Studies Distinguished Lecture Series, 2014, UCD Centre for Canadian Studies, UCD School of History and Archives , 24-FEB-14 - 24-FEB-14.
Uí Chollatáin, Regina (2014) 'Thall is Abhus: The Revival Process and the Journalistic Web 1860-1909. [Invited Lecture], Irish America: Past and Present Perspectives, Uppsala University, Sweden , 20-MAR-14 - 21-MAR-14.
Uí Chollatáin, Regina (2014) Athbheochan agus Aiséirí: Irisleabhar na Gaedhilge agus Inniu mar fhóraim ghrinn na Gaeilge. [Invited Lecture], An Greann agus an Ghaeilge, Glucksman House, New York University , 07-MAR-14 - 08-MAR-14.
Uí Chollatáin, Regina, Nic Eoin, Máirín, Ní Úrdail, Meidhbhín, Nic Congáil, Ríona, Ó Liatháin, Pádraig (2014) ÓN Domhan Thoir agus Ón Domhan Thiar. Próiseas Domhanda Athbheochana agus Iriseoireacht na Gaeilge. [Conference Organising Committee Member], Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain, UCD / Coláiste Phádraig, Droim Conrach , 21-FEB-14 - 22-FEB-14.
Uí Chollatáin, Regina (2013) The Canadian Gael. Irish Language Tradition and Revival in Canada c.1850- present. [Invited Lecture], Canadian Studies @UCD. Diversity and Dynamism, UCD School of History and Archives , 21-OCT-13 - 21-OCT-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) [Chaired Session], Mo Ghnósa Leas an Dáin. Comhdháil lae in ómós do Mháirtín Ó Direáin, UCD Humanities Institute , 17-MAY-13 - 17-MAY-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) [Conference Organising Committee Member], Blackguards, Muckrakers, and Crusaders. Journalists in History, DCU , 08-NOV-13 - 09-NOV-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) Iriseoireacht na Gaeilge agus foinsí Gaeilge san Oileán Úr. [Invited Lecture], An Ghaeilge san Oileán Úr. Éigse Cholm Cille 2013, Ollscoil Mhic Aoidh, Ollscoil Uladh, Doire , 01-MAR-13 - 02-MAR-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) Deisceabail agus Soiscéalta Conradh na Gaeilge agus fóram na hiriseoireachta. [Invited Lecture], An tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh agus Athbheochan na Gaeilge, Léachtaí Cholm Cille 2013. NUIM, Léachtaí Cholm Cille, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad , 22-MAR-13 - 23-MAR-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann, 1700-1850/ The cultivation of Irish writing in urban settings. [Conference Organising Committee Member], Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann, 1700-1850, UCD / HII , 23-MAY-13 - 24-MAY-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) Teacht chun cinn an phreasa i saol na Gaeilge san Iarthuaisceart [Doire / Leitir Ceanainn]. [Invited Lecture], Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann, 1700-1850, UCD / HII , 23-MAY-13 - 24-MAY-13.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Earnáil na Meán Gaeilge agus na Dúshláin Amach Anseo. Cad é atá le déanamh?. [Chaired Session], Earnáil na Meán Gaeilge agus na Dúshláin Amach Anseo. Cad é atá le déanamh? Oireachtas na Gaeilge 2012, Oireachtas na Gaeilge, Leitir Ceanainn, Dún na nGall , 02-NOV-12 - 02-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Messages from the Revival. Irish language media as a catalyst for change. [Invited Lecture], Intermediaries and Intermedialities, Queen's University Belfast, School of Languages and Literatures, Queen's University Belfast , 28-NOV-12 - 28-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Comhthéacs na hiriseoireachta agus an tIriseoir comhaimseartha. [Plenary Lecture], Earnáil na Meán Gaeilge agus na Dúshláin Amach Anseo. Cad é atá le déanamh? Oireachtas na Gaeilge 2012, Oireachtas na Gaeilge, Óstán Mount Errigal, Leitir Ceanainn, Co. Dún na nGall , 02-NOV-12 - 02-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Minority periodicals in late nineteenth - twentieth century NPHFI Media History. [Chaired Session], Writing Against the Grain: Dissent, Minorities and the Press in History, Kingston University, London , 16-NOV-12 - 17-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) The 1916 Rising and the Media. [Invited Lecture], The Rising and the Media, Irish Studies Series on the 1916 Rising, St Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Canada, Halifax Art Gallery , 18-APR-12 - 18-APR-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) From Seanchaí to Screen. The Irishman in Irish language drama and film. [Keynote Address], Performing Europe / European Performances, Centre for European Studies, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada , 27-APR-12 - 28-APR-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Media history annual conference NPHFI. [Conference Organising Committee Member], Writing Against the Grain: Dissent, Minorities and the Press in History, Kingston University, London , 16-NOV-12 - 17-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) An mháthair i bhfilíocht Mháire Mhic an tSaoi / the mother in Máire Mhac an tSaoi's poetry. [Invited Oral Presentation], Oíche ómóis do Mháire Mhac an tSaoi/ Celebration of Máire Mhac an tSaoi's work, Irish Writers' Centre, Parnell Square, Dublin , 08-NOV-12 - 08-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Irish language media and Irish revival. [Invited Lecture], Revival Media and Media Revival. The Role of Irish Language Media in the Irish language community, St Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada, St Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada , 13-OCT-11 - 13-OCT-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Samhain: New Beginnings or Dead Ends?. [Invited Lecture], Irish Heritage Lecture Series 2011: Benevolent Irish Society, Prince Edward Island, Canada, Benevolent Irish Society, Prince Edward Island, Canada , 07-NOV-11 - 07-NOV-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Writing the Press into History. [Conference Organising Committee Member], Writing the Press into History. NPHFI Annual media history conference, National Library of Ireland , 18-NOV-11 - 19-NOV-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Óige agus Aois an Dearthár Eile: Ciarán Ó Nualláin, Scríbhneoir Gaeilge. [Keynote Address], Merriman Winter School 2011: Commemoration of Brian and Ciarán Ó Nualláin [O'Nolan brothers] Merriman Winter School, Galway , 28-JAN-11 - 29-JAN-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) 'Scéal na nGael': representation of community in Irish language print and on-line media. [International Refereed Conference], Language in the Media 4, University of Limerick , 06-JUN-11 - 08-JUN-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Ó Scél go Scáileán. Iriseoireacht na Gaeilge. [Invited Lecture], Ó Scél go Scáileán. Iriseoireacht na Gaeilge, Teagasc na Litríochta ag an tríú leibhéal, Léachtaí Cholm Cille, NUIM, National University of Ireland, Maynooth , 25-MAR-11 - 26-MAR-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Scéalaithe agus Scéalaíocht /Story-telling in literature for young people. [Chaired Session], An Chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Litríocht Ghaeilge na nÓg, St Patricks college Drumcondra, Dublin , 08-APR-11 - 09-APR-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Na meáin chumarsáide: Athshealbhú teanga agus athneartú phobal na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh. [International Refereed Conference], An Fiche Bliain atá Romhainn: Taighde agus Teagasc na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh, University of Ottawa, Canada , 27-OCT-11 - 28-OCT-11.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Irish Language Revival and Cultural Chaos: Sources and Scholars in Irish Language Journalism. 8-10 Oct 2010;. [International Refereed Conference], 30th Harvard Celtic Colloquium, Harvard University, Boston, USA, Harvard University, Boston, USA , 08-OCT-10 - 10-OCT-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Reshaping Irish Language Journalism: Roots and Reports in the Dictionary of Irish Biography. [Invited Lecture], Journalism and the Dictionary of Irish Biography, Royal Irish Academy, Dublin , 14-MAY-10 - 14-MAY-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Trasnú Teorainneacha agus Náisiún in Iriseoireacht na Gaeilge sa 19ú hAois. [Invited Lecture], Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois Déag. Éigse Loch Lao, Ollscoil Uladh, Béal Feirste, University of Ulster, Belfast , 07-MAY-10 - 08-MAY-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Greann na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], Greann na Gaeilge. Comhdháil bhliantúil Éigse Cholm Cille, Ollscoil Uladh, Coláiste Mhig Aoidh, Doire, Ollscoil Uladh, Doire , 05-MAR-10 - 06-MAR-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Measúnú ar iriseoireacht na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], Ó Bolg an tSolair go Gaelscéal. Breis agus 200 bliain d'iriseoireacht chló na Gaeilge, UCD Humanities Institute of Ireland , 13-NOV-10 - 13-NOV-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) International Conference on Education and New Learning Technologies, International Association for Technology, Education and Development (IATED). [Refereed Abstracts], International Conference on Education and New Learning Technologies, International Association for Technology, Education and Development (IATED), Madrid, Spain, Madrid Spain , 05-JUL-10 - 07-JUL-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) The Shemus Cartoons, John Herlihy, and R.M. Smyllie. [Chaired Session], The Practice and Profession of Journalism through the Ages, University of Limerick , 19-NOV-10 - 20-NOV-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) The Practice and Profession of Journalism through the Ages. [Conference Organising Committee Member], The Practice and Profession of Journalism through the Ages. NPHFI Annual media history conference, University of Limerick , 19-NOV-10 - 20-NOV-10.
Uí Chollatáin, Regina (2009) From Tracts to Twitter. [International Refereed Conference], International Conference of Education, Research and Innovation, (Madrid), International Association of Technology, Education and Development, Madrid Spain , 16-NOV-09 - 18-NOV-09.
Uí Chollatáin, Regina (2009) Northern Ireland and the Media, History and the Headlines. [Chaired Session], History and the Headlines: Contemporary Coverage and the Reassessment of Historical Events in Newspapers and Periodicals. NPHFI annual conference, Dublin Institute of Technology , 20-NOV-09 - 21-NOV-09.
Uí Chollatáin, Regina (2009) Education practice trends and issues: innovation and trends in modern language teaching in third level education. [Chaired Session], Education practice trends and issues (2), International Conference of Education, Research and Innovation, (Madrid), International Association of Technology, Education and Development, Madrid Spain , 16-NOV-09 - 18-NOV-09.
Uí Chollatáin, Regina (2009) History and the Headlines: Contemporary Coverage and the Reassessment of Historical Events in Newspapers and Periodicals. [Conference Organising Committee Member], History and the Headlines: Contemporary Coverage and the Reassessment of Historical Events in Newspapers and Periodicals. NPHFI annual media history conference, Dublin Institute of Technology , 20-NOV-09 - 21-NOV-09.
Uí Chollatáin, Regina (2008) Irish Language Journalism and print culture in the Revival Period. [Invited Lecture], Print Culture after Union: The impact of 1707 and 1800 on the Book in Scotland and Ireland, Centre of the History of Media (UCD) , 12-DEC-08 - 13-DEC-08.
Uí Chollatáin, Regina (2008) Fact and Fiction: Crossing boundaries in Gaelic print journalism post 1795. [Invited Lecture], Newspaper and Periodical History Forum of Ireland, Inaugural Conference, University College Galway , 31-OCT-08 - 01-NOV-08.
Uí Chollatáin, Regina (2008) Iriseoirí na hathbheochana agus coinbhinsiún na hiriseoireachta: Béalscaoilteacht shrianta?. [Keynote Address], Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 17-OCT-08 - 18-OCT-08.
Uí Chollatáin, Regina (2008) Nuacheol le Nuafhilíocht. [Chaired Session], Ceol na Gaeilge san iar-thuaisceart / Irish music in North West Ireland, University of Ulster, Derry , 29-FEB-08 - 01-MAR-08.
Uí Chollatáin, Regina (2008) Teagasc na Gaeilge i gcoláiste na hollscoile, Baile Átha Cliath. [Invited Lecture], Teagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal, St Patrick's College, Drumcondra , 15-FEB-08 - 16-FEB-08.
Regina Uí Chollatáin; (2007) 'Life and Times of James Fintan Lalor'. [Invited Oral Presentation], Laois Heritage Society, Portlaoise , 05-NOV-07.
Uí Chollatáin, Regina (2007) 'In Ard a Ghutha. 'Finnéithe litríochta an fichiú haois: critic iriseoireachta'. [Invited Lecture], Léacht Uí Chadhain / Annual Ó Cadhain lecture in Irish language and literature, UCD , 18-OCT-07 - 18-OCT-07.
Uí Chollatáin, Regina (2007) 'Iriseoireacht na Gaeilge'. [Invited Lecture], Changed Utterly? Ireland 1967-2007/Mór idir na haimsearaibh. Éire 1967-2007, Merriman Summer School, Lisdoonvarna , 19-AUG-07 - 25-AUG-07.
Uí Chollatáin, Regina (2007) 'James Fintan Lalor - Leasaitheoir, Iriseoir'. [Invited Lecture], Léacht na Seachtaine Gaeilge, Portlaoise , 07-MAR-07 - 07-MAR-07.
Uí Chollatáin, Regina (2007) 'Twentieth Century Irish Literature: A Journalistic Criticism'. [International Refereed Conference], XIII International Congress of Celtic Studies, University of Bonn, Germany , 22-JUL-07 - 26-JUL-07.
Uí Chollatáin, Regina (2006) 'P.H.Pearse: A Journalistic Profile / Pádraig Mac Piarais: Iriseoir Éireannach'. [National Refereed Conference Paper], Pádraig Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht / P.H. Pearse: Life and After-Life, Interdisciplinary Conference, UCD/ HII/ Pearse Museum, Dublin , 29-APR-06 - 30-APR-06.
Uí Chollatáin, Regina (2006) '1916 Laois Heritage: P.H. Pearse and J.F. Lalor'. [Invited Lecture], Laois Heritage Society, Heritage Hotel, Portlaoise , 12-JUN-06 - 12-JUN-06.
Uí Chollatáin, Regina (2005) Director of series of Irish language workshops developing journalism in the North-West region. Joint project with University of Ulster and Éigse Cholm Cille. [Conference Organising Committee Chairperson], Stair agus Forbairt na hIriseoireachta Gaeilge, Ireland , 23-SEP-05 - 29-OCT-05.
Uí Chollatáin, Regina (2005) 'Pádraig Mac Piarais' Sraith clár ráidió ar nualitríocht agus ar phríomhscríbhneoirí an fichiú haois sa Ghaeilge. [Invited Oral Presentation], Nualitríocht agus príomhscríbhneoirí an fichiú haois sa Ghaeilge/ Modern Literature and Irish language twentieth century writers, RTÉ, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath , 20-SEP-05 - 20-MAY-05.
Uí Chollatáin, Regina (2005) An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae: Historical Document or minority language newspaper?. [National Refereed Conference Paper], Lecture Series HII 2005, Humanities Institute of Ireland , 17-OCT-05 - 17-OCT-05.
Uí Chollatáin, Regina (2005) 'Conradh na Gaeilge, Iriseoireacht na Gaeilge, Polaitíocht na Gaeilge'. [Invited Lecture], Seimineáir Iarchéime, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad , 20-NOV-05 - 20-NOV-05.
Regina Uí Chollatáin; (2004) 'An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae: Historical Document or Minority Language Newspaper?'. [Invited Lecture], Lecture Series, Humanities Institute of Ireland, HII, UCD , 17-OCT-04.
Uí Chollatáin, Regina (2004) 'An Ghaeltacht agus Rialtas Chumann na nGaedheal 1929-1932'. [National Refereed Conference Paper], Comhdháil litríochta na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Ireland , 23-OCT-04 - 24-OCT-04.
Uí Chollatáin, Regina (2004) 'Ceist an Chló agus Cumann na nGaedheal 1929'. [National Refereed Conference Paper], Dáil Thuamhan, Coláiste Mhuire, Luimneach , 28-NOV-04 - 29-NOV-04.
Uí Chollatáin, Regina (2003) 'Literature Reviews in An Claidheamh Soluis: A journalistic insight to Irish Literary Reviews in the Revival Period 1899-1932'. [International Refereed Conference], 23rd Annual Harvard Celtic Colloquim, Harvard University, Boston , 07-OCT-03 - 08-OCT-03.
Uí Chollatáin, Regina (2003) 'Polasaí an Rialtais agus Conradh na Gaeilge 1929-1932'. [National Refereed Conference Paper], Seimineár Lae ar Litríocht na Gaeilge, UCD, Roinn na Nua-Ghaeilge, UCD , 06-DEC-03 - 06-DEC-03.
Regina Uí Chollatáin; (2003) 'Historical Gleanings in Irish Language Journalism'. [Invited Lecture], National Heritage Week 2003, Marsh's Library, Dublin , 23-SEP-03 - 23-SEP-03.
Uí Chollatáin, Regina (2003) 'Ireland before the Republic. Politics and Culture, 1922-1949' Joint presentation with Professor Philip O'Leary, Boston College Center for Irish Programs. [Invited Oral Presentation], Lecture Series: 'Ireland before the Republic. Politics and Culture, 1922-1949', Boston College, Boston , 06-OCT-03 - 06-OCT-03.
Uí Chollatáin, Regina (2002) 'Gluaiseacht an Oideachais Ghaelaigh ag tús an fichiú haois'. [National Refereed Conference Paper], Taighde agus Teagasc, Coláiste Mhuire, Béal Feirste , 10-DEC-02 - 13-DEC-02.
Uí Chollatáin,Regina (2002) 'Outside the mainstream: Aspects of Irish Publishing 1880-1930. An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 - minority journalistic publishing'. [Invited Lecture], 'Outside the mainstream: Aspects of Irish Publishing 1880-1930', Kenny's Rare Books, Galway , 10-NOV-02 - 10-NOV-02.
Uí Chollatáin, Regina (2002) 'Gaelic Ireland'. [Invited Lecture], Gaelic Ireland, St Patrick's College, Carlow , 06-JUN-02 - 06-JUN-02.
Uí Chollatáin, Regina (2001) 'An Litríocht Angla-Éireannach agus Litríocht na Gaeilge 1899-1917'. [National Refereed Conference Paper], Postgraduate Research Colloquium, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad , 17-SEP-01 - 17-SEP-01.
Uí Chollatáin, Regina (2001) 'Ról An Claidheamh Soluis i bhforbairt shochtheangeolaíoch na Gaeilge ag tús an fichiú haois'. [National Refereed Conference Paper], Comhdháil Litríochta na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 23-OCT-01 - 24-OCT-01.

Committees

Committee : UCD Seed Funding Review Panel 2017
Committee : Aurora review panel CAH 2017
Committee : UCD Publications Advisory Committee
Committee : Human Research Ethics Committee
Committee : Decade of Commemorations UCD University Committee
Committee : Chair / Graduate School Director, College of Arts and Celtic Studies Graduate School Committee
Committee : College of Arts and Humanities Executive Committee
Committee : College of Arts and Celtic Studies Teaching and Learning Committee
Committee : College of Arts and Celtic Studies Global Engagement Committee
Committee : College of Arts and Celtic Studies Research and Innovation Committee
Committee : International Global Diaspora Conference
Committee : Irish Studies Distinguished Lecture Series
Committee : Ó Thrácht go Twitter seminar series
Committee : UCD CACS Global Engagement Committee
Committee : Cross College BA BSoc Working group with Registrar
Committee : Committee for review of Irish Studies, College of Arts and Celtic Studies
Committee : Audit Committee TG4
Committee : College Graduate Committee
Committee : Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain conference committee
Committee : School of Irish, Celtic Studies and Folklore Committee for Decade of Commemorations
Committee : International interdisciplinary conference on P.H.Pearse: Life and After-Life/ Pádraig Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht
Committee : International Conference on Gaelic Identities June 2006
Committee : School Executive / Coiste Gnó, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, UCD
Committee : School Graduate Committee
Committee : School Executive Committee

Employment

Employer: University College Dublin
Position: Head of School of Irish, Celtic Studies and Folklore
Employer: University College Dublin
Position: Associate Professor, Modern Irish, School of Irish, Celtic Studies and Folklore
Employer: University College Dublin
Position: Head of Irish Studies
Employer: University College Dublin
Position: CACS Vice-Principal of Graduate Studies - Director of Graduate School
Employer: Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath
Position: Léachtóir/ Stiúrthóir Lárionad de Bhaldraithe do Léánn na Gaeilge
Employer: Ollscoil na hÉireann, Má Nuad
Position: Teagascóir litríochta
Employer: Coláiste Phádraig, Ceatharlach
Position: Stiúrthóir / léachtóir, Ard-Chúrsa Gaeilge, HETAC
Employer: Roinn an Oideachais agus na hEolaíochta/ Dept of Education and Science
Position: Múinteoir Bunscoile/ Primary Teacher

Education

Year 2002 Institution: NUI Maynooth, IRL
Qualification: PhD Subject:
Year 1998 Institution: NUI Maynooth, IRL
Qualification: MA Subject:
Year 1983 Institution: Carysfort College of Education
Qualification: BEd Subject:

Languages

Gaeilge:
German:
Spanish:

Consultancy

Client: Foras na Gaeilge, Chair of National Irish Language Development Forum
Client: Foras na Gaeilge. Member of National Irish Language Consultative Forum
Client: Ireland Canada University Foundation
Client: National University of Ireland. Member of Scholarship Assessment Panel
Client: University College Cork, Research Quality Review
Client: Queen's University Belfast. External Examiner (UG/PG)
Client: University of Limerick. External Examiner (UG/PG)
Client: Queens University Belfast PhD External Examiner
Client: Waterford Institute of Technology / Nemeton External Examiner
Client: National University of Ireland Galway. PhD External Examiner
Client: Fiontar DCU, External Examiner
Client: Department of Arts Heritage and the Gaeltacht, Government of Ireland Consultative forum on 20 Year Irish language Strategy
Client: TG4 State appointed board member
Client: TG4 State Board Chair of Audit Committee
Client: Foras na Gaeilge, Commissioned research consultant on Irish language media
Client: Foras na Gaeilge, Member of National newspaper and periodical advisory consultative committee
Client: St Patrick's College, Drumcondra. PhD External Examiner
Client: St Patrick's College, Carlow. External Examiner

Outreach Activities

Aurora mentor UCD 2017
Student advisor for student literary journal Nua-Aois

Comhairleoir na mac léinn d'iris liteartha mac léinn na Nua-Ghaeilge, UCD, Nua-Aois
Éigse Cholm Cille: Committee member for the promotion of Irish language, culture and history in the North West of Ireland in the area of Inis Eoghain in particular
Celtic Media Awards: Adjudicator
National Media Awards: Adjudicator
Undergraduate Awards of Ireland: Chair of inaugural committee for Irish and Celtic Studies
Oireachtas na Gaeilge: Adjudicator on literary and media competitions
Laois Heritage Society: Committee member
Foras na Gaeilge: Member of National Irish Language Consultative Forum
Foras na Gaeilge: Chair of National Irish Language Development Forum
Newspaper and Periodical History Forum of Ireland: Inaugural committee member and current Chair.
RTÉ/TG4/BBC/RTÉ RnaG: Panelist and media contributor and commentator

Journals Edited

Eigse - Journal Of Irish Studies: Editorial Advisory Board Member.

Other Activities

Peer reviewer.

Journals: Journal of European Studies; ComharTaighde; Éigse. A Journal of Irish Studies.

Various publications with Manchester University Press, Cork University Press, the Royal Irish Academy Irish Language Publications Committee.

Edited collections:  Reconstructing the Irish Revival, Irish Elites in the Nineteenth Century.

Publications

Books

Uí Chollatáin, Regina and White, Jerry (2014) Films Gaelic á Catalunya. Scannáin Ghaelacha sa Chatalóin. Halifax Canada: Centre for European Studies. Dalhousie University. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2008) Iriseoirí Pinn na Gaeilge. An cholúnaíocht liteartha: critic iriseoireachta. Baile Átha Cliath: Cois Life. Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2004) An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932. Baile Átha Cliath: Cois Life. Available Online [Details]

Book Chapters

Uí Chollatáin, Regina (2017) ''Gaedhilg na hAimsire seo': Writing Processes, Ideology and Identity in Irish language print media in the Revival period' In: De Brún, Fionntán (eds). Towards a theory on Comparative Revivalism. Belfast: university of Ulster. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2017) 'The Irish Language Press' In: Finklestein, David (eds). The Edinburgh History of the British and Irish Press. Volume 2: Expansion and Evolution, 1800-1900. Edinburgh: Edinburgh University Press. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2017) 'The Irish Language Press in the British Isles 1900-2017' In: Conboy, Martin and Bingham, Adrian (eds). The Edinburgh History of the British and Irish Press, Volume 3: Power, Popularization and Permeation 1900-2017. Edinburgh: Edinburgh University Press. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'An Piarsach agus Iriseoireacht na Gaeilge: Iriseoir Intleachtúil Victeoiriach agus Réabhlóidí Machnamhach' In: Ó Tuathaigh, Gearóid (eds). An Piarsach agus 1916: briathar, beart agus oidhreacht. Galway: Cló Iar Chonnachta. , pp.37-58 [Details]
Uí Chollatáin, Regina; Mac Mathúna, Liam (2016) 'Réamhaiste: Bunús na Scríbhneoireachta Gaeilge i Suíomh Uirbeacha in Éirinn agus Thar Lear' In: Uí Chollatáin, Regina; Mac Mathúna, Liam (eds). Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann 1700-1850. Dublin: Éigse Publications. National University of Ireland. , pp.vii-xxi [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2016) ''Language Shift and Language Revival in Ireland'' In: Hickey, Raymond (eds). Sociolinguistics in Ireland. New York, London: Palgrave MacMillan. , pp.176-197 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2016) ''Thall is Abhus' 1860-1930: The Revival Process and the Journalistic Web between Ireland and North America' In: Regan, Vera, Diskin, Chloe, Martin, Jennifer (eds). Language Identity and Migration. Bern New York London: Peter Lang. , pp.353-379 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'Na meáin Ghaeilge agus 1916: Claonadh, Clúdach, agus Cinsireacht' In: Walsh, John agus Ó Muircheartaigh, Peadar (eds). Ag Siúl An Bhealaigh Mhóir: Aistí In Ómós Don Ollamh Nollaig Mac Congáil. Dublin: LeabhairComhar. , pp.313-337 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2015) 'Athbheochan Thrasatlantach na Gaeilge: Scríbhneoirí, Intleachtóirí agus an Fhéiniúlacht Éireannach' In: Nic Congáil, Ríona; Nic Eoin, Máirín; Ní Úrdail, Meidhbhín; Ó Liatháin, Pádraig; Uí Chollatáin, Regina (eds). Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain. Cruthú, Caomhnú agus Athbheochan. Dublin: LeabairComhar. , pp.277-309 [Details]
Uí Chollatáin, Regina; Ní Úrdail, Meidhbhín (2015) 'Réamhrá' In: Nic Congáil, Ríona, Nic Eoin, Máirín, Ní Úrdail, Meidhbhín, Ó Liatháin, Pádraig, Uí Chollatáin, Regina (eds). Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain Imleabhar 1. Cruthú Caomhnú agus Athbheochan. Dublin / Baile Átha Cliath: LeabhairComhar. , pp.11-16 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2015) '1915 and Laois All Ireland Champions: the national context' In: Fennelly, Teddy (eds). Laois All Ireland 1915. Laois: Laois CLG. , pp.26-33 [Details]
Uí Chollatáin, Regina; Ní Dhonnchadha, Aisling (2014) 'Réamhrá' In: Uí Chollatáin, Regina; Ní Dhonnchadha, Aisling (eds). Cnuasach Comhar 1982-2012. Aistí, Ailt, Agallaimh. Baile Átha Cliath: LeabhairComhar. , pp.11-41 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2014) 'An Peann Coitianta agus an Colúnaí Neamhchoitianta' In: Ó Muirthile, Liam, Uí Chollatáin, Regina, Ní Dhonnchadha, Aisling (eds). Rogha Alt. An Peann Coitianta 1989-2003. Dublin, Ireland: Cois Life. , pp.ix-xxxii Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2014) 'An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae. 'the turning of the tide'' In: Larkin, Felix and O'Brien, Mark (eds). Periodicals and Journalism in Twentieth Century Ireland. Dublin: Four Courts Press. , pp.31-46 [Details]
Uí Chollatáin, Regina; Ó Néill, Malachy (2013) 'Réamhrá' In: Uí Chollatáin, Regina; Ó Néill, Malachy (eds). An Greann sa Ghaeilge. Doire/ Baile Átha Cliath: Éigse Cholm Cille/ Coiscéim. , pp.8-15 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2012) ''Athruithe teanga agus caomhnú teanga i scéal an chló i ré na hathbheochana'' In: Mac Cárthaigh, Eoin; Uhlich, Jurgen (eds). Féilscríbhinn do Cathal Ó Háinle. Connemara: Clóchomhar, Cló Iar-Chonnachta. , pp.961-982 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2012) 'Trásnú Teorainneacha agus Náisiún in Iriseoireacht na Gaeilge sa naoú haois déag' In: De Brún, Fionntán; Mac Mathúna, Séamus (eds). Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois déag. Belfast: Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Uladh. , pp.107-133 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2012) ''Tranglam cultúrtha na hathbheochana: an iriseoireacht agus an claonadh liteartha'' In: Almqvist, Bo, Mac Mathúna, Liam, Mac Mathúna, Séamus, Watson, Seosamh, Mac Cárthaigh, Críostóir (eds). Atlantic Currents / Sruthanna an Aigéin Thiar. University College Dublin: UCD Press. , pp.409-423 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2011) ''Newspapers, Journals and the Irish Revival'' In: Rafter, Kevin (eds). More a disease than a profession: Irish journalism before Independence. Manchester: Manchester University Press. , pp.160-173 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2009) ''The history of a century in a generation': The perspective of an Irish journalist, P.H. Pearse'' In: Higgins, Roisin; Uí Chollatáin, Regina (eds). P.H.Pearse: Life and After-Life/ Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht. Dublin, Portland, London: Irish Academic Press. , pp.81-98 Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina; Higgins, Roisin (2009) ''The Dublin Man / Fear Bhaile Átha Cliath' Introduction/ Réamhrá' In: Uí Chollatáin, Regina; Higgins, Roisin (eds). P.H. Pearse: Life and After-Life; Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht. Dublin /London: Irish Academic Press. , pp.xvii-xxxi [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2009) 'Teagasc na Gaeilge. An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath' In: Ní Fhrighil, Ríóna; Nic Eoin, Máirín (eds). Ó Theagasc Teanga go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an tríú leibhéal. Baile Átha Cliath: Cois Life. , pp.31-40 [Details]

Edited Books

Uí Chollatáin, Regina; Mac Mathúna, Liam (Ed.). (2016) Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann, 1700-1850 /Cultivating Written Irish in Ireland's Urban Areas, 1700-1850. Dublin: National University of Ireland. [Details]
Nic Congáil, Ríona; Nic Eoin, Máirín; Ní Úrdail, Meidhbhín; Ó Liatháin, Pádraig; Uí Chollatáin, Regina (Ed.). (2015) Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain I Cruthú Caomhnú agus Athbheochan. Dublin: LeabhairComhar. [Details]
Nic Congáil, Ríona; Nic Eoin, Máirín; Ní Úrdail, Meidhbhín; Ó Liatháin, Pádraig; Uí Chollatáin, Regina (Ed.). (2015) Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain II. Critic, Cultúr agus Comhthéacs Comhaimseartha. Dublin: LeabhairComhar. [Details]
Uí Chollatáin, Regina; Ní Dhonnchadha, Aisling (Ed.). (2014) Cnuasach Comhar 1982-2012 Ailt Aistí Agallaimh. Sráid Haddington, Dublin: LeabhairComhar. Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina; Ó Néill, Malachy (Ed.). (2013) An Greann sa Ghaeilge. Derry: Coiscéim i gcomhpháirt le hÉigse Cholm Cille. [Details]
Uí Chollatáin, Regina; Higgins, Roisin (Ed.). (2009) P.H.Pearse: Life and After-Life/ Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht. London, Dublin: Irish Academic Press. Available Online [Details]

Peer Reviewed Journals

Uí Chollatáin, Regina (2017) 'ó Cheitinn go Conradh: Gluaiseacht na Gaeilge agus 1916'. Eigse - Journal of Irish Studies, XL (1). [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2017) 'Review: Patrick Pearse and the Theatre. Mac Piarais agus an Téátar'. The Irish Literary Supplement, 2016 . [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'Revival and Irisleabhar na Gaedhilge, Aiséirí and Inniu: The Journalistic Forum and Irish Humour'. The American Journal of Irish Studies, 13 (2016):97-114. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'Athbheochan agus Irisleabhar na Gaedhilge, Aiséirí agus Inniu Fóram Iriseoireachta agus Greann na Gaeilge'. The American Journal of Irish Studies, 13 (2016):79-96. [Details]
Mac Mathúna, Liam; Uí Chollatáin, Regina (2016) 'Bunús na Scríbhneoireachta Gaeilge i Suímh Uirbeacha in Éirinn agus thar lear'. Eigse - Journal of Irish Studies, 2 :vii-xxi. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'Ó Cheitinn go Conradh': Rising the Revivalists to 1916'. Studies in Arts and Humanities, 2 (1):52-62. Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2014) 'Deisceabail agus Soiscéalta. Ceannródaithe athbheochana agus fóram na hiriseoireachta'. Léachtaí Cholm Cille, XLIV (1):22-45. Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2012) 'Ó Scél go Scáileán. Iriseoireacht na Gaeilge'. Léachtaí Cholm Cille, XLII (1):99-132. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2010) 'Irish Language Revival and 'Cultural Chaos'. Sources and Scholars in Irish Language Journalism'. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, XXX 2010 (1):273-292. [Details]
Browne, Harry; French, Nora; O'Neill, Brian (2010) 'Crossing Boundaries and Early Gleanings of Cultural Replacement in Irish Periodical Culture'. Irish Communications Review, 12 (2010):50-64. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2009) 'Literature Reviews in An Claidheamh Soluis. A Journalistic Insight to Irish Literary Reviews in the Revival Period 1899-1932'. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, XXIII 2003 (1):284-298. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2009) 'Proceedings of International Conference of Education, Research and Innovation'. ICERI Proceedings of International Conference of Education, Research and Innovation, :1109-1120. Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2006) ''Review Essay: The trials and triumphs of the Gaelic Literary Movement: 'Gaelic Prose and the Irish Free State, 1922-1939' by Philip O'Leary''. Irish University Review, 35 (2):389-397. [Details]
Uí Chollatáin, R. ; (2006) ''Iriseoireacht na Gaeilge, Conradh na Gaeilge agus Cúrsaí Polaitíochta sna Fichidí: Gluaiseacht Amháin, Trí Mheán''. Bliainiris 6, :173-202. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2003) ''Dearcadh An Chlaidhimh Soluis ar fhorbairt na Gaeilge poiblí ag tús an fichiú haois''. Irisleabhar Mhá Nuad, 2003 :19-61. [Details]
Uí Chollatáin, R.; (2003) ''An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae. Nuachtán mionteangach nó cuid de phreas na hÉireann uile?''. Bliainiris, :338-385. [Details]
Uí Chollatáin, R.; (2003) ''An Claidheamh Soluis agus gluaiseacht an oideachais Ghaelaigh''. Taighde agus Teagasc, 3 :167-185. [Details]

Other Journals

Uí Chollatáin, Regina (2017) 'Ancient Ireland. Iris réamhbheochana agus réamhGhaeltachta' An Linn Bhuí. Iris Ghaeltacht na nDéise 20 . [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2011) ''Óige agus Aois an dearthár eile: Ciarán Ó Nualláin, iriseoir agus scríbhneoir Gaeilge'' Comhar 71 (12) :14-21. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2006) 'Iriseoireacht na Gaeilge, Conradh na Gaeilge agus Cúrsaí Polaitíochta sna Fichidí: Gluaiseacht amháin, Trí mheán' Bliainiris 2006 4 :173-202. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2006) ''P.H.Pearse deeply influenced by writings of James Fintan Lalor'' Laois Heritage Journal 3 :24-35. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2003) 'An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae: Nuachtán mionteangach nó cuid de phreas na hÉireann uile?' Bliainiris 2003 2 :338-385. [Details]

Conference Publications

Uí Chollatáin, Regina (2013) 'Na meáin chumarsáide: Athshealbhú teanga agus athneartú phobal na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh' . In: Araalt Mac GiollaChainnaigh et al eds. Proceedings An Fiche Bliain atá Romhainn: Taighde agus Teagasc na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh (University of Ottawa, 26-28 October 2011) Ottawa, Canada, , 26-OCT-11 - 28-OCT-11 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2011) 'Irish Language Revival and Cultural Chaos. Sources and scholars in Irish language journalism' . In: Boon, Erin et al eds. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium XXX 2010 Harvard University, , 08-OCT-10 - 10-OCT-10 , pp.273-292 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2010) 'Twentieth Century Irish Literature: A Journalistic Criticism' . In: Stefan Zimmer eds. Proceedings of the Thirteenth International Congress of Celtic Studies Bonn 2007 Bonn: Landschaftsverband Rheinland, LVR-Landesmuseum Bonn, , 23-JUL-07 - 27-JUL-07 , pp.299-308 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2009) 'Literature Reviews in An Claidheamh Soluis: A journalistic insight to Irish Literary Reviews in the Revival Period 1899-1932' . In: Kimpton, Bettina eds. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, Volume XXIII, 2003 Harvard University, , 03-OCT-03 - 05-OCT-03 , pp.284-298 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2009) 'From Tracts to Twitter' Proceedings of International Conference on Education, Research and Innovation (Madrid: IATED) , pp.001109-001120 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2009) An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath . In: Nic Eoin, Máirín agus Ní Fhrighil, Ríóna eds. Ó Theagasc Teanga go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, , 14-FEB-08 - 15-FEB-08 , pp.31-40 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2006) Iriseoireacht na Gaeilge: Litearthacht, Litríocht nó Nuacht? Alt agus eagarthóir ar thorthaí ceardlainne ar iriseoireacht na Gaeilge san iar-thuaisceart i gcomhpháirt le hÉigse Cholm Cille, Ollscoil Uladh agus Coláiste na hOllscoile, BÁC, in Comer, N . In: Comer, Niall eds. Iriseoireacht na Gaeilge: Litearthacht, Litríocht nó Nuacht? , 23-SEP-05 - 24-SEP-05 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2003) An Claidheamh Soluis agus an Gluaiseacht an Oideachais Ghaelaigh . In: Ó Baoll,Dónall P., Ó Doibhlin, Diarmuid; Ó Labhraí, Joe; Ó Mianáin, Pádraig eds. Taighde agus Teagasc Coláiste Naomh Mhuire, Béal Feirste, , 01-FEB-02 - 02-FEB-02 , pp.167-185 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2002) 'Cúrsaí Litríochta in An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae ó 1899-1917' . In: Kelly, Thomas A. F.; Murphy, Marie; Mc Hugh, Louise eds. NUIM Research Record. Proceedings of Postgraduate Colloquium 2002 Má Nuad, , pp.156-167 [Details]

Published Reports

Uí Chollatáin, Regina et al (2011) Tuarascáil ar straitéis úr maidir le Foras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne. Athláithriú agus athshealbhú teanga. Foras na Gaeilge, Dublin. Available Online [Details]

Catalogue

Uí Chollatáin, Regina (2011) An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae. Dublin: Catalogue [Details]

Dictionary Entry

Uí Chollatáin, Regina (2015) Douglas Sealy. Galway: Dictionary Entry Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2015) Máire Uí Mhaicín. Galway: Dictionary Entry Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2013) Cailtín Uí Mhaoileoin. FIONTAR DCU: Dictionary Entry Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2013) Ken Nilsen. Galway: Dictionary Entry Available Online [Details]

Documentary

Uí Chollatáin, Regina (2016) A Terrible Beauty. Culture and Revolution in Ireland. Dublin: Documentary [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2016) Faoi Gheall ag Éireann: Alice Milligan. Documentary [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2016) Eoin Mac Neill. Fear Dearmadta 1916. [The forgotten man of 1916]. Galway / Belfast: Documentary [Details]
       

Invited papers

Uí Chollatáin, Regina (2015) Profiling Pearse. Dublin: Invited papers [Details]
       

Newspaper Articles

Uí Chollatáin, Regina (2016) The Gaelic League and the Politics of 1916. A Cold and Deliberately Planned Affair. Albertas: Newspaper Articles [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2004) 'Gura fada buan an fhéile amach anseo'. Galway: Newspaper Articles Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2004) 'Reviews. Borradh Buan. Dublin Fringe Festival, Axis.'. DUBLIN: Newspaper Articles [Details]
                 

Translation

Uí Chollatáin, Regina (2013) Comóradh Dhá Chéad Bliain ar Theacht na nÉireannach go Nail Pond (1811-2011) / In Commemoration of the Bicentennial of the Arrival of the Irish in Nail Pond (1811-2011). Prince Edward Island: Translation [Details]

Electronic Publication

Uí Chollatáin, Regina (2013) Eoin MacNeill: Scholar and Revivalist. Dublin: Electronic Publication Available Online [Details]
                             

CD-ROM

Uí Chollatáin, Regina (2004) Bilingual Index of An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932/ Innéacs dhátheangach ar An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932. Dublin: CD-ROM [Details]
 

Film Production

Uí Chollatáin, Regina (2016) An Trucaillín Donn - AnamNocht (series). Gaillimh / Baile Átha Cliath: Film Production [Details]

Radio Presentation

Uí Chollatáin, Regina (2015) Cormac @ 5. Radio Presentation [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2015) An tSeachtain. Gaillimh: Radio Presentation [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2014) Today with Seán O Rourke. Dublin: Radio Presentation [Details]
       

Published abstracts

Uí Chollatáin, Regina (2014) Cover abstract endorsement of Ireland and the New Journalism. New York: Published abstracts [Details]

Review Articles

Uí Chollatáin, Regina (2015) Ré Nua ar líne i ndán do léann na Gaeilge. Dublin: Review Articles [Details]
                                   

Research

Research Interests

 • The Revival Period - literature, journalism, criticism
 • Irish journalism and media from 1795 to present day (print, broadcast, online)
 • Urban Irish writing 1700+ and Print Culture
 • Irish on Screen and Film Studies
 • Major historical figures of the Irish Revival period including in-depth analysis of Patrick Pearse
 • Trends in Donegal urban writing 1700-1900
 • Laois Heritage and James Fintan Lalor

Leagan Gaeilge:

 • Tréimhse na hAthbheochana - litríocht, iriseoireacht, critic
 • Iriseoireacht agus na meáin Ghaeilge ó 1795 anuas go dtí an lá atá inniu ann
 • Scríbhneoireacht Uirbeach na Gaeilge 1700+ agus an cultúr cló
 • An tÚrscéal Gaeilge agus litríocht chomhaimseartha
 • An Ghaeilge ar an Scáileán (Scannánaíocht na Gaeilge)
 • Pearsana móra staire: Pádraic Mac Piarais, James Fintan Lalor
 • Oidhreacht scríofa Thír Chonaill
 • Oidhreacht LaoiseResearch Projects

Sponsor : University College Dublin (UCD)
Title : OBRSS Research Support Scheme
Start Date / End Date : 01-NOV-16 / 31-OCT-19
Sponsor : Dept. of Arts, Heritage & the Gaeltacht
Title : Ireland 2016: Centenary Programme ¿ An Teanga Bheo
Start Date / End Date : 01-JAN-16 / 15-DEC-16
Sponsor : University College Dublin (UCD)
Title : Torthaí na Réabhlóide [ Revolution: Results and Reappraisal]
Start Date / End Date : 20-OCT-14 / 31-DEC-16
Sponsor : University College Dublin (UCD)
Title : The results of the revolution (Torthai na Reabhloide)
Start Date / End Date : 19-FEB-16 / 20-FEB-16
Sponsor : Higher Education Authority (HEA)
Title : "Research on Links between the Revival Movement, Gaeltacht Speech and Contemporary Terminology". This forms a sub-component within the above programme, funded for 2008-13 via the HEA.
Start Date / End Date : 01-SEP-11 / 31-AUG-13

Recent Postgraduates

Recent Postgraduate Supervision:

Principal Investigator: Post Doctoral Research supervision: Athbheochan agus Téarmeolaíocht
(2010-2013)
 
 
Principal Supervisor (2010-2015): 'Athbheochan na Gaeilge agus an spórt in Éirinn 1884-1934', [Irish Revival and Sport in Ireland 1884-1934]; 

Principal Supervisor (Sept 2008-2015): 'Peirspictíocht stairiúil ar theanga, ar inscne agus ar chultúr i gcomhthéacs idé-eolaíocht Irish-Ireland: The Irish Independent agus ábhar Gaeilge 1905-1932. / 'An historical perspective on language, gender and culture in the context of the Irish-Ireland ideology: The Irish Independent and Irish language material 1905 - 1932; This PhD research received funding from the Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS).

Co-supervisor with Professor Angela Bourke (submitted Sept 2009): 'Úna Ní Fhaircheallaigh agus an fhís útóipeach Ghaelach: anailís ar a saol agus a saothar / Úna Ní Fhaircheallaigh and the Irish Utopian vision: analysis of her life and work'.

 Advisor on Doctoral Panel in University of Auckland, New Zealand (submitted Nov 2010): Title of PhD Thesis: 'Comparative study on Whakaata Māori (MTS) and Teilifís na Gaeilge (TG4), national broadcasting in minority language'.

Over 52 MA minor theses supervised 
 
Areas for prospective postgraduates:
 

 •  Revival period (history and language)
 • Journalistic criticism and media studies
 • Irish language journalism and media (print)
 • Irish on Screen (Film and documentary)
 • Modern Irish literature 
 • Critical literary theory


 

 

Teaching

Teaching Philosophy

Ongoing research, openness to new pedagogical thinking, good communication, and inspiring leadership are key components for effective teaching. The reflective, confident, collaborative teacher will attain innovative course delivery and learning outcomes. Self evaluation and student feedback enhance the learning experience for all, leading to higher standards in course work.
 

Enhancement of Teaching

A. Leadership role in Enhancement of teaching: 1. Leading review/assessment/implementation of UCD Curriculum Enhancement process 2015-17 as Head of School of Irish, Celtic Studies and Folklore for example, new teaching sources/methods and e-learning tools in all UG/PG modules; member of Cross College (2016) & College Module Review Group (2017). 2. Key strategic appointments to enhance teaching: Educational Technologist (first in School of Irish, Celtic Studies and Folklore (and CAH);Irish Language Teaching Fellow;lecturer in Irish language/Irish Studies. 5. Development/increase in Open learning and online modules. 6. Devising/approval of new programmes, Law with Irish, MA in Irish Folklore(Sept 2017, restructured MA in Irish Studies, Cross College: BSc Social Sciences & Languages/Geography & Irish(minor)/Irish (major)& Geog/ Archaeology & Folklore/Archaeology & Celtic Civ; Cross School: Celtic Studies, Art History & History/ Languages, Cultures & Linguistics. All subjects in the School are represented in thematic/subject pathways for restructuring of 4 year BA/BSocSc collaboration. 7.Re-establishment of Irish language secondary school Day Seminar students/teachers. 8. Erasmus+ exchanges (University of West Brittany, Marburg, Belgrade) and US collaboration for Study Abroad / Erasmus students. 8. Oversight and development of Graduate Studies as VP/Director Graduate School, College of Arts and Humanities, UCD. 9. Director,De Bhaldraithe Centre for Irish Language Scholarship and founder/ongoing coordinator of MA/Grad Dip: Scríobh agus Cumarsáid [Writing and Communication in Irish]. B. As a practitioner, I have enhanced my teaching through innovative learning assessments, e.g. adapting 3 minute PhD presentation to UG assessment and portfolios while maintaining academic integrity with combinations of comprehensive analytical/ critical language/literature assignments. As Ireland Canada University Foundation Senior Visiting Professor in St Mary's University, Halifax,I was exposed to students and public audiences from different backgrounds,levels of education and disciplines which has greatly enhanced my course content in UCD modules and my role /practices as an academic lecturer in Irish language and Irish Studies.

Review and Enhancement of Curriculum

1. Leading review/assessment/implementation of UCD Curriculum Enhancement process 2015-17 as Head of School of Irish, Celtic Studies and Folklore for example, new teaching sources/methods and e-learning tools in all UG/PG modules. 2. Member of Cross College Review implementation group with Registrar (2016); member of College Module Review Group (2017). 3.Devising/approval of new programmes, Law with Irish, MA in Irish Folklore(Sept 2017), restructured MA in Irish Studies, Cross College: BSc Social Sciences & Languages/Geography & Irish(minor)/Irish (major)& Geography/ Archaeology & Folklore/Archaeology & Celtic Civ; Cross School: Celtic Studies, Art History & History/ Languages, Cultures & Linguistics. All subjects in the School are represented in thematic/subject pathways for restructuring of 4 year BA/BSocSc collaboration which will enhance all disciplines within the School while adding value to cross-discipline course provision within the College of Arts and Humanities (CAH) and across CAH and College of Social Sciences and Law. 4.Ongoing development of Erasmus+ exchanges (University of West Brittany, Marburg, Belgrade) and US collaboration for Study Abroad / Erasmus students. 5. Oversight and development of Graduate Studies and approval of College PG courses as VP/Director Graduate School, College of Arts and Humanities, UCD. 6. Director,De Bhaldraithe Centre for Irish Language Scholarship (2008-16)including strategic national/international collaborations with universities, European Parliament/Commission, Fulbright, ICUF, Chief Justice of Ireland/Law Society with CPD recognised Law Seminars; Establishment of seminars Ó Thrácht go Twitter with renowned scholars/professionals in specific/advanced language skills. Founder/ongoing coordinator of MA/Grad Dip: Scríobh agus Cumarsáid [Writing and Communication in Irish].

Developing as a Teacher

I consistently strive to develop in teaching as a practitioner and as a leader which is demonstrated in previous sections, especially regarding the role I have taken in enhancement of teaching and curriculum to date. My role has developed significantly since 2013 and is now more focused on leadership roles in teaching due to my leadership roles in UCD, including Head of UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore (2015-20), Vice-Principal/Director of College of Arts and Humanities Graduate School (2014-15), Director of Lárionad de Bhaldraithe (2008-16). To this end I sit on many committees within UCD. Externally,as the inaugural Chair of Irish & Celtic Studies for the Undergraduate Awards, Chair of the first Irish Language Development Forum (2014-16), and member of the Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach (Royal Irish Academy 2014-18), I collaborate with experts at the highest levels in areas in which I specialise and take a leading role in UCD. From a pedagogical viewpoint I have participated actively in curriculum development in third level language and literature courses and seminars at a national and international level, including conferences in St Patrick's College, Drumcondra, NUIM, ICERI Madrid, and University of Ottawa, Canada.

Innovation & Leadership

As a result of my recent leadership roles in UCD, leading change and enhancement of Undergraduate/Postgraduate/Research programmes in a cross School/College trans disciplinary context is central to my innovation and leadership approach. I maintain this philosophy in curriculum development, enhancing teaching with innovative assessment methods, membership of external boards, and establishment of academic national and international collaborations. This are key factors in creating new innovative and leading pathways as demonstrated and described comprehensively in my teaching profile.

Collaborators

Internal Collaborators

History of Media Centre, UCD; Human Research Ethics Committee; College Graduate Committee, School of Information and Library Studies, School of History and Archives, UCD Publications Advisory Committee; Working group on Internationalisation, UCD College of Arts and Celtic Studies, UCD Decade of Centenaries Committee, Irish Studies coordination in CAH.

External Collaborators

Ollscoil Uladh; TG4; RTÉ; Foras na Gaeilge; Conradh na Gaeilge; Laois Heritage Society; Éigse Cholm Cille; Coláiste Cheatharlach; University of Auckland, New Zealand; Newspaper and Periodical History Forum of Ireland; Centre for European Studies, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; St Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Canada, University of Glasgow, University of Brest, Belgrade University, Marburg University.