UCD Taekwondo Club
The Fightingest Martial Arts Club in UCD

Syllabus

10th Kup - White Belt
9th Kup - Yellow Tag
8th Kup - Yellow Belt
7th Kup - Green Tag
6th Kup - Green Belt
5th Kup - Blue Tag
4th Kup - Blue Belt
3rd Kup - Red Tag
2nd Kup - Red Belt
1st Kup - Black Tag

Top