<html> <head><title>Sanas Cormaic [text]</title> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="tlhtext.css"> <script src="../scripts/google.js" language="Javascript" type="text/javascript"></script> </head> <body onload="init_google();"> <div id="content"> <h1>Sanas Cormaic</h1> <h2>Author: Cormac mac Cuillen&aacute;n</h2> <h2>Editor: Whitley Stokes</h2> <h3>An electronic edition</h3> <br/> <p id="opener"><a href="../header/ws.tig.001.header.html" target="_blank">view the header</a> | <a href="http://www.isos.dias.ie" target="_blank">view Codex A (Leabhar Breac) on ISOS</a> | <a href="http://www.asnc.cam.ac.uk/irishglossaries/headwords.php?versionID=1" target="_blank">search for headwords in Cormac&#146;s Glossary at the Early Irish Glossaries Database</a></p> <br/><hr/> <h3>Sanas Cormaic Incipit</h3> <p class="pgbreak">p. 1.</p> <span class="milestone">(MS p. 1a)</span> <h3>I. littera</h3> <p><b>Adam</b> .i. homo vel terrigena.</p> <p><b>Adomnan</b> .i. homunculus.</p> <p><b>Ard</b> ab arduo.</p> <p><b>Adradh</b> ab adoratione.</p> <p><b>Asgalt</b> .i. eisgelt no ascolt. colt .i. biad.</p> <p><b>Asgland</b> no asglang .i. huasglaind. gland no glang [.i.] guala.</p> <p><b>Arad</b> .i. rith no riad no arad fria. A .i. cach<br/> nard no cach nuasal .i. a. ard.</p> <p><b>Adaltrach</b> .i. ab adulterio.</p> <p><b>Adaltair</b> ab adultero.</p> <p><b>Acais</b> .i. a causa.</p> <p><b>Altrom</b> id est ab eo quod est alo.</p> <p><b>Aicher</b> ab eo quod est acer .i. laind no tind no tren.</p> <p><b>Am<u>fh</u>os</b> no <b>anfos</b> .i. inti nabi foss [air] acht holocc dolocc (de<br/> loco ad locum).</p> <p><b>Ar</b> ab eo quod est aro (airim).</p> <p><b>Anne</b> .i. cuaird. veteres enim ponebant an pro circum unde<br/> d&iacute;citur annus.</p> <p><b>Airches</b> .i. ab arceo .i. iarsinni dothimairges (no dothimairg)<br/> ind&iacute; focherd innte.</p> <p><b>Andseirg</b> .i. andsa (no anusa) a<u>sh</u>eirc.</p> <p><b>Airged</b> .i. quasi airgeinnti ab argent[e]&oacute;.</p> <p><b>Arco</b> .i. fitir. dom dia arco .i. postulo veniam. arco fuin .i. dom<br/> d&iacute;a atlocor vel peto veniam a deo vel gratias ago vel tothluchur<br/> dilgud a deo post peccatum. aliter arco ab arceo<br/> finem deo .i. timarchim mocrich deo quamvis primo peccavi.</p> <p><b>Atlochar</b> .i. dilgud dom dia.</p> <p><b>Arseo</b> .i. fitirum.</p> <p><b>Asdol</b> ab asdula [hastula] .i. slissean no g&aelig; liubair.</p> <p><b>Ascaid</b> .i. sc&aacute;il unde asg&aelig;te (.i. lacchda no scalta aruathmaire<br/> inlaich amail scal no amail scath).</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 2.</p> <p><b>An</b> [no] <b>am</b> .i. dilutad g&aelig;delgi amail rogab nath &amp; annath<br/> em &amp; aneim (nert &amp; amnert).</p> <p><b>Adamra</b> ab admiratione</p> <p><b>Aurdam</b> .i. aurdoim .i. aurtegdais (.i. frithtegdais).</p> <p><b>Almsan</b> .i. quasi elimsan ab elimosyna. almsan quasi<br/> almusson .i. arisard fogur nahalmsaine.</p> <p><b>Art</b> tr&eacute;ide fordon gair. art .i. uasal. unde dicitur<br/> fine airt (no art fine). art .i. dia unde dicitur (Eochaid<br/> find) fuath nairt .i. fuath dee .i. ar c&aelig;ime (in fir sin). Item<br/> C&uacute;chulainn (post mortem) dicere perhibetur domemaidh<br/> art uasal .i. dia uasal. ocus art .i. cloch (no lec lige cujus<br/> diminutivum) arteine .i. clocheni unde vel inde dixit<br/> Guaire Aidne dochelit mor <u>nh</u>&aacute;mra indairtine bede forlige<br/> Marc&aacute;in (no Maircini) maic &AElig;da maic Marceine.</p> <p><b>Arg</b> tr&eacute;de fordongair. arg .i. bainne. unde dicitur (argda)<br/> ruarc .i. robanna .i. snige mor do<u>fh</u>leochud. arg din .i.<br/> l&#339;ch. unde dicitur (argda .i. laechda) cuius uxor argeind.<br/> argeind din .i. isgein doarg .i. dol&aelig;ch abeth aige<br/> (&amp; is maith do). vel argcuin (.i isarg .i. laech) .i. cuiniu<br/> .i. bean. Arg din airdhairc unde dicitur airchedul (.i. argcetul)<br/> .i. cedul orrdhairc ara mence conchanair. isaire din<br/> n&iacute;cedul l&#339;ch atberar. arn&iacute; dol&#339;chu (tantum) .i. nam&aacute;<br/> dognithear.</p> <p><b>Ab</b> ab eo quod est p&aacute;p&aacute;s vel a nomine hebraico quod est abba<br/> (id est pater).</p> <p><b>Athair</b> hoc ater primitus dicebatur quasi pater.</p> <p><b>Alt</b> ab altitudine.</p> <p><b>Ana</b> .i. mater deorum hibernensium. robumaith din rosbiathadsi<br/> na dee (deos. de cujus nomine an&aelig; dicitur .i. &iacute;mbed &amp;<br/> de) cujus nomine da cich (n) Anainne iar Luachair nominantur<br/> ut fabulaverunt (vel fertur). vel ana quod est annio<br/> vel aniud graece quod interpretatur dapes.</p> <p><b>Anruth</b> nomen secundi gradus poetarum</p> <p><b>Amrath</b> .i. nemrath .i. nitabar rath diahessi doridise uair is<br/> iarmbas duine dogn&iacute;ther. Aliter bidomus no bidamm&oacute;s<br/> .i. &eacute;c (anam din is donn&iacute; as am&oacute;ss). amrath din<br/> &eacute;crath rath iarnecaib doberair omuinntir int&iacute; dia<u>nh</u>d&eacute;ntar<br/> l&oacute;gairecht furri sed huius postremum non tam laudo.</p> <p><b>Aedh</b> .i. tene. triaimp&uacute;d inanmma is aed dea .i. bandee (tened)<br/> quod ipsa est Vesta .i. bandee thenead et quod Vestam<br/> illam deam esse &iacute;gnis fabulaverunt vel fertur Vesta ipsa<br/> ignis dicitur .i. aed.</p> <p><b>Amnas</b> quasi amnes. ab eo quod est amnestia .i. uli (no uile<br/> no ogh) dilgend.</p> <p><b>Aursa</b> .i. airisiu (no arsisiu) iarsinn&iacute; airises inteach furri</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 3.</p> <p>aliter aursa .i. or sin .i. alanor fri teg anaill<br/> fri s&iacute;n.</p> <p><b>Aiditiu</b> .i. aitdetiu .i. detiu iterum iarnad&iacute;tiu lanech naile<br/> prius</p> <p><b>Anart</b> .i.hinirt .i. hirt b&aacute;s. ut dixit Moran mac Main (.i. amal<br/> rogab isintig anail Morainn maic Main) dath don dig hirt<br/> (no dic irt) .i. dondig b&aacute;is. anart (din) .i. inb&aacute;is arabainni.<br/> iscosmail friali bais arn&iacute;sbi (ni do) dergi and. quasi exsanguis<br/> mortuus.</p> <p><b>Audacht</b> .i. huath<u>fh</u>echt .i. intan t&eacute;it induine frifecht <u>nh</u>eca (no<br/> <u>nh</u>uatha) .i. inbais.</p> <p><b>Anomain</b> .i. ainmm airchedail .i. &aacute;nsomain (.i. nomen nanar[chedul<br/> ar]asomaine) .i. formeit aluai<u>gh</u>e &amp; agr&aacute;id. &amp; is&eacute; dan<br/> inollaman. unde dicitur inloing anoman ollam.</p> <p><b>Anruth</b> (.i. nomen secundi gradus poetarum) .i. sruth &aacute;n<br/> inna c&aacute;inmolta uad la sruth nam&aacute;ine chuige diahessi.</p> <p><b>Anair</b> .i. ainmm airchedail. ise (dan) don&iacute; cli .i. an&aacute;ir. nih&aacute;ir<br/> acht asmolad. cidsamlaid son din dicach comurg molta<br/> isdilsiu don alt airchitail issiu ar isfuirmed na<u>fh</u>ileadh romidair<br/> nahanmannasa donahaircheatlaib diasloindead nanilalt<br/> &amp; nihaigned romidir leosum.</p> <p><b>Anforbracht</b> .i. ainm duine b&iacute;s asirg &amp; timairgeas galur<br/> conab&iacute; beoil nas&uacute;g and. bracht din enim nomen b&eacute;oil<br/> vocatur.</p> <p><b>Adart</b> .i. (quasi) adirt .i. ad&aelig; mb&aacute;is arisarb&aacute;s adrimther codlud.<br/> isainm dono irt do bas &amp; is ainm bas dont<u>sh</u>uan [Is ad&aelig;<br/> din] telcud frihadart [&amp; is airde codalta]. unde dicitur<br/> descaid chodulta freslige.</p> <p><b>Adart</b> .i. athard &aacute;risairde old&aacute;s aniumdha olchena.</p> <p><b>Air&aelig;</b> (.i. cind) .i. araui. frih&oacute; anair arfh&aacute;s. Aire din da cach<br/> ard isainm.</p> <p><b>Aithle</b> .i. athfhola. asm&eacute;ssa h&iacute; old&aacute;s fola.</p> <p><b>Axal</b> no <b>Axail</b> ab auxilio quod angeli hominibus praebent.</p> <p><b>Arathar</b> ab aratro.</p> <p><b>Ana</b> .i. sdaba beca bid&iacute;s forsnatibradaib isnac&aacute;naib dl&uacute;thaib.<br/> unde dicitur damaid &aacute;na for lindib. &amp; b&aacute; doargad bad&iacute;s<br/> mence ut Mac da Cherda dixit for Cnucc Rafand</p> <p class="d2verse">INr&aacute;ith morsa (no hisa) forsnamfil<br/> ambid tibran fo &aacute;n gil<br/> bab&iacute;nd g&aacute;ir choille loinche<br/> umr&aacute;ith Fiachach maic Moinche (.i. Muilaethan).</p> <p>Fri h&oacute;l dodh&aacute;inib sc&iacute;tha estib nof&aacute;cbatis imorro uasu forsnatibratib <br/> &amp; ba hor&iacute;gaib dobert&iacute;s forru dofromad ac&aacute;na.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 4.</p> <p><b>Athgabail</b> .i. nateora ba toisechu <span class="milestone">(p. 1b)</span> rogaib Assal<br/> ar Mog mac Nuadhat. Athgabail din iar[sinn&iacute;] adgaib c&aacute;ch<br/> aleass trethi. Athgabail din .i. na .vi. ba [ar]namairech.<br/> lege hi<u>Fh</u>enchus m&aacute;r.</p> <p><b>Aithech</b> .i. &aacute;ith &amp; aech .i. n&aacute;ma &aacute;ith. Aithech din n&aacute;ma &aacute;ith.<br/> n&iacute; ainm acht do dhegl&aelig;ch.</p> <p><b>Aithches</b> .i. uxor ejus quomodo laiches a laico.</p> <p><b>Aunasc</b> (.i. nasc aue) .i. &oacute;rnasc nob&iacute;d umdoitib no agluassaib<br/> mac nas&aelig;rchland.</p> <p><b>Aighean</b> .i. h&oacute;gfaen amail bid leathnui<u>gh</u>e.</p> <p><b>Aitteand</b> .i. aiththeand acht (no sech) is &aacute;ith is teand. unde<br/> dixit mac Samain</p> <p class="d2verse">Ni hinmain fid furigin<br/> fil hit&aelig;ban tori<u>gh</u>in<br/> romr&aacute;in cobrath adhuille<br/> nim aincend a <u>fh</u>idruinne.</p> <p><b>Aurduine</b> .i. ar d&oacute;rrsib nand&uacute;ine fogn&iacute;d lasin &aelig;s cerde.</p> <p><b>Airber</b> .i. fritt anair munabire (no nombere) iter d&oacute; di l&aacute;im<br/> ar is fort aniar dombere nahaire &aacute;rchena. Air din cach<br/> <u>nh</u>airther ut est Airmhu<u>mh</u>a .i. ir cach n&iacute; ish&iacute;re uat ut est Ir<u>mh</u>uma <br/> .i. Muma isire asesside as Irmhu<u>mh</u>a. &amp; ut dicitur Ara<br/> airther ar attatt nateora hAirne and .i. Ara airther as nessa<br/> do Eirinn. &Aacute;ra irther din esside isiram ho Eirinn siar. acht<br/> isesside inAra iarthair betha.</p> <p><b>Aine</b> a nomine Aine ingeine Eogabail.</p> <p><b>Abarta</b> .i. sechtmad furirid induine gabar isinabartain. isi<br/> abartain techta. isara aipert din nam&aacute; atobair induine<br/> diaraile sin n&iacute;ar&aacute;rullad chena acht epert d&oacute; friacheile<br/> nodgebim inabartain. archobli (no ar cobele) din<br/> doberair.</p> <p><b>Ailges</b> din .i. geis <u>gh</u>uide. is ar&aacute;il din nama doberar in<u>gh</u>uidesin.<br/> &amp; n&iacute; armolad VIImad loige enig int&iacute; cusacuindigar inail<u>gh</u>es<br/> (isi inailges) techta.</p> <p><b>Athaubh&aelig;</b> quasi bath .i. bas</p> <p><b>Aimind</b> ab eo quod est amoenum.</p> <p><b>Airchindech</b> .i. archennach. arcos [<u></u>&#961;&#967;&#972;&#962;] graece excelsus latine <br/> dicitur. Airchindech din .i. uasalcheand.</p> <p><b>Ambu&aelig;</b> .i. n&iacute; bunadach. bu&aelig; cach bunadach din.</p> <p><b>Ad&aelig;</b> .i. ad dee .i. d&iacute;r do dia.</p> <p><b>Altan</b> .i. ail teind mad diatecma.</p> <p><b>Adand</b> .i. &aelig;nhitharna. ut poeta</p> <p class="d2verse">Hitharna [hitharna]<br/> maddiatecma hitlithadba</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 5.</p> <p class="d2verse">ar dia niradluathadna<br/> arluathlabra nitharba.</p> <p>ut dixit Colman mac L&eacute;n&iacute;n[i].</p> <p class="d2verse">Luin hocelaib uinge hocd&iacute;rnai<br/> crotha banaithech occrothaib rignai<br/> rig hocDomnall dord ocaibsi<br/> adand occainnill colg acmochoilgsi</p> <p><b>A</b> .i. f&eacute;n no carr no carpat. item Fer Muman a quibusdam<br/> plebilibus [flebilibus] audivit in aquius [aquilonali?] parte<br/> ut dixerunt</p> <p class="d2verse">INn&eacute;ssar dam th&aacute;<br/> t&oacute; mana m&oacute; mo a<br/> &aacute;rataire mo a m&oacute;<br/> maini m&aacute; do &aacute; t&oacute;.</p> <p><b>Aitire</b> .i. iter ad&eacute; .i. iter da<u>fh</u>&eacute;chemain.</p> <p><b>Aingel</b> .i. angelus .i. bonus nuntius .i. dagthechtaire. unde<br/> Scoti dicunt aingel solas .i. grianda .i. failid.</p> <p><b>Aigrere</b> .i. aige rere .i. breitheam.</p> <p><b>Aighne</b> .i. fer aiges a&iacute; .i. airchedul no caingean.</p> <p><b>Airndel</b> .i. air indeal .i. indeal namra hi.</p> <p><b>Aithinne</b> .i. [&aacute;itht&eacute;ne no aithle] thenead.</p> <p><b>Apstal</b> .i. ab posdulo [postulo] .i. ad dominum posdulo .i.<br/> t&oacute;chuirimm.</p> <p><b>Ainder</b> .i. bean .i. ni deir ni hingen. der enim filia vel virgo<br/> vocatur.</p> <p><b>Anidan</b> .i. an f&oacute; diultad. hidan imorro .i. hidon ab eo quod<br/> est idoneus .i. tairise.</p> <p><b>Adba othnoe</b> .i. adba uath on&aelig; (no uinde). uath uir &amp; ond<br/> cloch .i. &aacute;dba &uacute;ire &amp; chloiche ut dixit</p> <p class="d2verse">ISh&eacute; inlia lith rolass<br/> iarsrethaib suad issenchass<br/> issed hond iarnaignead ail<br/> inchloch iss&iacute; iarrastair.</p> <p><b>Aigillne</b> .i. &aacute;ugo gilln&aelig; .i. hodhorand in fer s&eacute;t taurchlotha diaraile <br/> .i. l&oacute;g a eni<u>gh</u> arairidin (no arairitin) s&eacute;t uad isaugo d&oacute;<br/> iarom gilln&aelig; donfirsin &amp; airitiu s&eacute;t uad arbes naircenda. Cid<br/> adlaic do din airitiu s&eacute;t oneoch aile nichumaing acht anairitiu<br/> [d&oacute;] ho[nd]<u>fh</u>ir ombeir seodu taurchlothu. cid iarnairitin<br/> tra s&eacute;t arbes naircenda onaib ceilib donaflathib isainm aigille<br/> donaib c&eacute;lib &amp; isimproprie son imorro proprie autem<br/> aigille dicere donaferaib gabait seodu taurclotha ceniberat<br/> taurcrec arim<u>fh</u>&oacute;gnam <u>nh</u>airchendchaide.</p> <h3>II. littera.</h3> <p><b>Bendacht</b> quasi benedicht a benedictione.</p> <p><b>Buanand</b> muimme nafiann .i. be nAnand [ar] cosmaile dibl&iacute;nib.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 6.</p> <p>amail robu m&aacute;thair dee ind&iacute; &Aacute;nu sic Buanand erat m&aacute;thair<br/> nafian .i. dagmathair. [Aliter Buanand] am buan .i. is b&oacute;n<br/> .i. dendi is bonum. amail dicitur genither buan o ambuan<br/> .i. maith o ulc. an and fil isinn&iacute; is Buanand (is mater) is<br/> [ed fil] inni is Anu .i. mater deorum. Buanand din .i. d&aacute;<u>gh</u>mathair<br/> ocforcedul gaiscid donafianaib.</p> <p><b>Bran</b> .i. fiach. unde dicitur brand&aelig; .i. fiachda arduibe &amp; scothim.<br/> &amp; brandub .i. fiach dub. unde dicitur branorgain arinn&iacute;<br/> (.i.) foirgges fiach indsin .i. branorgain.</p> <p class="milestone">(p. 2a)</p> <p><b>Beist</b> .i. a bestia.</p> <p><b>B&aacute;rc</b> .i. a barca.</p> <p><b>B&eacute;s</b> .i. ab eo quod est besus .i. b&eacute;s.</p> <p><b>Breth</b> .i. fuigell. ar is fuigell neich ele inbreth ar rouc nech<br/> ele inbreth remi.</p> <p><b>Brath</b> .i. combrec din donni isbraut .i. judex. is labrethemain<br/> din a &aelig;nur inlaethesin inbr&aacute;tha .i. Jesu Christi.</p> <p><b>Brathair</b> din quasi fratair ar frater rotruaillned ind. Frater<br/> quasi frauter eo quod fraudat ter .i. patrem et matrem et<br/> fratrem.</p> <p><b>Bachall</b> quasi bacul id est a baculo. no bachall ut poeta<br/> dicit</p> <p class="d2verse">Iath ainm dochlug cona<u>fh</u>&aelig;id<br/> nocochelad inglang<u>gh</u>aith<br/> bach buain inadhorus tall<br/> bricht ocus bacc isbachall.</p> <p><b>B&aacute;dudh</b> .i. ond&iacute; isbath .i. muir.</p> <p><b>Baten</b> .i. bath aitin .i. &eacute;c oband .i. muirtchend adbail a&aelig;nur.<br/> arinn&iacute; asbath intan [is] timorta ised indso bas fordingair.</p> <p><b>Baircne</b> .i. catt boineand ar (fob&iacute;th) is ambairc dosfucad.</p> <p><b>Babluan</b> .i. nomen mulieris. quasi Babil&oacute;n id est confusio<br/> .i. dochumasc in&aelig;nberla amuig Shenn&aacute;ir ocantur anilberlaib.</p> <p><b>Babloir</b> .i. ainm doPatraic.</p> <p><b>Bab</b> interiecht aidbligthe de nomine bainb Breiss maic Elathan.<br/> arniboi anErinn muc budgr&aacute;tu. Babgither (no B&oacute;bgither)<br/> din aainmside.</p> <p><b>Brossnai</b> .i. brissni (insin dochrinanch &amp; do) minbach fedai<br/> iarsinni brister hel&aacute;im [leg. &oacute;l&aacute;im] &amp; nib&iacute;ail gabar d&oacute;.</p> <p><b>Boll</b> quasi bull de nomine bulla [.i.] bolg uisce.</p> <p><b>Biror</b> .i. bir tipra no sruth. hor .i. mong. biror din mong<br/> thiprat no srothai.</p> <p><b>Belltaine</b> .i. bil tene .i. tene <u>sh</u>oinmech .i. d&aacute;thene dogn&iacute;tis<br/> druidhe triathaircedlu (no cotinchetlaib) m&oacute;raib combertis<br/> nacethrai arthedmannaib cacha bliadna cusnat&eacute;ndtibsin<br/> [l]eictis nacethra etarru.</p> <p><b>Braccille</b> bracc (.i.) lam &amp; c&aacute;il coim&eacute;t .i. l&aacute;mand.</p> <p><b>Br&oacute;coit</b> .i. combr&eacute;c. braccat din ised la Bretnu. bracc iarom</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 7.</p> <p>ainm do braich. braccat imorro sainlind .i. lind s&aelig;in<u>mh</u>ech<br/> br&oacute;coit .i. sainlind dognither dobraich.</p> <p><b>Binit</b> .i. benait .i. benaidh inas conad tiug &amp; conad techt.</p> <p><b>Braracht</b> .i. breath .i. partus.</p> <p><b>Bi&aacute;il</b> .i. bithail .i. b&iacute; f&aelig;bar.</p> <p><b>Barad</b> .i. b&aacute;s.</p> <p><b>Bomlacht</b> .i. b&oacute; &amp; lacht.</p> <p><b>Buachail</b> .i. cail [&amp;] coim&eacute;taige namb&oacute;.</p> <p><b>Buarach</b> .i. b&oacute; &amp; &aacute;rach .i. fosta. Buarach dana b&oacute;ergi .i.<br/> matan moch. unde dicitur fescor imbuarach.</p> <p><b>Basc</b> .i. cech<u>nh</u>derg. Basc dana intan isdochuibrech (no isdochuimring)<br/> braiget isainmm &amp; donamellaib dracondai isdileas.<br/> basc .i. cach <u>nh</u>derg.</p> <p><b>Brisc</b> .i. ab eo quod est priscus arisbrisc (cach crin &amp;)<br/> cach <u>nh</u>arsaid.</p> <p><b>B&oacute;</b> nomen de sono vocis suae (factum est).</p> <p><b>Bobaith</b> .i. b&oacute; bath. (bath) .i. b&aacute;s. essidein inbo&aacute;r.</p> <p><b>Bolg belchi</b> .i. b&eacute;lcheo .i. ceo (do)th&aelig;d asabeolu.</p> <p><b>Berit</b> .i. berith .i. brithit.</p> <p><b>Blind</b> .i. saile mairb unde dicitur b&aacute;s (m) blinnach. Blindauga<br/> cacch in lingua Gallcorum dicitur.</p> <p><b>Benntraige</b> .i. binitr&iacute;ge .i. (de) millsen dliges r&iacute; Caissil dib<br/> indsin. no aBenta patre eorum.</p> <p><b>B&oacute;ge</b> .i. ainm dochoire <u>sh</u>ainnte dorigned lasin&aelig;s cerda. ise<br/> din cruth amb&iacute;d .i. n&oacute;e slabraid ass. &amp; niba moasom old&aacute;s<br/> cend cingite moire. brefe din forcind cacha slabraid<br/> &amp; nonbar &aelig;sa cerda inasessam uimme occantain (no ocur)<br/> nacl&eacute;ri cor&iacute;nd g&aelig;i cach (&aelig;n) fir triabrefe cach<u>sh</u>labraid<br/> ba nessa d&oacute;. Ocus int&iacute; iarom doberead rath doib bahisincoiresin<br/> doberead. unde dicitur coire sainnte. Bah&eacute; din<br/> al&aacute;n c&oacute;ir inchoire .i. bretnasc b&aacute;n&oacute;ir da uinge d&eacute;g.</p> <p><b>B&oacute;ge</b> din ainm doballan bec ambid&iacute;s .v. ungi oir. issed (no<br/> sech) nob&iacute;d frih&oacute;l sainlenda ass. &amp; nob&iacute;d din frig&eacute;ll do<u>fh</u>ilid<br/> .i. do ollam. unde dicitur imBrethaib nemid ballan<br/> baisse boge (.v. <u>nh</u>uinge banoir).</p> <p><b>Briar</b> .i. delg <u>nh</u>uinge (.i.) &oacute;ir ut est imBrethaibh nemidh. briar<br/> delg nuinge.</p> <p><b>Br&aacute;thch&aelig;i</b> .i. brethcheo &#509;i. aliter quod est verius .i. C&#509;i<br/> C&aelig;nbrethach dalta Feniusa F[arsad]. ise indescipulsin rosiacht<br/> mec Israheil frif&oacute;glaimm n&AElig;bhra. &amp; ise babretheam laloinges<br/> mac Milid. isaire asberair C&aelig;i C&aelig;nbrethach de fobith itbretha<br/> rechta nosberead. &amp; isaire atimdha isinbelra. nachtan<br/> b&iacute;ther canr&iacute;g isnatuathaib isbr&aacute;thch&#509;i fogniad forru frihurradus.<br/> diambe imorro rig isrechtge s&oacute;n amail asmaith lais.</p> <p><b>Bruinech</b> .i. m&aacute;thair. arinn&iacute; biathas n&aacute;idenu forabruindib .i.<br/> suis mammillis.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 8.</p> <p><b>B&aacute;lb</b> ab eo quod est balbus.</p> <p><b>B&oacute;t</b> .i. tene. unde dicitur isinanamain cetharreich bot &aacute;ne<br/> huiLuigdech loisces.</p> <p><b>Buas</b> .i. soas <u>nh</u>airchedail i<u>mh</u>ais arind&iacute; dot&eacute;it himais iarmbuas <br/> unde dicitur barr buaisse.</p> <p><b>Bri</b> gach<u>nh</u>accais (no cach<u>nh</u>ocus) ut est amBrethaib nemid .i.<br/> briamon smethraige .i. ainm <span class="milestone">(p. 2b)</span> nemtheossa dogniat<br/> filid imnech ada toing. melid smitt induine [leg. ind aue?]<br/> iter a d&aacute; <u>mh</u>er &amp; do&eacute;cci induine imandeni nemthess. fir inson<br/> amail asfria induine anechtair ata inballso (<i>sic</i>) isfriad&oacute;ini<br/> anectair ata induineseo. amail astimme &amp; istlathi inballso<br/> quam alia membra sic et hic homo.</p> <p><b>Brigit</b> .i. ban<u>fh</u>ile ingen inDagdai. iseiside Brigit baneceas (no <br/> be neicsi) .i. Brigit bandee noadrad&iacute;s filid. arba romor &amp;<br/> baro&aacute;n afrithgnam. isairesin ideo eam (deam) vocant poetarum<br/> hoc nomine cujus sorores erant Brigit be legis Brigit<br/> b&eacute; goibnechta .i. band&eacute; .i. trihingena inDagdai insin. de<br/> quarum nominibus pene omnes Hibernenses dea Brigit vocabatur.<br/> Brigit din .i. breoaigit no breo<u>sh</u>aigit.</p> <p><b>Bec</b> quasi ecec ebredi.</p> <p><b>Bidba</b> graece bitheumatur .i. bis mortuus. adrolli ab&aacute;s<br/> fod&iacute;.</p> <p><b>Bil</b> .i. oBial .i. dia h&iacute;dal. unde beltine .i. tene Bil.</p> <p><b>Baire</b> graece [&#946;&#945;&#961;&#973;&#962;] baronntes fortes dicuntur. no baire .i. b&uacute;ire.</p> <p><b>Bind</b> .i. a pindro [cf. &#967;&#953;&#957;&#973;&#961;&#945;?] .i. hochruitt.</p> <p><b>Brinda</b> .i. a verbo frendo .i. arnil&aacute;bra reil vel a bruto<br/> eloquio.</p> <h3>III. littera</h3> <p><b>Cormac</b> .i. corbmac .i. corb carput. Corbmac din mac carpait.<br/> friaCormac geltai g&aelig;th do Laignib cetna erbrad<br/> arba isincarput roghenair sidhen. issed iarom a c&oacute;irortagraiph<br/> inanmma sin .i. corbmac .i. coraib .b. isindialt (tuisig)<br/> nominis Cormaic sin .i. b. scribitur ut Corbmac.</p> <p><b>Coirbre</b> quasi coirbreo. no Coirbre quasi corbaire .i. cuirbperi<br/> no airai charpait.</p> <p><b>Cathal</b> .i. combrec insin .i. catell .i. cat din isincombreic iscath<br/> in scotica an ell din is ail. Cathal din .i. ail chatha.</p> <p><b>Cob</b> .i. buaid.</p> <p><b>Cobthach</b> .i. buadach.</p> <p><b>Clithar s&eacute;t</b>. alii dicunt [combad ainm] do bhoin indl&#509;ig arinn&iacute;<br/> docel alaeg indi quod non verum est sed verius vel aliter Clithar<br/> s&eacute;t .i. rigsh&eacute;t. arisainm dor&iacute;g isinDuil <u>fh</u>eda m&aacute;ir inn&iacute;<br/> isclithar &amp; is as (no ised dath) not reith. s&eacute;t g&aacute;bla din is&eacute; islugam<br/> .i. dartaid fhirend &amp; colpach boineand. no colpach<br/> fhirend &amp; dairt boinend. samaisc in s&eacute;t tanaise. laulgach</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 9.</p> <p>no dam timchill arathair in tress s&eacute;t &amp; is&eacute;sin in r&iacute;is&eacute;t. &amp;<br/> ise cruth adrenaiter ambreith Ch&aelig;i Chaenbrethaig cach tri<br/> seoit [s&eacute;t] gablae [samaisc] alaile laulgach no dam timchill<br/> arathair araile. imp&uacute;d foraib beos cor&iacute; cend naherca. &amp; hite<br/> sin nascoit acobair asberar hic&aacute;in Patraic ar it<br/> leth uinge a s&eacute;oit side.</p> <p><b>Cruimther</b> .i. g&aelig;delg indi as presbyter. premter din acombrec<br/> side. prem iarum isincombreic as cruimm ing&aelig;dilg<br/> &amp; n&iacute; tinnt&uacute;d coir din donn&iacute; as presbyt&eacute;r inn&iacute; as cruimthir.<br/> astinntud imorro coir din (donn&iacute; as premter). NaBretain<br/> tra batar hicomitecht Patraic icon precept hite rothinntaiset<br/> &amp; is&iacute; ann&iacute; isprimter rothinntaiset &amp; is f&#509;i iarom latharsat<br/> l&eacute;gnide namBretan inn&iacute;sin .i. amail isl&oacute;mm in<br/> chruim s&iacute;c debet [leg. decet] presbyterum bess l&oacute;mm hopheccad<br/> &amp; (bes nimnocht) o doman &amp; araile secundum eum<br/> qui dixit ego sum vermis &amp; araile.</p> <p><b>Cercenn</b> .i. cuairt namsire .i. a circino .i. ogabulrind.</p> <p><b>Cloch</b> trihanmanna lee .i. hond ahiarmbelra. cloch a gn&aacute;thbelra.<br/> cl&#339;ch a belra nairberta .i. arinn&iacute; chloes cach set<br/> (no ret) &amp; araile.</p> <p><b>Cross</b> quasi cr&uacute;x.</p> <p><b>Corp</b> a corpore.</p> <p><b>Creatra</b> a creatura.</p> <p><b>C&aacute;ithigud</b> .i. suidiugud friac&aacute;ith. ashamail &amp; achondelg induine<br/> friac&aacute;ith ara f&aacute;ise &amp; a etorthaige.</p> <p><b>Coech</b> .i. a caeco quasi coech.</p> <p><b>Cerbsire</b> .i. sc&oacute;aire .i. a cervisia.</p> <p><b>C&uacute;ma</b> ab eo quod est communis. inde dicitur is cuma lium .&iacute;.<br/> is c&oacute;imdess lium cip&eacute; dib.</p> <p><b>Comla</b> .i. coml&uacute;d .i. cuma lues t&iacute;s &amp; tuas.</p> <p><b>Cucenn</b> a cucina.</p> <p><b>Coic</b> ab eo quod est coquus.</p> <p><b>C&aacute;inte</b> .i. canis. c&uacute;. ar iscend con forinc&aacute;inte ocamastraig.<br/> &amp; isinand d&aacute;n fogn&iacute;&iacute;t.</p> <p><b>C&iacute;ch</b> .i. cichis [&#967;&#943;&#967;&#953;] grec luib asa tet has.</p> <p><b>Cimas</b> .i. a cimma .i. imechtur lignorum.</p> <p><b>C&iacute;n membruimm</b> .i. [a quinque] arata cuig tuaga ata techta<br/> dobeth innte.</p> <p><b>Cimba</b> quasi cymba.</p> <p><b>Comus</b> .i. a compos potens.</p> <p><b>C&aacute;i</b> &amp; c&aacute;iniud .i. cinod grec lamentatio.</p> <p><b>Conair</b> .i. c&aacute;i gen <u>fh</u>er no cen ar.</p> <p><b>Crand</b> .i. cr&eacute; a <u>fh</u>&oacute;nd.</p> <p><b>C&oacute;mla</b> .i. c&oacute;mluath .i. cuma a luas tuas &amp; t&iacute;s.</p> <p><b>Cuicend</b> .i. a cucina.</p> <p><b>Coic</b> ab eo quod est coquus.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 10.</p> <p><b>Croicend</b> .i. croc find .i. find gairit. ise insam<u>gh</u>emen indsin<br/> cui contraria din gamen .i. ga[m] find. issia a<u>fh</u>indsen quod<br/> hieme occiditur. ainmm coitchend doib seche .i. sicce quando<br/> fit in pariete.</p> <p><b>Caile</b> .i. dochaillig choimeta tige isainmm .i. cail comet.</p> <p><b>Capall</b> .i. cap carr &amp; pell ech. do chapall charr &amp; ere as<br/> nomen.</p> <p><b>Catt</b> ab eo quod est cattus.</p> <p><b>Cretir</b> .i. creatura (.i. sola creatura).</p> <p><b>Cathasach</b> .i. cath fessach. fes foit in &oacute;ic inacathgreimim<br/> comatain. cath<u>fh</u>eis iarum cath fes (no fer) isgn&aacute;th and.</p> <p><b>Cathlac</b> ab eo quod est catholicus id est universalis.</p> <p><b>Cruthnecht</b> .i. cruth cach cr&oacute;da &amp; (cach)nderg. necht cach<br/> glan .i. iarsinn&iacute; isderg &amp; isglan incruithnecht.</p> <p><b>Catar</b> a quatuor libris.</p> <p><b>Culpait</b> .i. cailfuit .i. cail coimet &amp; fuit fuacht. coimet air<u>fh</u>uacht.</p> <p class="milestone">(p. 3a)</p> <p><b>Cosmail</b> .i. cosamail (.i. comsamail).</p> <p><b>Coairt</b> .i. coir a fhirt dochur.</p> <p><b>Caisel</b> .i. casula .i. [leg. no] cis ail .i. chisa dobertha<br/> &oacute;fheraib Erenn cusin luc sin. no ail chise .i. rocheis. caisel a casula.</p> <p><b>Clerech</b> a clerico.</p> <p><b>Cocul</b> quasi cucull ab eo quod est cuculla ut est Nunc retinet<br/> summum sola cuculla locum. vel co cael ut dicunt (ut<br/> Scotici dicunt) arislethan aichtar &amp; achaile (asa caili) coauachtar<br/> (vel corice a cend). sed melius hitoisech.</p> <p><b>Circul</b> a circulo.</p> <p>[<b>Cicul</b> .i.] ciclos graece [&#967;&#973;&#967;&#955;&#959;&#962;] orbis latine dicitur. is cicul<br/> d&uacute;n ol in duine quasi dixisset is cuairdfell dun son.</p> <p><b>Caimmse</b> .i. ainmm l&eacute;nead i. e. a camisia banl&eacute;ni.</p> <p><b>Cemeas</b> .i. ban galeni.</p> <p><b>Callaid</b> ab eo quod est callidus.</p> <p><b>Caisc</b> quasi pasc .i. a pasca.</p> <p><b>Cride</b> .i. crithde .i. don crith forambi.</p> <p><b>Cingciges</b> i. e. quinquageis i. e. quinquagesimus dies a pascha<br/> .i. ac&oacute;icetmad laa o chaisc.</p> <p><b>Coim&eacute;it</b> .i. cuna a m&eacute;it &amp; inn&iacute; dianad coim&eacute;it.</p> <p><b>Com&aacute;in</b> .i. cumma m&aacute;ine .i. m&aacute;ni cudrama diaroile.</p> <p><b>Cingit</b> .i. cuingit .i. comthrom acoss &amp; acend amail bid imchuing<br/> medi focherd a d&aacute; eis.</p> <p><b>Cl&iacute;&iacute;</b> .i. ar[a]chosmaile fri cl&iacute;&iacute; thige atrubrad .i. (is) besem inacliad<br/> (no donclet). is balc oc l&aacute;r is coel oc clethe is direch<br/> doeim doemar. s&iacute;c cl&iacute;&iacute; iter na filedu. isbalc a suire inachrichu<br/> fessin i[s] s&eacute;im i crichu sectair. amail atcumaic inchl&iacute;&iacute;<br/> isint&eacute;gdais ol&aacute;r cocl&eacute;thi s&iacute;c din atcumaic airechus</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 11.</p> <p>ingr&aacute;idse d[i]anad ainm cl&iacute;&iacute; inn&iacute; bis isliu. dodoemar som honn&iacute;<br/> busuaisliu. isd&iacute;rech ambesaib adh&aacute;na (oanruth cofoclachoin<br/> do eim dana cli inni bes islim doemarsom onn&iacute; bes uasli).</p> <p><b>Cana</b> din ainm gr&aacute;idh <u>fh</u>iled .i. cantaid iarsinn&iacute; chanas c&oacute;rus <br/> acherdi f&iacute;ad rigu &amp; tuatha ut ipse est &aacute;dmoll .i. admoltaig<br/> arise isgresgem fri hadmolad &amp; fri scelugud (cid) fiad<br/> gradaib filed.</p> <p><b>Corpte</b> .i. corrupte (no corruptum) hoc est corruptum.</p> <p><b>Claire</b> .i. cl&iacute;u Ar&aelig; .i. Aru no Are &amp; mullach cl&iacute; Cliach.</p> <p><b>Cr&uacute;u</b> .i. a cruore.</p> <p><b>Class</b> a classe.</p> <p><b>Caindelbra</b> quasi chaindel forr&aelig; no can din la forrum. .i.<br/> candela fair.</p> <p><b>Caill cr&iacute;nmon</b> .i. crethmon. creth .i. h&aacute;i &amp; mon .i. cleass. caill<br/> crinmon .i. caill as a toich cleas n&uacute;ad. (no asamboingter<br/> cles nuad).</p> <p><b>Can&oacute;in</b> .i. (quasi) c&aacute;in &oacute;n (ar) is cain (&amp; isfiri) notcan.</p> <p><b>Castoit</b> a castitate.</p> <p><b>Cartoit</b> a caritate.</p> <p><b>Ceal</b> .i. neam. unde dicitur gar cian cot&iacute;s forceal .i. forneam.</p> <p><b>Celebrad</b> .i. honni is celebro .i. urdarcaigim. Celebrad din<br/> .i. urdarcaigimm luad anma d&eacute;.</p> <p><b>C&uacute;is</b> a causa quasi caus. unde dicitur n&iacute; archuis na miscuisne<br/> (no miscaisne) .i. niardenum chaingne fornech.</p> <p><b>Colba</b> .i. coelf&iacute; .i. coelfithi no coelbthi .i. coel&aelig;fi.</p> <p><b>Coll</b> ab eo quod est collus.</p> <p><b>Cront<u>sh</u>aile</b> .i. r&oacute;nt<u>sh</u>aile .i. rigent<u>sh</u>aile. Crontsaile din .i. gran[t]sele<br/> .i. grant cach l&iacute;ath no findach. unde dicitur f&eacute;s&oacute;c<br/> grennach findfad liath. .dr. .i. grantsaile .i. cach<br/> l&iacute;ath no glas no rigin.</p> <p><b>Cetsoman</b> .i. cets&aacute;msin .i. c&eacute;tl&uacute;d s&iacute;ne samraid.</p> <p><b>Caid</b> .i. cadeis isingr&eacute;c nisain is sanctum lalatin. unde dicitur<br/> caid cach r&eacute;t co can&oacute;ni comuaim.</p> <p><b>Coibsena</b> .i. confessiones (.i. comf&aelig;saime).</p> <p><b>Cobais</b> .i. comais .i. com<u>fh</u>aisitiu.</p> <p><b>Corn</b> (i. e.) .i. a cornu.</p> <p><b>Callaid</b> ab eo quod est callidus.</p> <p><b>Cearn</b> .i. buaid. unde dicitur Conall Cernach .i. buadach insin.</p> <p><b>Cern&iacute;ne</b> .i. miassa. ut dixit Coirpri mac Etnai infile .i. cen cholt<br/> for crip cern&iacute;ne .i. nistanic biad formiassa (no for ar miasa)<br/> la mac Elathan (.i. Bress).</p> <p><b>Cermnas</b> .i. brecc &amp; togais. quasi cermain <u>fh</u>eiss .i. fiss &amp;<br/> d&aacute;n cermain. unde dicitur asin (no isin) gaire Echach cennach<br/> cermnas.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 12.</p> <p><b>Ceithern</b> .i. caire amide. unde dicitur cethernach. Ceithern<br/> .i. [ceth] cath &amp; horn (.i. orn) orcain.</p> <p><b>Caplat</b> .i. nomen dochendl&oacute; ch&aacute;sc .i. quasi capitolavium<br/> cendd&iacute;unnach .i. iarsinn&iacute; berrthar c&aacute;ch and &amp; nigid (no<br/> &amp; negthair) acend ocairichill acosmata (no a chusmada) isin<br/> c&aacute;isc.</p> <p><b>Cendla</b> din (.i. coena l&aelig;) non de capite sed de (coena) domini<br/> dicitur id est coena-lae .i. lathi <u>fh</u>ledi Crist &amp; a aspolu uimme.</p> <p><b>Cerchaill</b> .i. ciarchail. ciar coimet. vel ab eo quod est cervical.<br/> no in cer fil and is onn&iacute; is cervus .i. ag allaid &amp;<br/> is dia beindside (no bian side) dogn&iacute;ter coimet imonclum<br/> &amp; is donchoimetsin isainmm cail comet isainm<br/> dana do cach &amp; da gach coimet olchena. aliter is a cervice<br/> rohainmniged.</p> <p><b>Cendaid</b> .i. cen fid .i. is cen<u>fh</u>id roalt. no is cendais n&aacute; imt&eacute;it<br/> (no imtet) fo<u>fh</u>id na f&oacute; dithrub. cui .i. contrarius est allaid<br/> .i. all fid .i. allair i<u>fh</u>id &amp; a<u>nh</u>dithrub.</p> <p><b>Cuil</b> .i. a culice. loe [latine].</p> <p><b>Coic</b> .i. r&uacute;n. ut N&eacute;di mac &Aacute;dnai Ni chualai coic nuin olme<br/>(no olmoin) gaiar g&aacute;ir.</p> <p><b>Cartit</b> .i. delg .i. belra cruithnech .i. delg for a curt[h]ar a<br/> choss.</p> <p><b>Coth</b> .i. biad. cothud .i. coemna unde dicitur Maelcothaid .i.<br/> maelcoemna unde est isin Imacallaim inda Tuarad<br/> for rem cothaid &amp; for rem c&aelig;mna.</p> <p><b>C&iacute;m</b> .i. airged .i. do argad dobertha ac&iacute;s do<u>Fh</u>omorib atrolli<br/> a ainmniugud. C&iacute;m tra ainm do cach c&iacute;s osin hille cepad<br/> do argad ba hainm prius ar amenci &amp; aramet dobertha dona<u>Fh</u>omorib<br/> unde <span class="milestone">(p. 3b)</span> dicitur amBrethaib nemid Cimb<br/> uim olasnuim ipunacerni [leg. &iacute; puincerni] puinc.</p> <p><b>Coiceng</b> .i. comchuing. cuma is comchuing for cach leath<br/> (for ceacht[ar de]).</p> <p><b>Coing</b> .i. comching.</p> <p><b>Coimmess</b> .i. comchomus forcach leath.</p> <p><b>Cumlachtaig</b> .i. nomen do horc mhuice intan teit &aacute;cru deteit<br/> (no conetet) a m&aacute;thair frideol asinead (quasi) cum<br/> lacte ambulans. unde dicitur cumlachtach in duine .i. loigthech<br/> &aacute;ilgen ernes n&iacute; dochach. sic porca suum suo largitur<br/> lac.</p> <p><b>Clairiu</b> .i. fodail. inde est leniud clairend .i. tairnise f&oacute;dla<br/> &amp; r&oacute;inne.</p> <p><b>Crufhechta</b> .i. badb no b&oacute;db.</p> <p><b>Cul</b> .i. carpat. ut dixit C&uacute;chulainn</p> <p class="d2verse">Cul carpait ba cruaid in mod<br/> hi tegind re Conchobor</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 13.</p> <p class="d2verse">ocus N&eacute;it ba hainm donkath<br/> dobrisind ria mac Cathbad.</p> <p><b>Cul</b> (.i. carpat) unde est culgaire.</p> <p><b>Cupar</b> .i. sen&eacute;n.</p> <p><b>Culian</b> .i. cuil&eacute;n .i. c&uacute; l&eacute;nas c&aacute;ch.</p> <p><b>Coin<u>fh</u>odorne</b> .i. dobarchoin .i. fodobarnai .i. fouiscidi. dobar<br/> ainm coitcend (berla) iter g&aelig;dilg &amp; combrec. dobur .i.<br/> uisce unde dicitur dobarcu &amp; dobreth doborci (imorro isin)<br/> chombreic.</p> <p><b>Caise</b> ab eo quod est caseus. inde Virgilius<br/> &#145;Pinguis et ingrate premeretur caseus urbi&#146;.</p> <p><b>Cairt</b> a carta. carta enim in qua nondum scriptor quisquam<br/> scripsit inse. Carta din .i. memrum (.i. do memrum is<br/> nomen).</p> <p><b>Crumduma</b> .i. ottrach. unde dicitur cin chon crumduma (.i.<br/> otraig).</p> <p><b>Cerball</b> .i. cerrb&eacute;l. a b&eacute;l forachirr. Cerrball din .i. cer focher.<br/> fochuir ball. no bell. donn&iacute; is bellum cath. Corrchathach<br/> din onn&iacute; [leg. ann&iacute;] is cerball. inde poeta.</p> <p class="d2verse">Sithbe Cerball for a chuairt<br/> nibdar dermail a d&iacute; dh&oacute;it<br/> focher Cormac mor in b&eacute;t<br/> noe fichit c&eacute;t cufoch&oacute;ic.</p> <p><b>Ceal</b> .i. neam.</p> <p><b>Ceal</b> .i. b&aacute;s &amp; cachn&iacute; homain.</p> <p><b>Cil</b> .i. cl&aelig;n (no cach cl&aelig;n). unde lethchil.</p> <p><b>Casto[it]</b> honni is castus.</p> <p><b>Cartoit</b> .i. ulidhilside do <u>sh</u>erg (no do serc) is ainm.</p> <p><b>Cloind</b> .i. honn&iacute; cloides cach nindliged.</p> <p><b>Cicht</b> .i. gebiach.</p> <p><b>Culmaire</b> .i. cairptheoir.</p> <p><b>Cuisnit</b> .i. cosnait .i. cosnam d&aacute;la no cos na d&aacute;la forsanairisethair<br/> in d&aacute;laige. isaice &amp; isuathi dochtair no toocair<br/> &amp; is furri airises (no arsisedar. isde nibi utmaill indai).</p> <p><b>Colomna air</b> no <b>ais</b> no <b>&aacute;isse</b> .i. aimsera .i. n&aacute;idendacht. macdacht.<br/>gillnacht. h&oacute;clachus. s&eacute;ndacht. d&iacute;blidecht (no dimligdetu) <br/>colomna a&iacute;s .. amsera.</p> <p><b>Coire</b> .i. c&oacute;i &uacute;ire. &uacute;r cachnom .i. feoil hom.</p> <p><b>Coire Brecain</b> .i. saebchori mor fil iter Erinn &amp; Alpain<br/> ileth atuaid hi comrag nanilmuire .i. in muir timchilles<br/> Erinn an&iacute;art&uacute;aid &amp; inmuir timchilles Alpu anairt&uacute;aid &amp; in<br/> muir an[d]ess iter Erinn &amp; Alpain (Foscerd iaram immasech)<br/> focosmailius luaithrinde docuirither cach&aelig; ituaimm<br/> aroli amail orceil (tairrecht&aelig;) co suidet s&iacute;ss i<u>fh</u>&uacute;domain<br/> comb&iacute; incori hob&eacute;la &amp; n&oacute;<u>sh</u>uigfed cid &Eacute;rinn uli ina<u>gh</u>inchr&aelig;s.<br/> Sc&eacute;id iterum inloimmsin suas cocl&uacute;inter a thorannbr&uacute;cht</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 14.</p> <p>&amp; abressim (.i. a brisgemnech &amp; a esgal iter nellaib) ba<br/> cosmailius gaile (fichthe) cori b&iacute;s for tenid. Brec&aacute;n tra<br/>mac Maine maic Neill IX.giallaig indsin .l. curach d&oacute; icomchendach<br/> iter Erinn &amp; Alpain cortuitsed in&aelig;nfecht isincori &uacute;t<br/> con&aacute;terna discibal ass (no cid sceolu oircne as) [&amp;] nifess anoidhead<br/> coranic Lugaid dalegeas [leg. dall &eacute;ces] cuBennchor.<br/> codhechutar &aacute;m&uacute;innter side itracht Indbir B&eacute;ci co<u>fh</u>uarutar<br/> cloicend l&oacute;mm becc and. tucsat leo coLugdaig he et interrogaverunt<br/> eum cujus esset et ille eis dixit (&amp; rocomaircsead<br/> ciasa cend &amp; atbertsom tabraid &amp; araile) tabraid cend<br/> na flesci filed fair. daronad inn&iacute;sin et dixit Lugaid &eacute;cess<br/> dobur d&iacute;threthan ardatbath Brecan uisce no caire. cend<br/> orci Brecain inso &amp; isbec d&iacute;mor orse. [ar] rob&aacute;idead Brecan<br/> cona muinntir isincori &uacute;t. &amp; araile.</p> <p><b>Cumal</b> [.i. cum mola] .i. ben b&iacute;s ocbleth br&oacute;n arise d&aacute;n namban<br/> <u>nh</u>d&aacute;er riasiu dar&oacute;nta namuilind.</p> <p><b>Cr[e]apscuil</b> .i. crepuscuil ab eo quod est crepusculum .i. dubia<br/>lux .i. nomen do espartain. ut dixit Colman mac L&eacute;nine<br/> Robo t&aacute;naise triuin crepscuil cerd promad int&iacute; [peccad] P&eacute;tair<br/> apstail.</p> <p><b>Cadut</b> .i. cach secda ab eo quod est cotis .i. lie .i. arneam<br/> frisimelatar erna.</p> <p><b>Ceinticul</b> (.i. combrec rotruaillned and) .i. cenical is do iaram<br/> is ainm inn&iacute;sin la Bretnaib .i. do olaind dia<u>nh</u>d&eacute;nat p&eacute;ll.<br/> unde dicitur dar&oacute;nais cennticul de &amp; araile.</p> <p><b>Ceticol</b> .i. c&eacute;it cocnam. ticol .i. taesna<u>mh</u> [t&aelig;s <u>nh</u>&oacute;m?].</p> <p><b>Cociedul</b> .i. comchetul indsin.</p> <p><b>Cuisil</b> .i. combrec indsin &amp; laiten rotruaillned and .i. quasi<br/> consil ab eo quod est consilium. inde dicitur is as no ar<br/> dochuisil dar&oacute;nad.</p> <h3>IV. littera</h3> <p><b>Domnall</b> .i. doman nuall .i. nuall indomain uime. no Domnall<br/> .i. doman uaill (no nuall) .i. uaill domain uime.</p> <p><b>Diairmait</b> .i. d&iacute; air<u>mh</u>ith. ni <u>fh</u>il airmit (.i. geiss) fair.</p> <p><b>Duthcern</b> .i. d&iacute;shuithcern. ni suithcern .i. ni suith .i. ni sochla.</p> <p><b>Diss</b> .i. (ab eo quod est) dispectus .i. der&oacute;il.</p> <p><b>Denmne</b> .i. d&iacute;ainmne .i. d&iacute; f&oacute;d&iacute;ultad .i. (cen anmne).</p> <p><b>Discreit</b> .i. (i. e.) discretus locus.</p> <p><b>Dotchaid</b> .i. d&iacute;thacaid.</p> <p><b>Diumsach</b> .i. diamusach. ni thabair amus forn&iacute; acht ato[l]chaire<br/> a &aelig;nur.</p> <p><b>D&iacute;uthach</b> (no diutann) nomen doloris genes (no genit[h]er<br/> do imchoimelt do d&aacute;<u>sh</u>l&iacute;asat ocimdecht.</p> <p><b>D&aacute;l</b> .i. rand. inde dicitur D&aacute;l Riata (&amp; Dal nAraide).</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 15.</p> <p><b>Dabach</b> .i. d&eacute;hoach .i. d&iacute; &oacute;e furri arnib&iacute;tis hoe for&eacute;naib hit&uacute;s.</p> <p><b>Doman</b> .i. d&eacute;oman .i. uaman &eacute;cai &amp; hifirn. Doman .i. d&iacute;m&aacute;in. <br/> <span class="milestone">(p. 4a)</span> for a irchra. Doman. deman for a <u>sh</u>aint. Doman .i. dem&aacute;in.<br/> da m&aacute;in conagair tr&iacute;t neam &amp; talum.</p> <p><b>D&iacute;re</b> .i. d&iacute;aire (no digalre .i. dierrithe donemtib aranuaisligetaid)<br/> do nemthib foranuaisligetaid.</p> <p><b>Digal</b> .i. nemgal .i. anad gal caich diandentar digal a prainde.<br/> aliter Diagal .i. c&aacute;inead lasindara foirind &amp; gol on foirind<br/> ele. Diagal din .i. d&eacute;<u>gh</u>ul.</p> <p><b>Die</b> .i. lathi. inde dicitur olc die .i. lathi olc. die din onn&iacute;<br/> is d&iacute;es. aris &oacute;dheib roainmnigitis genti a[l]laithe. ut est<br/> dies Jovis. dies Veneris. die damh c&oacute;ine ut Colman mac<br/> h&uacute;i Cluasaig dixit</p> <p class="d2verse">Ni maith cride cen chie<br/> marb teind coch be a die<br/> mac r&oacute;emdhatar iar Cliu<br/> iar<u>nh</u>die baChuimin&iacute;u (.i. fota).</p> <p>(no inadromdetar iar Cliu conit fas iar Cuminiu).</p> <p><b>Dethbir</b> .i. d&iacute; aithbir. Dethbir din .i. diathbir .i. di d&aacute;rsindath<br/> forchath. bir for br&eacute;thir .i. nisb&eacute; cathbriathrad<br/> uime.</p> <p><b>Dinim</b> .i. di<u>sh</u>nim desin (.i. ni b&iacute; snim uime).</p> <p><b>D&aacute;socht</b> .i. d&iacute;<u>sh</u>ocht. nib&iacute; i socht. no dasocht .i. d&iacute; osacht. nib&iacute;<br/> ifoisecht acht o loc do loc iter utmaille &amp; labra.</p> <p><b>Doss</b> .i. ainm graid <u>fh</u>ilead .i. arachosmaile fridoss. as doss<br/> din in bliadain tanaise infochloc .i. cetheora duillne fair.<br/> cethrar dodhoss fortuaith.</p> <p><b>Diburdud</b> .i. dibru saitud (.i. diubru aitiudh) .i. deriud nerci<br/> indsin .i. altram for chinadus natb&eacute; drochmenma iaram.</p> <p><b>Dobrith</b> .i. dobur &amp; hith .i. usce &amp; arbur. cuit &aelig;sa aithrige<br/> &amp; pennaite indsin.</p> <p>[<b>Dobur</b> .i.] deide fordingair. dobur c&eacute;tamus .i. uisce unde<br/> dicitur dobarchu .i. dobran. dobur dana cachndoirche [.i.<br/> cach <u>nh</u>in]gl&eacute; .i. do fodiultad &amp; pur on[n&iacute; is pur]us glan.<br/> dobur din [.i dipur .i. inglan no in]gle.</p> <p><b>Dedol</b> .i. d&eacute;dhual .i. dual do aidche &amp; dual do lo .i. (conid)<br/> soillse cumascda hodhorchacht &amp; o<u>sh</u>&oacute;llsi. Dedol .i. dia<br/> dhual .i. da fhothad&aacute;il. d&aacute; dagthodail do dh&iacute;a. act&aacute;il<br/> &amp; teoir.</p> <p><b>Droch</b> .i. cach <u>nh</u>olc. ut est drochbean no droch<u>fh</u>er.</p> <p><b>Drac</b> .i. a dracone quasi dracc .i. t&eacute;ine .i. ferg.</p> <p><b>Dreand</b> .i. debaid unde dicitur drennach .i. debt[h]ach. Dr&eacute;nd<br/> din .i. garb unde dicitur aindreand (.i. sliab).</p> <p><b>Deal</b> .i. sine b&oacute;. unde dicitur imBrethaib nemid combo do d&iacute;lachta<br/> deal [aliter dalta d&aacute; deal] .i. mac dab&oacute;.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 16.</p> <p><b>Deliugud</b> .i. s&iacute;niugud. etarscarud &amp; deliugud inr&aelig;da friaraile<br/> amail rodeligthea sine dianad anmand del&aacute;i. deliugud .i. deailicad<br/> .i. da roind.</p> <p><b>D&iacute;threb</b> .i. beith cen treib no cen trebaide and.</p> <p><b>D&iacute;sert</b> .i. disertis locus .i. rob&aacute;dus (no roboth) and riam.</p> <p><b>Droichet</b> .i. doroichet c&aacute;ch taris on ur co araile (don uisce<br/> no nafedhe). droich<u>sh</u>et din .i. s&eacute;t d&iacute;rech. ar is droch cach<br/> nd&iacute;rech .i. nithalla nemd&iacute;rge do arnab tusledach. no drochs&eacute;t<br/> ar a olcus.</p> <p><b>Deshruith</b> .i. di<u>sh</u>ruith .i. ni sruith.</p> <p><b>Deme</b> .i. teime .i. teim cach <u>nh</u>dub. unde dicitur temen .i.<br/> doirche. Deme din for dorchi n&aacute;idche.</p> <p><b>Demess</b> .i. meass d&eacute;de and (it da scin lais). no demas .i.<br/> d&eacute; emeass asa degsc&iacute;n no mess .i. f&aelig;bur ut dicitur<br/> Mesgegra.</p> <p><b>Domma</b> .i. d&iacute;shomma.</p> <p><b>Dubach</b> .i. d&iacute;<u>sh</u>ubach .i. d&iacute; fo diultad. de no du no do fod&iacute;ultad. </p> <p><b>Duilbir</b> .i. d&iacute; fod&iacute;ultad.</p> <p><b>Dulbair</b> .i. dolabair .i. d&iacute;<u>sh</u>ulbair. nisulbair .i. nisolabair.</p> <p><b>Di&uacute;ire</b> .i. d&iacute; <u>mh</u>aisse.</p> <p><b>Dotchaid</b> .i. di<u>sh</u>aigid .i. ni sothaicdig.</p> <p><b>Dona</b> .i. diana (.i. bith cen ana).</p> <p><b>Dairfine</b> (.i. Corcolaigde .i. fine Daire D&oacute;imthi<u>gh</u>) ainm dona<br/> filedu .i. duarfine. fine duar. duar din focul. duarfine iaram<br/> .i. fine b&iacute;s forordugud .i. <u>fh</u>ocul. duar din is ainm do rand.<br/> ut dicitur imBrethaib nemid .i. duar donesa nath .i. rand<br/> is airdercem (no is airigda) donmolad.</p> <p><b>Dianc&eacute;cht</b> ainm do<u>sh</u>&aacute;id legis nahErenn .i. dia nac&eacute;cht [.i.] na <br/> cumachta. c&eacute;cht din ainm da cach cumachta. Dianc&eacute;cht<br/> .i. deus salutis (.i. slainte). Dianc&eacute;cht din dia nah&iacute;cce ut<br/> (dixit) N&eacute;de mac &Aacute;dna .i. cechtsom derco aithsceinm ailcne<br/> .i. cumachtaigsim. ailnce (imorro) .i. scillec beac e romebaid<br/> don ailig corbean foras&uacute;ilsium conidc&aelig;ch. amrubhairt<br/> a chumachtu fair. non ut imperiti dicunt c&eacute;chtsom<br/> .i. caechsom &amp; araile.</p> <p><b>Deach</b> .i. defuach .i. de<u>fh</u>ocul. fuach focul .i. comrag focail.<br/> .i. dialt fridialt. isdeach islugem. arciatberar d&eacute;ach<br/> don d&iacute;alt n&iacute;hirasa sin acht (is) aire atberar deach fo bith<br/> is fondeach. no is fotha <u>nh</u>deich. isas forberad co<u>fh</u>&oacute;ircend<br/> mbrechta imbiat .i. VIII. <u>nh</u>diailt amail asberr in laiten unus<br/> non est numerus sed ab eo crescunt numeri. Ocht <u>nh</u>d&eacute;ich<br/> tra atrimet filid nanG&aelig;del &amp; is cos in<u>nh</u>dialtson .i. iarsinn&iacute;<br/> nafil alt and &amp; na r&oacute;innter. Recomarc indeach tanaise .i.<br/> r&eacute;comracud fri araill .i. d&iacute;alt fri dialt ut Cormac. Iarcomarc<br/> in tress deach [.i.] iar comracud .i. iarsincomrac t&oacute;isech<br/> ut Cormac(an). Felis incethramad d&eacute;ach. iarsinn&iacute; <u>fh</u>illes .i. cia</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 17.</p> <p>doberar a cethair imcrand anuas no umcach raed ele<br/> ifilled fillis imbe incetherda .i. ad&oacute; ille &amp; ad&oacute; anund. niba<br/> claen intairesin arnib&iacute; dialt forcrith inechtair adoleath ut<br/> est Murchertach&aacute;n. ni samlaid don deach fil inadhiaid .i.<br/> claenre incoiced deach. isaire atberar claenr&eacute; de fob&iacute;th<br/> is lettromm fodailter &amp; ciadoberar umn&iacute; ar it[t]ruma &amp; it<br/> lia inatri old&aacute;ite <span class="milestone">(p. 4b)</span> ad&oacute;. arit .v. dialta fil icl&aelig;nr&eacute;<br/> amail rogab fianamail[echar]. Luibenchosach in sesed deach.<br/> luib .i. luibne m&eacute;r nal&aacute;ime &amp; cossa na mer estib suas .i.<br/> inraig &amp; indoit cusinalt nagualand &amp; fri sodain samilter<br/> indeachsin icorp duine. se haisle din fil o chind in meoir<br/> co halt na gualand .VI. dialt din fil iluibenchossach ut est<br/> fiannamail[echarad]. Claidemnus .i. claidem manus [in] sechtmad<br/> deach i. e. claidem manus (.i. nal&aacute;ime) .i. claidem s&oacute;n<br/> uli &oacute;ta hind in meoir conice alt fil iter animda &amp; amaeth&aacute;n.<br/> .VII. <u>nh</u>aisle din indsin vii. <u>nh</u>ialt fil i claidemnus. ut est<br/> finnamail[echaradard]. Bricht intochtmad deach. forinn&iacute;<br/> br&iacute;gther. aris de dogn&iacute;ther nath. is&eacute; din isairegda d&iacute;b inte<br/> innellegar nath darinn&iacute; ellcither nadellaing nath. ocht naisle<br/> din fil o ind inm&eacute;oir conathgab&aacute;il maethan animdha .VIII.<br/> <u>nh</u>d&iacute;alta din fil ambricht. ut est finnamail[echaradardae].</p> <p><b>Delind</b> .i. deliuigud h&oacute; ind. ut est ref .i. fer.</p> <p><b>Delg</b> .i. del for a d&iacute;rge minbad &eacute;c.</p> <p><b>Demi</b> .i. cech neutur lasin laitneoir is deme lasin filid<br/> ng&aelig;delach.</p> <p><b>Doiduine</b> .i. degduine. ut N&eacute;de mac Adna dixit indsa glam<br/> de doiduine. sed melius de daduine. Da din gach maith<br/> isinchombreic ut dicitur gruc da .i. dagben.</p> <p><b>Dr&uacute;chta dea</b> .i. hith &amp; blicht. ut Scoti dicunt [druchta dea<br/> Droma ceta].</p> <h3>V. littera</h3> <p><b>Emain</b> .i. eom&aacute;in .i. eo rind &amp; muin .i. br&aacute;ige. eomuin din<br/> .i. rind iar (no tar) muin .i. delg. isamlaid adrimther t&oacute;raind<br/> inliss don<u>mh</u>n&aacute;i. omb&iacute; inasuide (ic aisce abruit cororand<br/> uimpe imacuairt.) doben adealg asabrutt da thoraind impe<br/> b&aacute;chuairt conadelg. issia iarom rosiacht indelg uathi sair<br/> forabeolu old&aacute;s diahessi imacuairt. isaire isclaen inliss.</p> <p><b>&Eacute;cmacht</b> .i. &eacute;cumachta .i. arn&iacute;<u>fh</u>il incumachta.</p> <p><b>Emuin</b> .i. &eacute; din f&oacute;diultad. Emuin din e hoen .i. ni hoen<br/> acht inddalelap acht a dho genit[er] and. cor<u>sh</u>uidigset<br/> (iaram) nafilid muin [scil. litteram m] amedon forimgabail<br/> meraigthe ar rob aille leo emoen no emon [old&aacute;s ehoen].<br/> aliter emon .i. &eacute; &amp; mon. ammon din isinni as monus<br/> [&#956;&#972;&#957;&#959;&#962;] isingrec. ammonus is unus. emon din non unus<br/> sed duo.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 18.</p> <p><b>Eliugud</b> .i. elugud. conab&iacute; lugu de iter.</p> <p><b>Essirt</b> .i. eis fodiultad [idem] quod non et fert. eisfert din ni<br/> c&oacute;ir fert lais.</p> <p><b>Erball</b> .i. iarball. ball derid inanmunda.</p> <p><b>Elgon</b> .i. colguin. is eol do ce gonta.</p> <p><b>Eden</b> quasi heder ab eo quod est hedera.</p> <p><b>Elg</b> .i. &Eacute;riu.</p> <p><b>Essine</b> .i. ess &amp; &eacute;n. ess din (fo d&iacute;ultad) quod non encadacht<br/> esene din niencedacht .i. ni rothectustar cl&uacute;m.<br/> Essine din ni h&eacute;n cl&uacute;mda acht lumar.</p> <p><b>Emhde</b> .i. finnta no dfecha (no deced).</p> <p><b>Edel</b> .i. urnaigthe no diprec&oacute;it. ut dixit Cum&iacute;ne fota</p> <p class="d2verse">Mo tr&iacute; Brain do d&iacute;a doberat edel.<br/> Bran tri muige Bran Laigen.<br/> Bran find for aice Femean.</p><br/> <p><b>Essem</b> .i. eis .i. dam &amp; semh .i. corait. &aacute;mlaidsin is c&oacute;rat iaram<br/> intessium oct&uacute;idme nacuinge donch&uacute;ing ele no dondam<br/> no dona hib [leg. dib] damaib.</p> <p><b>Esrecht</b> .i. nithairchilla recht.</p> <p><b>Etarce</b> .i. ge [&#947;&#942;] graece terra interpretatur latine. dicitur etarce<br/> din .i. talum is&iacute;sle iter dathalum isairde iter d&iacute; iumaire.<br/> Etarce .i. etrige fothalum.</p> <p><b>Espa</b> .i. eisbeo. n&iacute;<u>fh</u>il be&oacute; and. Espa .i. ni b&aacute; n&iacute; itir quasi<br/> espa. espa din .i. eis a b&aacute;. ess a maith. quasi &eacute;spa.</p> <p><b>Edam</b> .i. ed&oacute; .i. domelim .i. oirberim bith. edam din don<br/> airbert bith &amp; don menbugud cach tuara (menbaigthe) caithes<br/> duine (ni &aelig;gam ut imperiti dicunt).</p> <p><b>Escand</b> .i. esc .i. uisce. cann din ainm lestair b&iacute;s oc d&aacute;il<br/> uisce &amp; a choss triana<u>mh</u>ed&oacute;n. Escand din .i. sescand la<br/> Bretnu di et canna nominatur.</p> <p><b>Eirge</b> .i. comgabail .i. [a] verbo erego (no erigo).</p> <p><b>Essad</b> .i. ess&iacute;d .i. nis&iacute;d. arissed hiss&iacute;d and int<u>sh</u>lainte<br/> <u>sh</u>uthain.</p> <p><b>Enbret</b> .i. en uisce &amp; br&eacute;t arbor .i. arbor broth<br/> ut nortmanica lingua est.</p> <p><b>En<u>gh</u>las</b> .i. uisce glas.</p> <p><b>&Eacute;nbruthi</b> .i. uisce .i. uisce bruithe.</p> <p><b>Eogan</b> .i. eugen (.i. graece). eu (din) bonus (no bonum) latine<br/> dicitur. gen(imorro) donn&iacute; is genesis. [genesis] autem generatio<br/> est. eo.gen din bona generatio.</p> <p><b>Eoganacht</b> .i. icht cland no cenel (.i. cinel) rochini oEogan.</p> <p><b>Ethur</b> .i. eth&uacute;r .i. ethaid o ur co hor.</p> <p><b>Etaport.</b> quasi eterbert .i. iter d&aacute;beirt. Etarbad .i. nomen<br/> do <u>sh</u>&eacute;on lasnadr&aacute;ide.</p> <p><b>Enbarr</b> .i. &eacute;n uisce. &eacute;n[barr] din .i. uan b&iacute;s forinuisce. inde<br/> dicitur gelither &eacute;nbarr.</p> <br/><br/><hr/><p class="pgbreak">p. 19.</p> <p><b>Enechland</b> .i. arinn&iacute; clandtar aninchaib duine doneoch bus<br/> d&iacute;leas dobe&oacute;dol na marbdil na casnai al&aacute;m friss. lanl&oacute;g<br/> enig c&aacute;ich fom&iacute;ad issed adroillither de.</p> <p><b>Enech ruice</b> .i. enech r&uacute; cian .i. cian &oacute; inchaib ate&iacute;ther a r&uacute;<br/> .i. a &iacute;mdergad. enech din .i. agad cro dergad (amail rongab<br/> mac do mathar mac do sethar) amail rogab mac dom&aacute;thar<br/> mac do shethar c&eacute;li foissmad c&eacute;li taistil. n&iacute; na bita<br/> diles sectmad l&oacute;gi a enig ind. Enechgr&iacute;ss ininnaib anind<u>fh</u>odla<br/> iscubaid iarom ind inaraill. &iacute;nd &eacute;rca &aacute;n ind<u>fh</u>&oacute;dla<br/> <span class="milestone">(p. 5a)</span> amail rogab s&eacute;t nach aile gatair as do th&iacute;r nach <br/> gabar fort do chomoirge na do[<u>sh</u>]nadut.</p> <p><b>Erc</b> .i. nea<u>mh</u>.</p> <p><b>Ercne</b> .i. ba ahuad .i. ba doberar d&oacute; ill&oacute;[g] a uad.</p> <p><b>Ebr&oacute;n</b> .i. iarn. ut est amBrethib nemid. ebr&oacute;n ima muintear<br/> (.i. ima timchella) meirg &amp; (i)ma[n]ith.</p> <p><b>Etan</b> ingen Diancecht bannlicerd de cujus nomine dicitur etan .i.<br/> airchetul.</p> <p><b>&Eacute;ceas</b> .i. ecmachtceas .i. ecmacht a ceis .i. doairec in[na] cetheora<br/> ranna fis filidechta.</p> <p><b>Epscop fina</b> isna Muirbrethaib .i. escra tomais f&iacute;na le cennaigib<br/> Gall &amp; Frange. aliter epscop .i. eipi forcai. abba<br/> .i. abba pater cai congranio. Epscop .i. onn&iacute; is episcopus.</p> <h3>VI. littera</h3> <p><b>Flaith</b> .i. [f&oacute;]laith. d&eacute;de fordingair .i. flaith .i. fochla. flaith<br/> din d&eacute;de fordingair .i. coirm &amp; loimm. ut est isint[<u>Sh</u>]enchas<br/> m&aacute;r .i. flaith laith find fortellraig .i. ass nambo for<br/> talmain.</p> <p><b>F&iacute;ne</b> ab eo quod est v&iacute;nea ar is gnath ind .u. consain lasinlaitneoir<br/> isfern [scil. littera f.] lasing&aelig;ideilg ut est vir .i.<br/> fer. visio .i. fiss. vita .i. fit. virtus .i. firt quamvis hoc<br/> non per singula currat.</p> <p><b>F&iacute;n</b> din ab eo quod est v&iacute;num.</p> <p><b>Ferius</b> .i. fiar[<u>sh</u>]es .i. diferi inchraind.</p> <p><b>F&iacute;n</b> .i. deog.</p> <p><b>Fell</b> .i. each. unde capell nominatur.</p> <p><b>Felc</b> .i. bunchar oirbead. unde dicitur forolltar findoirbed<br/> felc fill.</p> <p><b>Flesc</b> .i. fleochad.</p> <p><b>Fithal</b> .i. nomen judicis. f&iacute;thal din .i. l&aacute;eg b&oacute;.</p> <p><b>Ferb</b> .i. tr&eacute;de fordingair .i. ferb b&oacute; c&eacute;tamus. ut est isint<br/> [<u>Sh</u>]enchas m&aacute;r. teora ferba f&iacute;ra .i. tri ba [finda]. Ferb din<br/> .i. b&oacute;lc docuirither foraigid duine iarn&aacute;ir no iarng&uacute;breth.<br/> ut est geal fir natferba forbertatar forainchaib iarom.<br/> Ferb din .i. briathar. ut est rofeass itf&aacute;s infenechas icondelg<br/> ferb nd&eacute;.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 20.</p> <p><b>Fir</b> (.i) find. ut Fachtna mac Sencha dixit .i. fordomdiur tri<br/> d&iacute;rnn di argut airiu ar teora fera (no fira) f&eacute;rba fon&aelig;nerc<br/> n&eacute;coscc iter lathi L&uacute;gba l&iacute; s&uacute;la sochar. bahead din ecosc<br/> nanerc (niuchna Echdach) echbel no nechbeoil ahAlpa toacht<br/> cuiru [leg. C&uacute;rui for Ultaib] .i. bai fira .i. finda ho derga ind.</p> <p><b>Ferend</b> .i. hig [leg. id] b&iacute;s umcholpa fir in cujus vicem crechtair ig<br/> (no id) crechta imcholpa fer. amail nobid din ind(le) comadus<br/> caich isdi din dognit&iacute;s naferinn verbi gratia .i. ferend<br/> (no ferrend) oir imchoiss rig. Ferend din ainm docriss<br/> b&iacute;s imonfer. unde dicitur tachmaicc snechta ferna<br/> (no fairnniu) fer .i. doecmaic in snechta crissa fer.</p> <p><b>Fochlocon</b> .i. nomen graid filead forachosmailius fri fochlocain<br/> asberar. d&iacute; dullind fairsium in c&eacute;tbliadain. d&iacute;as d&oacute; (don <br/>fochlocon) for tuaith.</p> <p><b>Frecre</b> .i. fri cach re fri cach r&aelig;d fhaisneses.</p> <p><b>Fogal</b> .i. fo hol .i. fo folach. n&iacute; forard dogn&iacute;thersum in<u>fh</u>ogal.</p> <p><b>Fola brith</b> .i. f&oacute;l&oacute;e inbruit b&aacute;i.</p> <p><b>Foloman</b> no <b>folman</b> .i. ainm don aitli bruit quasi folom <u>fh</u>ind<br/> .i. cenfindfad forri.</p> <p><b>Fochonnad</b> .i. fochonad lasamain doberar hi (no fo) tenid. [is]<br/> ainm d&oacute; iarom geltine (inchr&iacute;naigsin). inde dicitur geltine<br/> gile fochonnad (noch isin) a lassarsium. et de eo dictum<br/> est grian in <u>gh</u>ai<u>mh</u> geltine.</p> <p><b>F&eacute;dilmid</b> .i. fedil maith. maith secda (no suthain).</p> <p><b>Fescor</b> quasi fescer i. e. vescer hoc est vesper id est vesperum<br/> unde .i. feiss aidche dob&iacute;ud. ab eo quod est vescor.</p> <p><b>F&iacute;s</b> .i. a visione.</p> <p><b>Fual</b> .i. bual uisce. inde dicitur dochotar arnasai hifual (.i.<br/> imbual).</p> <p><b>Fothrugud</b> quasi <u>fh</u>othrugud .i. doothrachaib .i. doinnl&oacute;bru ismence.<br/> sed melius fothraicit .i. intan atnaim duine a chossa<br/> &amp; a l&aacute;ma indlot indsin .i. indlot (.i. lotum diunnach .i.<br/> nind). fothrugud din fothrocit insin .i. trochit (.i.<br/> corp) .i. corp uli foe.</p> <p><b>Foi</b> .i. Cn&aacute;mchaill. ut dixit Gr&uacute;ibne (fili) friCore mac L&uacute;gdhach.<br/> In fess f&oacute;Foi .i. bafessach (no befennach) Cn&aacute;mchoille. Item<br/> MogRuith (no Roth) peribit quod Roth F&aacute;il perveniet dicens<br/> cori Durluis find iar<u>Fh</u>oi .i. iarCn&aacute;mchaill.</p> <p><b>Felmac</b> .i. mac ahiad no a huad. [fel] .i. h&aacute;i.</p> <p><b>F&eacute;le</b> .i. &eacute;csi no &eacute;ceis. inde dicitur filidecht .i. &eacute;csi.</p> <p><b>Fili</b> .i. f&iacute; an&aelig;ir &amp; l&iacute; amolad in fili. Fili din .i. fial<u>sh</u>&uacute;i. s&aacute;i<br/> <u>fh</u>&eacute;ile.</p> <p><b>Fogamur</b> .i. donm&iacute;s derid is ainm isin fogamur .i. fo<u>gh</u>am .i.<br/> g&aelig;th &amp; mur imbad ut est imBrethu nemid imbera fogamur<br/> .i. fo<u>gh</u>emur id est fo gemur .i. dag gemur. Da<u>gh</u> .i. cruithnecht.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 21.</p> <p>inde dicitur triar dag .i. triar sacarbaic .i. sacer &amp; p&iacute;t<br/> .i. pr&oacute;ind. ut dicitur</p> <p class="d2verse">P&iacute;t proind doromult inn&eacute;<br/> dearb is d&aacute;mna aithrige<br/> inglan mochorp lir mogrus<br/> glan int&iacute; rochoimprius.</p> <p>quasi fogamur .i. fota amir ngaim &amp; araile.</p> <p><b>F&oacute;t</b> .i. faitech. anb<u>fh</u>&oacute;t .i. anbfaitech ut dicitur</p> <p class="d2verse">B&iacute;d c&aacute;ch ifaitces a f&oacute;it<br/> iscian imthigit inn&oacute;ic<br/> isde ata f&oacute;t faitech<br/> ocus anf&oacute;t and<u>fh</u>aitech.</p> <p><b>Faath</b> .i. f&oacute;glaim. unde dicitur faitsine .i. f&aacute;ith.</p> <p><b>Femen</b> .i. Fe &amp; Men .i. d&aacute; ridham d&aacute;mraige &Eacute;renn. isinmaiginsin<br/> robatar (isde asberar). Cirbe nomen inbaile amb&iacute;d&iacute;s<br/> occocnam ac&iacute;re.</p> <p><b>Fliuchud</b> .i. fliuch<u>sh</u>uth. suth fliuch insin for a m&iacute;ne .i. suth s&iacute;n.</p> <p><b>Fair</b> .i. turgbail nagrene imatin ab eo quod est jubar. unde<br/> Colum cille dixit dia lim fri fuin dia lim fri fair (.i. fri<br/> turgbail).</p> <p><b>Fe</b> ab eo quod est ve .i. vae. arisgn&aacute;th .f. dofrestul .u. (no<br/> tarese na .u.) consaine la G&#339;delu. ut prediximus. Fe din<br/> .i. flesc fhidaiti &amp; fidad inn&iacute; forfogen <span class="milestone">(p. 5b)</span> la G&aelig;delu<br/> di tomus coland &amp; adnocul &amp; nob&iacute;d in flesc sin dogres irelcib<br/> nangente. &amp; bafuath la cach agabail inalaim &amp; cach n&iacute;<br/> ba hadetchi leo dobertis [leg. nobentis?] tria ogam innti.<br/> inde dicitur</p> <p class="d2verse">Dirsan beith imbethaid dam<br/> d&eacute;is rig G&aelig;del ocus Gall.<br/> toirsech morosc cr&iacute;n mocr&eacute;<br/> orat&oacute;imsead f&eacute; fri Fla<u>nh</u>d.</p> <p>aliter foruigena la Gaidelu flesc idaith donmite<br/> frisnacollna &amp; frisanadnacul inadnaictis &amp; nobith inflescsin<br/> dogres isnarelgib inangente frisna hadnaclu. &amp; bahuath la<br/> cach agabail inalaim &amp; cach raed ba adetchede lasnadainib<br/> dobenta fri&aelig;. unde proverbium venit fe fris .i. amail<br/> isnaidetch&iacute;de indflesc cui nomen est fe sic et alia r&eacute;s cui<br/> comparatur. Huaire tra be die edhad nobith inflesc &amp; ba<br/> adetchide isaire isber Morand isinbriathar ogam &aelig;rcaid fid<br/> edath .i. indaer rolil inflesc cui nomen est fe.</p> <p><b>Fidchell</b> .i. f&eacute;thciall. f&aacute;thciall .i. ciall &amp; fath ocahimbirt. no<br/> fuathcell .i. fuath cille .i. cetharcoir c&eacute;tamus in<u>fh</u>idchell &amp;<br/> dirge a t&iacute;the. dub &amp; find forri &amp; sainmuintir cach la<br/> fecht beos bereas a cluithe. S&iacute;c et ecclesia per singula<br/> per .IIII. terrae partes .IIII. evangeliis p&aacute;sta. isdirech ambesaib</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 22.</p> <p>&amp; hit&iacute;thib nascreptra et nigri et albi .i. boni et mali<br/> habitant in ecclesia.</p> <p><b>Fraig</b> .i. frihaig .i. fri huacht.</p> <p><b>Folasai</b> .i. iarsinn&iacute; foloing coiss induine. aliter .i. fol .i.<br/> quasi sol .i. bonnbach .i. b&oacute;nd bruach. iter b&oacute;nd &amp; bruach<br/> b&iacute;s. Fol din quasi sol ab eo quod est latine solum. F&oacute;l<br/> .i. cendfochrus (.i.) .f. pro .s.</p> <p><b>Fuithir</b> .i. fothir .i. int&iacute; dosber (tir dondeoraid).</p> <p><b>Fasach</b> .i. fesosech. dober inbretheam cosmailes dacach caingin<br/> imafuiglither .i. caingen cosmail diaraile &amp; atf&eacute;t iarom<br/> inbreth r(on)ucsat brethemain g&aelig;tha furri. F&aacute;ssach din .i.<br/> fothecaid or seinchaingen frecnairc. No sechaid din fo[seinbreith]<br/> forsincaingin frecnairc.</p> <p><b>Fiern</b> .iarn&#8211; (no) iarmbelra indsin. Fiern .i. cach<br/> maith .i. iarnberla no iarmberla indsin.</p> <h3>VII. littera</h3> <p><b>Gloir</b> .i. a gloria .i. gluair ar met na gloire.</p> <p><b>Galar</b> quasi calor.</p> <p><b>Gam</b> ab eo quod est gamos graece unde etiam graece mulier<br/> nominatur .i. bean. unde bigamus vel trigamus dicitur.</p> <p><b>Gaimred</b> quasi gamrith et inde Colman mac hui Cluasaig<br/> dixit a marbnaid Chum&iacute;ne <u>fh</u>ota maic Fiachna</p> <p class="d2verse">Ua Choirpri ocus hua Chuirc<br/> ba s&aacute;i ba h&aacute;n ba erdercc.<br/> dursan marban a m&iacute; <u>gh</u>aim<br/> ni liach ni d&eacute;caib iaram (.i. for neam rainic).</p> <p><b>Gelistar</b> .i. ainm d&aacute;th uisce amb&iacute;t cethra for &oacute;ibell. &amp; doepetar <br/> gulba da cach ferand amb&iacute; uime &amp; dogn&iacute;ther cuairt<br/> nairbed uime m&aacute;d iter chomaidchib beas (intath) arna hethat<br/> cethra na gurta. anniumain dognither isin &aacute;th (no<br/> animon sech sin iaram dogniad ina cethra isinnath) is d&oacute;<br/> is ainm gelistar. &amp; dlegar b&oacute;thar coitchenn do cach chomaitiuch<br/> chuici ma cenb&oacute;thar bes (no adochum cid cin beol).</p> <p><b>Gabur</b> tre *** [ailm] quasi caper. ar issed rotruaillned<br/> and. G&oacute;bur tre **** [ond] di eoch is nomen son &amp; is<br/> combrec rotruallned ind (dana isuidiu). Gour din cach solas.<br/> inde dicitur gabur (no gobur) don eoch geal &amp; araile.<br/> Gabur din ainm da cach each cipead dath bess laiss (aile<br/> dana ann .i. forsan ech) acht combe (no diambe) cid becc<br/> do gil and (is gobur a nomen ar ise airegdam ann nominatur<br/> bis). hondath isairegda nominatur.</p> <p><b>Gilld&aelig;</b> .i. cosmail fri geal no fria gil .i. fria glan. ise a<br/> besside do sugud. ise din b&eacute;s in gilld&aelig; do<u>sh</u>ugud forchedal<br/> do thengad [leg. di thengaid] a fithera. ut dicitur imBrethaib<br/> nemid toglen gil tengaid.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 23.</p> <p><b>Gaileng</b> .i. din fri Cormac mac Taidg maic C&eacute;in asr&uacute;brad<br/> .i. dorigne fleid dia athair .i. do Thadg hua Oilella comb&iacute;<br/> c&eacute;t da cach cen&eacute;l anmand aice acht bruicc nam&aacute;. Teit<br/> Cormac don brocenaig &amp; b&aacute; m&aacute;ll lais anad fria togail co<br/> tachartsat imach for f&iacute;r nenig a athar .i. Taidg. Lotar<br/> tra nabruicc imach coromarb Cormac c&eacute;t dib &amp; rothaispen<br/> icon<u>fh</u>leid. rogr&aacute;in iarom cride Thaidg frihae &amp;<br/> atbert an dorigned and coroainmnigestar a mac hoc nomine<br/> .i. Cormac G&aelig;lang (.i. cac enech) unde Galenga nominantur.<br/> Gaileng .i. g&aelig;i lang .i. cen cennach. gaileng<br/> din .i. gailseng iarsinn&iacute; sen[g]gailter indala n&#509;i.</p> <p><b>Gem</b> .i. a gemma.</p> <p><b>Gr&aacute;d</b> .i. a gradu.</p> <p><b>Glang</b> .i. gualu. inde dicitur gn&iacute;dgal.</p> <p><b>Geal</b> ab eo quod est gelu.</p> <p><b>Giabur</b> .i. merdrech.</p> <p><b>Gol</b> .i. der (unde golgaire).</p> <p><b>Gall</b> .i. corthi cloiche .i. nis comathig combatar selba [co]cobrandaib<br/> gall. Gall din cetherda fordingair .i. gall corthi<br/> cloiche (cetamus) ut prediximus. adberar gall de ar it Gaill<br/> rosuidestar anErinn art&uacute;s. Gaill din ainm do <u>sh</u>aerchlannaib<br/> Frangc .i. tribus Galliae &amp; (is) candore corporis rohainmniged.<br/> gall [&#947;&#940;&#955;&#945;] enim graece lac latine dicitur unde Galli<br/> .i. indasta[i] sic dana gall is nomen do elu. inde Fear Muman<br/> dixit cocholl chos ngall gemin br&aacute;in. gall din ainm<br/> do chailech .i. gallus .i. dinni is galea capitis nominatur<br/> (disuidiu).</p> <p><b>Grasticum</b> .i. graziacum .i. atlugud buide Patraic. quod Scoti<br/> corrupte dicunt. sic autem [dici] debet .i. grasagum do<br/> duiu .i. gratias deo agimus.</p> <p><b>G&eacute;d</b> .i. nomen de sono factum g&aacute;g gag.</p> <p><b>Gamuin</b> .i. imm&iacute; ga[i]m .i. iarsamuin. inde dicitur g&aacute;mnach<br/>[gam&#8211;<u>sh</u>inech] .i. iarsinn&iacute; is blicht[m]ur immi gaim .i. in gamrid.</p> <p><b>Grond</b> .i. g&#509; no gorn .i. g&aacute;i&#8211;orn .i. g&aacute;i oircne .i. aithinde.<br/> ut Gruibne dixit oc f&aacute;ilte fri Corc no fri Cormac .i. immicuiretar<br/> gruind (no guirn) gair &amp; araile.</p> <p><b>Gluss</b> .i. sollsi ut [est] imBrethaib nemid .i. dof&eacute;t &oacute;c iarnglus<br/> .i. isairegda int&oacute;g cona d&aacute;grusc oldas in sean cond&iacute;bell a<br/> ruisc.</p> <p><b>Greth</b> nomen do gillai Aitherne. cui Amargein mac Eculsaig<br/> gaband ho Buais dixit Inith greth gruth gr&iacute;nmuine<br/> gr&aacute;nmuine glascrema cue uinn ubla grethi gruth.</p> <p><b>Gart</b> .i. d&eacute;de fordingair. gart .i. ceand isinD&uacute;il fheda m&aacute;ir.<br/> gart din .i. f&eacute;ile is cend for cach <u>nh</u>dail amra dogn&iacute; duine.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 24.</p> <p><b>Gruiten</b> .i. groitsean seach is sean is grot .i. is goirt. or<br/> grot cach <u>nh</u>guirt. unde dicitur groitmess .i. goirtmess.</p> <p><b>Gn&oacute;</b> .i. cuidmide. unde dicitur n&iacute; recht nach gn&oacute; .i. ni d&iacute;rech <br/> nach cuidmide .i. n&iacute; dir do recht minabmaith. ni<br/> [dir do] gno din .i. ni maith do chuidmidu no do g&aacute;ire<br/> and. Gnoe imorro cach s&eacute;gda. ut dicitur isintSenchus<br/> mar <span class="milestone">(p. 6a)</span> cno gnoe .i. s&eacute;gdai.</p> <p><b>Groma</b> .i. aer. unde dicitur gromfa .i. aerfa et unde dicitur<br/> gruaim cach sluaig m&iacute;n aidetchide do deilb as auraissi do<br/> &aelig;ir &amp; d&eacute;cnach. gruaimm duine cassilerno(?) asberar de.</p> <p><b>Gl&aacute;m</b> quasi cl&aacute;m. ab eo quod est clamor facit.</p> <p><b>Glademain</b> .i. mec thire. (gluidite .i.) focerda ualla m&oacute;ra.</p> <p><b>Guidemain</b> .i. uatha &amp; morrigna.</p> <p><b>Gaire</b> .i. gairsecla .i. gar rae .i. r&aelig; gar. ut dicitur isin&aelig;ir<br/> dosgn&iacute; N&eacute;di mac &Aacute;dnai maic &Uacute;ithir do ri Connacht .i.<br/> do brathair a athar fessin. do Ch&aelig;r mac &Uacute;ithir. iss&iacute; indso<br/> in &#509;ir</p> <p class="d2verse">Maile baire gaire Caieur<br/> combeodutar celtra catha Caier<br/> Caier dib&aacute; Caier dira for&oacute;<br/> fomara fochara Caier.</p> <p>maile din .i. olc honn&iacute; is malum. baire .i. b&aacute;s. gaire .i.<br/> gairsechlai. Caieur (.i. do Caer). celtra catha .i. gae. unde<br/> dicitur diceltair .i. crand gae cen iarn fair no cen arm.<br/> for&oacute; .i. imord feda .i. fo &uacute;ir. fomara .i. fo m&uacute;raib &uacute;ire<br/> imarda. f&oacute; chora .i. fo chlocha do Ch&#509;r. &amp; araile.</p> <h3>VIII. littera.</h3> <p><b>I H c.</b> [&#921;&#919;&#931;&#927;&#933;&#931;]. in hoc nomine est nomen nostri<br/> salvatoris.</p> <p><b>Hibar</b> .i. cubarr .i. f&oacute;barr .i. iarsinni n&aacute; tascara f&oacute;barr dogr&eacute;s.</p> <p><b>Hitharna</b> .i. hith &amp; feorna .i. semenn aritglaine &amp; hith na<br/> cethra nolegdais (no noteged isna cainnlea) isna simnib<br/> apud veteres.</p> <p><b>Iasc</b> in&eacute;sc .i. esc uisce. an uisce tra co<u>nh</u>dic a beth&aacute;mnus.<br/> no iasc quasi esc id est ab esca. es din b&iacute;ad unde esser.<br/> ca .i. onn&iacute; is caput .i. ceand &amp; cl&eacute;thi cacha b&iacute;d int<br/> iasc &aacute;r dothomail Issu he.</p> <p><b>Hindmaiss</b> .i. inamus.</p> <p><b>H&iacute;seal</b> .i. isallt ar n&iacute; habar int&iacute;seal anallt [man]ebe ard<br/> oca. (allt imorro) ab altitudine.</p> <p><b>Hiarn</b> .i. iarn in nortmannica lingua.</p> <p><b>Himesorcain</b> .i. imesorcain do chechtar don da leith b&iacute;s.</p> <p><b>Himrimm</b> .i. imr&eacute;im .i. reimm in eich &amp; r&eacute;imm in duine. sic<br/> et d&iacute;r&iacute;m .i. dir&eacute;im reim ndeda.</p> <p><b>Him bliu</b> quasi uimbliu ab umbilico.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 25.</p> <p><b>Himbliuch</b> quasi imloch .i. loch uime imacuairt.</p> <p><b>Hinis</b> .i. ab insula. inis tra anus hinsae .i. anusa. ni hussa<br/> .i. ni huiss.</p> <p><b>Hinsamhain</b> .i. anesamain .i. ni hessamain.</p> <p><b>[I]b</b> quasi bib .i. bibe.</p> <p><b>Hin[d]rosc</b> .i. ind&aacute;rosc .i. arosc do ind (no da ind) br&eacute;thre.</p> <p><b>Himortan</b> .i. importan . i. imram (no imbreth) a purt [do<br/> purt].</p> <p><b>Hia</b> quasi cen&eacute;li forcill indsin. &oacute;r issed indala nainmm d&eacute;c<br/> fordingair (no ondingarar) Crist la Hebraib.</p> <p><b>Idol</b> .i. ab idolo.</p> <p><b>Hidoss</b> asin greig. [&#949;&#7990;&#948;&#959;&#962;]. forma asin laitin. unde dicitur &iacute;dolum<br/> .i. dealba &amp; arrachta nan&iacute;dal (no nandula) dogn&iacute;tis<br/> na g&eacute;inte prius.</p> <p><b>Hindelba</b> .i. anmunda alt&oacute;ri nan&iacute;dal sin arinn&iacute; d&oacute;fornitis inntib <br/> .i. delba in uile noadratis (no nandula odortais). unde<br/> verb&iacute; gratia forma (no figia [figura]) s&oacute;lis in altare ut</p> <p><b>Himbath</b> .i. oician. bath .i. muir ut [est] (muir) iter Erinn<br/> &amp; Albain vel aliud quodcunque mare inatimchell imacuairt<br/> ut mare terrenum. Himbath din .i. immuir (.i. muir imthimcelles<br/> imacuairt isdi is ainm ocian (no is h&eacute; ind ocian<br/> son deitsiu).</p> <p><b>Hidan</b> quasi idon. ab eo quod est idoneus.</p> <p><b>Hiarnbelra</b> is de asberar friss for a dhuibe in belra &amp; for<br/> a dhorchacht &amp; for a dl&uacute;thi conach urusa taisc&eacute;lad tritsin<br/> (no ind).</p> <p><b>Himbas forosnai</b> .i. dofuarascaib seicib cach r&aelig;t bid maith<br/> lasin filid &amp; bud &aacute;dla[i]c d&oacute; do <u>fh</u>aillsiugud. isamlaid dognither<br/> sin .i. cocnaid (no concna) infili m&iacute;r do charnna dhergmuice<br/> no chon no chaitt &amp; dosber iaram isin l&iacute;g forachula<br/> na c&oacute;mlad &amp; canaid d&iacute;chedul fair &amp; hidbraid sin do dheib<br/> h&iacute;dal. &amp; gutagair d&oacute; iaram a h&iacute;dalu. &amp; nisfaghaib din<br/> iarnam&aacute;rach. &amp; docha[i]n brichta for a dh&iacute; baiss. contagair<br/> beos a dhee h&iacute;dal chuige arna toirmesctha a chodlad<br/> immbe. &amp; dosber a d&iacute; boiss ima d&iacute;b lecnib contuil &iacute;suan.<br/> &amp; b&iacute;ther oca fhaire ar na roimpr&aacute; &amp; narothairmesca nech<br/> cotaispentar d&oacute; cach n&iacute; immbamb&iacute; cocend n&oacute;maide no<br/> a d&oacute; no a tri no fot no mhessedh oc h&iacute;dbert. et ideo himbas<br/> dicitur .i. d&iacute; boiss uime .i. bass &aacute;diu &amp; bas anall ima<br/> leccnib. &amp; atrogell no atrarpe tra (Patraicc) inn&iacute;sin &amp; anteinm<br/> l&aelig;gda .i. roforgell na bud nime na talman nach &aelig;n<br/> dosgn&iacute; uair is d&iacute;ultad do baithis. D&iacute;chedul do chendaib<br/> din forfhacbad (s&oacute;n) a d&eacute;num side hi c&oacute;rus cerdi ar issed<br/> (so as) fodera s&oacute;n ni h&eacute;cean hidbairt demun uime acht faisnes<br/> do chendaib cn&aacute;ime f&oacute;cetoir.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 26.</p> <h3>IX. littera.</h3> <p><b>Loech</b> i. e. a loeco (vel a laico).</p> <p><b>Laiches</b> .i. l&oacute;ech &amp; feiss .i. dind feiss foass in loech lea.</p> <p><b>L&uacute;gnasad</b> .i. cluiche no &#339;nach is do is ainm n&aacute;sad .i. aurtach <br/>no cluiche Loga maic Ethne (no Ethlend) nofertha <br/>lais um thaide fogamair. </p> <p><b>Ligur</b> .i. tenga. </p> <p><b>Lelap</b> .i. luleap. l&uacute; cach mbec. no lenab .i. lenis abati <br/>.i. patri. no iarsinn&iacute; lenas abatem &amp; matrem. </p> <p><b>Leasmac</b> .i. liss<u>mh</u>ac .i. iarsinn&iacute; is lis don<u>fh</u>ir no donmn&aacute;i <br/>int&iacute; is lessmac do cechtar de. S&iacute;c lessmathair no lessathair. <br/>less din quasi l&iacute;ss .i. l&iacute;ss [leg. lis] debaid no imargal. </p> <p><b>Legam</b> .i. don lige liges (no legess) int&eacute;dach. no legam .i. <br/>l&iacute;[g] &aacute;ith .i. &aacute;ith fria l&iacute;gda inn&iacute; (onn&iacute;) na denandsom foss <br/>acht an&eacute;taigib ilib. acht is minca hitheas inn&eacute;dach l&iacute;gda <br/>(no nihaire nad f&oacute;ssadsom fri cachnetach cenimbetis [liga] <br/>imb&iacute; acht is menciu araciallathar &amp; fosaimther in &eacute;tach ligha) <br/>quam aliud vestimentum. </p> <p><b>Leconn</b> .i. lecend .i. lethcend. </p> <p><b>L&aacute;samnai</b> ab eo quod est laissim .i. cach n&aacute;n. </p> <p><b>L&eacute;mlacht</b> .i. lacht t&eacute;ith. leam din cach t&eacute;ith. </p> <p>(<b>Loch</b> .i. deide fordingair .i. loch dub. unde dictiur asoilgi <br/>laith) lochr&uacute;na .i. d&uacute;br&uacute;na .i. cid doirche s&aacute;mud c&aacute;ich <br/>&amp; cid runda riam &amp; iaram dochraide ar&uacute;na (f)laith da &oacute;l. <br/>Loch .i. uile. unde dicitur lochdub .i. uiledub. </p> <p><b>L&aacute;arg</b> .i. l&oacute; arg no leo arg. leo ball &amp; arg loech. leo ball <br/>no &aacute;ige no cuibrend do dhagl&aelig;ch indsin. </p> <p><b>Lorg</b> .i. lo airg. [no] loric unde dicitur </p> <span class="milestone">(MS p.&nbsp; 6b)</span> <p><b>L&aacute;m</b> .i. luam. iarsinn&iacute; luas imoncorp uli. </p> <p><b>L&aacute;mos</b> .i. lam<u>fh</u>oss .i. foss puss (no fos) coimet nalaime. </p> <p><b>L&aacute;mind</b> .i. l&aacute;im&iacute;nd .i. ind na l&aacute;ime &eacute;di[g]ther di. </p> <p><b>L&uacute;da</b> .i. ludugan .i. l&uacute; cach mbec. uair is&eacute; m&eacute;r isluga do <br/>l&aacute;im h&eacute;. </p> <p><b>Li&aelig;</b> ab eo quod est lidos [&#955;&#943;&#948;&#959;&#962;] graece lapis latine <br/>dicitur. </p> <p><b>Laith</b> .i. d&eacute;de fordingair .i. l&aacute;ith gaile (&amp;) laith .i. med ut prediximus. <br/>eter laithe L&uacute;gba .i. am&eacute;d L&uacute;gba (cerda doruimidar <br/>Fachtna anargat ar na b&uacute; &amp; araile). intan tra is <br/>for<u>sh</u>ail bis and no fair is and suinnes hoc. (intan tra is <br/>forail foridmb&iacute; issand sluinnith hoc). </p> <p><b>Langfiter</b> .i. ainglaiss (no ainglis) indsin. lang fota. feitir <br/>.i. glas nanGall [.i.] urchomul. langfiter .i. glas fota b&iacute;s <br/>iter chosa cinn &amp; cos[a] t&oacute;na. non s&iacute;c urchomul .i. aur a chomul. <br/>iter di chois chind in eich b&iacute;s.</p> <br/><br/><hr/><p class="pgbreak">p. 27.</p> <p><b>Lecht</b> .i. lige mhairb. ab eo quod est lectus. </p> <p><b>Long</b> .i. ab eo quod est [longa .i.] lang (.i.) fota (.i.) b&iacute;s for muir. </p> <p><b>Lebor</b> quasi libor .i. a libro. </p> <p><b>Lott</b> quasi lot unde dicitur lotrad i.e. lothrad .i. lott aris lott <br/>do mn&aacute;i in merdrechus. </p> <p><b>Lath</b> .i. l&uacute;th .i. iarsinn&iacute; l&uacute;thas. </p> <p><b>Lommand</b> .i. lomm fand. sech is l&oacute;mm isf&aacute;nd h&iacute;. </p> <p><b>Lathirt</b> .i. laith lind &amp; irt b&aacute;s dont&iacute; nosroib (.i. &oacute;l corma no <br/>laith rotnort). </p> <p><b>L&uacute;gbort.</b> melius [est] .i. luibgort .i. gort luibe. </p> <p><b>L&iacute;&iacute;n</b> a l&iacute;no. L&eacute;ine a l&iacute;nea dib aroile. </p> <p><b>L&aacute;nomain</b> .i. lanshomain c&aacute;ich. ar is leth<u>sh</u>om&aacute;in nechtar de <br/>sech aroile. </p> <p><b>Leithech</b> .i. d&eacute;de fordingair .i. ainm cetamus dochen&eacute;ul &eacute;isc <br/>indsin .i. foralethe nech b&iacute;s de &amp; forathanacht. arismor <br/>lethe nech b&iacute;s de in oceano. Lethech din ainm do lossait <br/>iarsinn&iacute; letair bairgean furri. amail atbert Cruit&iacute;ne fechtus <br/>luid dothig aroile &eacute;cis &amp; a gilla lais .i. &eacute;cs&iacute;ne esside <br/>comenmain a<u>fh</u>ithir&aelig;. Farolaid din Cruit&iacute;ne bodesin <br/>amuig &amp; l&eacute;cis a gilla doaigidecht dothig in&eacute;cis. Dobreth <br/>tarr tuirc &iacute;sc&aacute;bull do &amp; rogab col&eacute;ig int&eacute;ces ocaacallaim <br/>in&eacute;csine &amp; occur <u>sh</u>&uacute;la dar a<u>fh</u>rithgnam. Rorathaig int&eacute;ces m&oacute;rmenmain <br/>inecsine &amp; laigeat afrith<u>gh</u>nama. Intan tra bha bruithe <br/>intarr atbert int&eacute;ceas fiad in&eacute;csine .i. tofotha tarr tein .i. <br/>as mithig a thirc&aacute;il (no a tisc&aacute;il) dothenid &amp; ba co<u>fh</u>essed <br/>som cia freccra doberad int&eacute;csin[e] do fobith rochualasom <br/>int&eacute;ces ocg&uacute;mh&aacute;idim alanaile [<u>nh</u>airec] ninganta amail bid <br/>h&eacute; bodessin ar dorissed no ara t&iacute;sead &amp; n&iacute; rochredsium <br/>din int&eacute;ces &amp; ba aire atbert int&eacute;ces dofromad in&eacute;csine .i. <br/>t&oacute;fotha tarr tein. et tribus vicibus dixit Dofotha tarr <br/>tein et non respondit e&iacute; vel ullum verbum. din iarom atracht <br/>int&eacute;csine &amp; teit cusin maigin amboi Cruit&iacute;ne &amp; atf&eacute;t scela <br/>d&oacute; .i. intaithesc ror&aacute;id int&eacute;ces .i. t&oacute;foth&aacute; tarr tein. Maith <br/>ol Cruit&iacute;ne intan asbera doridisi abair fris Toe lethaig <br/>foen friss .i. fon tarr &amp; fris adaind indlis no frisinle adaind <br/>indlis .i. toe lossait foen fris .i. fon tarr. &amp; frisindle coindil <br/>dod&eacute;csi d&uacute;s inbruithe in tarr. intan tra dessid istig thall dixit <br/>int&eacute;ces in cetnai et dixit int&eacute;csine Toe lethaig &amp; araile. Maith <br/>ol int&eacute;ces ni br&uacute; ecsine rotoirne no rotorma. is focus rothoirned <br/>isfocus din Cruitine condogair amuig. Adagar iarom <br/>Cruitine ferthar failte fris &amp; doberar biad naill isincoire <br/>iarom &amp; ba bec amenma in&eacute;csine fobith con[&aacute;]tib int&eacute;ces uime <br/>c&eacute;in coracaillestar Cruitine &amp; araile. </p> <p><b>Leos</b> .i. imdergad imandergthar (no imdergthar) duine iarna&#509;ir <br/>no &eacute;cn[d]ach. leos din .i. soillse ut est inD&uacute;il roscaid <br/>grinniud leos .i. d&iacute;bad soillsi .i. coindle. Item aigead fir</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 28.</p> <p>ima leos luinether no imaleos luindetar .i. imatimchella <br/>soillse. </p> <p><b>Locharn</b> (no <b>Luachairnd</b>) quasi luchern .i. a lucerna &amp; <br/>araile. </p> <br/> <h3>X. littera.</h3><br/> <p><b>Mo debroth</b> olPatraic quod Scotic[i] dicunt corrupte. sic hoc <br/>dici debet .i. muin do&iacute;u braut .i. muin din is meus. in d&iacute;u <br/>is deus. in braut is judex .i. meus deus judex. </p> <p><b>Marc</b> .i. ech. marcach din .i. eich immda lais. ut dicitur <br/>buasach infer lasmbit ba imda. airmnech tra in fer techtus <br/>arbor immda. sic airgdech colgedach. </p> <p><b>Mathair</b> quasi mater arissed rotruaill[n]ed and .i. mater. </p> <p><b>Mid</b> .i. combrec rotruaillned and .i. med. </p> <p><b>Meithel</b> quasi methel ab eo quod est m&eacute;tho no m&eacute;to. </p> <p><b>Mucairbe</b> .i. mac <u>fh</u>uirmid .i. mac do<u>fh</u>uirmed adh&aacute;na. </p> <p><b>Malland</b> .i. f&eacute;ith b&iacute;s darin mullach anuas. quasi mulland. </p> <p><b>Millead</b> .i. m&iacute; shillead .i. silled olc. </p> <p><b>M&aacute;s</b> a mass&acirc;. </p> <p><b>Miscaith</b> .i. m&iacute;scaith .i. m&iacute; &iacute;nnsce. scath (.i.) indsce. amail <br/>ata D&uacute;il roscadach indsin. </p> <p><b>Milgitan</b> .i. molchuiten .i. cuid M&uacute;il .i. doirrse&oacute;ir. Temra. <br/>Mol din aainm side d&eacute;g in muil noferad fornad&oacute;inib .i. <br/>tait es t&aacute;it ind. unde dicitur molach. </p> <p><b>Melg</b> .i. as. arind&iacute; mblegar. </p> <p><b>Melg</b> din .i. b&aacute;s. inde dicitur melgthemi .i. teime inb&aacute;is. <br/>no melgtheinte .i. teine in b&aacute;is. </p> <p><b>Morand</b> .i. mor find. ba h&eacute; andsin a ainm dombert a mathair <br/>do &amp; atbert robo bidba b&aacute;is di nach eperad fris. Mac <br/>m&aacute;in din adbert a athair d&oacute; .i. ba m&aacute;in maith inmacsa &amp; <br/>bidba b&aacute;is [do] nach epera[d] fris innainmsin. corolenustar <br/>tra ind&iacute; ainm arson enanma. Mac som Coirpri Chindchaitt. </p> <p><b>Menad</b> .i. min &amp; &aacute;ith <u>gh</u>onas. Menad din min a iadh .i. a <br/>th&oacute;ll. </p> <p><b>Moth</b> .i. cach ferrda .i. cach ferinsce et nomen est virili <br/>membro. </p> <span class="milestone">(p. 7a)</span> <p><b>Man</b> i. e. a manu. </p> <p><b>Manach</b> i. e. a monacho. </p> <p><b>Monach</b> .i. clessach. ab eo quod est m&oacute;n .i. cleass. </p> <p><b>Methos</b> .i. a meta .i. on crith no oncr&iacute;ch. </p> <p><b>Molad</b> .i. mol soad .i. mol ara menci. soad for a gn&aacute;ithce <br/>no for a<u>gh</u>&aacute;ithe. </p> <p><b>Menmchosach</b> .i. menma nach sasad lais. no menma chasach <br/>lais .i. caingnech.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 29.</p> <p><b>Muirtchend</b> ab eo quod est morticinium .i. martarchend [.i. <br/>cenn] taraais cuhoband .i. onn&iacute; is marb cuhoband. </p> <p><b>Muilend</b> .i. mol &amp; hond (.i. ar issed deide as maillem immuilend). <br/>hond .i. cloch. m&oacute; a oil .i. a chlocha quam clocha <br/>broon. Muilind din .i. meil &amp; lind [ar is] for lind m&eacute;ileas. <br/>Molo muilend .i. mola broo din. no muiliern. </p> <p><b>Merdrech</b> .i. mear. merdrech .i. mer. drech .i. mer &amp; <br/>drech iarnacengal. bean is mear dreach. no mear (.i. druth) <br/>&amp; drech .i. boeth. Merdrech din .i. dr&uacute;th baeth. inde poeta <br/>mear cach dr&uacute;th mianach cach baeth. [no] Merdrech ab <br/>eo quod est meretrix i. e. a merendo stupri pretium. </p> <p><b>M&aacute;t</b> .i. l&aacute;m. inde &iacute;ndmat .i. &iacute;nd na l&aacute;m nigther and. &iacute;ndlat <br/>din ar is [&iacute;nd] donchoiss a traig et a lotione dicitur. </p> <p><b>M&aacute;t</b> .i. mucc. inde dicitur amBrethaib nemid foruachtatar <br/>mata m&oacute; thuinde targabail. </p> <p><b>M&aacute;nd</b> .i. uinge. ut Sencha dixit Mou &aacute;lib imdergad &eacute;mna domider <br/>de .VII. cumala cichside crissu .VII. mogu mogaigthi <br/>frimorgnima mogsaine .VII. manna &oacute;ir aithlegtha fri fialgn&uacute;is <br/>mocharut moir mou. Mand din .i. geal .i. uinge <br/>br&uacute;innte. </p> <p><b>Munnu</b> .i. mo<u>fh</u>innu .i. ainm b&oacute;id Finntain enim dictus est. <br/>unde Maed&oacute;c Ferna dixit ocaire no ocahoer Munnu maic <br/>Thulch&aacute;in </p> <p class="d2verse"> A chilian D&eacute; chumachtaig<br/> a maic Thulch&aacute;in a bachlaigh<br/> ruc mac annsai (.i. demon) do m&uacute;intir<br/> mathair rotfucc a <u>Fh</u>inntain.<br/> <br/></p><br/> <p><b>M&aacute;l</b> .i. r&iacute; &amp; file. inde dicitur n&aacute;dnais argat no &oacute;r acht for <br/>mal (.i. for rig). </p> <p><b>Muirend</b> .i. d&eacute;di fordingair .i. ainm c&eacute;tamus do mn&aacute;i. Muirend <br/>.i. mor<u>fh</u>ind. Muirend din ainm do g&#509;i .i. mirind (.i. <br/>drochrind). droch .i. bas. drochrind .i. r&iacute;nd dober b&aacute;s. </p> <p><b>Mogheime</b> ainmsin in cetna orce b&oacute;i anErinn. Coirpri M&uacute;sc <br/>mac Conaire tuc anair he a Bretnu. [ar] intan bamor cumachta <br/>Gaedel for Bretnaib dorannsat Alpain eturru i<u>fh</u>erannus &amp; <br/>ro<u>fh</u>itir cach durais diacarait leo &amp; nibaluga dothrebdais <br/>G&#509;dil formuir anair quam in Scotica &amp; dor&oacute;nta anarusa <br/>&amp; a[r]rigd&uacute;inte ann. inde dicitur Dinn Trad&uacute;i .i. Dun Tred&uacute;i <br/>.i. tr&eacute;dhue Crimthain moir maic Fhidaig rig Erenn &amp; <br/>Alpan &amp; comuir nIcht. &amp; inde Glasimpere [nanG&aacute;idel .i. cell] <br/>forbr&uacute; mara nIcht. isand sin rob&oacute;i Glass macCaiss mucaid rig <br/>Hiruatha ocamucaib for mesrad &amp; is&eacute; rodersaig Patraic i cind <br/>.XXVI. bliadne iartain iarna<u>gh</u>uin dfian[n]aib maic Con. &amp; is[d]inr[a]indsin <br/>ata dind map Lethain i t&iacute;rib Bretan Cornn .i. d&uacute;n <br/>maic Liatha[i]n. aris mac inn&iacute; is mabb isin bretnais. S&iacute;c rorand <br/>cach cen&eacute;l di<u>sh</u>uidiu arb&oacute;i a cutrama allathair &amp; b&aacute;tar</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 30.</p> <p>foncumachtasin cocian iar tidhecht do P&aacute;traic. Desin <br/>tra boi Coirpre M&uacute;sc oc athige sair co a muintir &amp; c&oacute;achairde. <br/>Nithanic tra an inbuidsin oircne hi tir nErenn &amp; roforcongrad <br/>laBretnu natarta oircne indail na in&aacute;is na icom&aacute;in <br/>na icarutrad doGh&aelig;delu. Is hi tra c&aacute;in b&oacute;i an inbuidsin <br/>laBretnu .i. cach bidba inachinta do neoch no<u>fh</u>uasnabad <br/>c&aacute;in. Boi tra oircne aimind for seilb charut do Choirpri <br/>m&uacute;sc himBretnu &amp; contori Coirpre uad. Fectus doChoirpri <br/>diathighsium cora&aacute;nic f&aacute;ilte d&oacute; acht imonoircne. <br/>Scian &aacute;mra la Coirpre m&uacute;sc conimd&eacute;num argait &amp; &oacute;ir <br/>imaheim. ba s&eacute;t adamra hi. Dombert tra in Coirpre beoil <br/>cumor impe &amp; coimlid saill diaheim coro<u>fh</u>acaib forbeolu <br/>inoircne iarom. Rogab intoircne forcn&aacute;m nahemi comatain. <br/>loitid insc&iacute;n iaram con&aacute;b &aacute;laind. Dosgn&iacute; Coirpre iarnam&aacute;irech <br/>ceist moir desin cumba bronach (no ba bairnech) <br/>de tra &amp; cuindchis cert uime c&oacute; acharait. indraic <br/>sen din conepert &iacute;cfatsa incin olse. N&iacute;<u>gh</u>ebsa ol <br/>Coirpre acht a<u>fh</u>il ic&aacute;in Bretan .i. cach rob ina chin. Tucad <br/>innoircne do Choirpri desin &amp; rolil ainm de .i. Mo<u>gh</u>emi. <br/>mo<u>gh</u> .i. d&aelig;r dobreath diahessi na sceine. Torrach (.i. <br/>banchu) din intoircne. tanic andsin Oilill Flann bec for <br/>Mumain an inbuidsin &amp; Cormac h&uacute;aCuind &iacute; Temraig corogabsatside <br/>a triur foiche (.i. fuachtain) icuinched &amp; iccosnam <br/>in oircne aturru. ishe iaram cruth rocoraiged etarru <br/>atriur .i. aimsear c&iacute;nnte donchoin itig cachae d&iacute;b. Doithid <br/>inc&uacute; iaram coruc c&aacute;ch cuil&eacute;n diacuaine. conad forslichtsin <br/>atathar anErinn beos. Marb tra innoircne iarc&eacute;in &amp; rosfuair <br/>Connla macTaidg maic C&eacute;in maic Oilella Auluim cloicend <br/>lomm in oircne sin combert icesta don<u>fh</u>ilid luid con&aacute;i [no] <br/>airchetul dia athair. M&aelig;n mac Edaine ainm in<u>fh</u>ilead. Tethna <br/>iarom M&aelig;n int&eacute;cess tria theinm l&aelig;gda conepert Cain tonna <br/>tige h&aacute;ui Eogain. ith itig h&aacute;ui Chuind cacht adath tobarand <br/>basacaem itig Choirpri m&uacute;isc. aMuig emi. Ceand Moga <br/>emi andso .i. in cedna oircne dobretha anErinn &amp; araile. </p> <span class="milestone">(p. 7b)</span> <p><b>Muma</b> de nomine alicujus regis i. e. Eochaid garb. [Echaid] mumo <br/>.i. Eochaid mum&oacute; .i. m&oacute; a gr&eacute;im &amp; a gerait &amp; a chumachta <br/>old&aacute;s cach rig .i. dia anmaimm rohainmnigthea Mumain &amp; <br/>Muimnig dicuntur. Mumu de nomine regis din dicitur. </p> <p><b>Mug</b> quasi m&uacute;ch ar is fomhuich &amp; todernam fognuma <br/>dogr&eacute;s. </p> <p><b>Mugsaine</b> .i. mugsine quasi mugsn&iacute;me .i. sn&iacute;m b&iacute;s formenmain <br/>inmhogad. </p> <p><b>Much</b> .i. ainm s&aacute;indiles do diaid. unde dicitur muchad. </p> <p><b>Milis</b> quasi melis. mil .i. mel rotruaillned and. milis (.i. isinand <br/>&amp;) mel. </p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 31.</p> <p><b>Midach</b> quasi medic ab eo quod est medicus .i. liaig. </p> <p><b>Mear</b> .i. iarsinn&iacute; b&iacute;s a &aelig;nur isinallt amb&iacute; .i. ina meracht &amp; <br/>ina&aelig;nur t&eacute;it. quasi merulus .i. lon inde . . . . graece quod <br/>volat solus &amp; nib&iacute; &eacute;n aile cid dia cheniul f&eacute;in ina <br/>coemtecht. </p> <p><b>Meracht</b> quasi mericht .i. icht mear. Meracht .i. acht (.i. <br/>gnim) mear. ab eo quod est actus. </p> <p><b>Mairt</b> .i. morait .i. mor uaitt .i. c&oacute; domnach o m&aacute;irt. M&aacute;irt <br/>.i. a Marte o d&iacute;a in catha la g&eacute;ntib. Mars tra ainm <br/>do. isdo din nochoisergdais m&iacute;s M&aacute;rta ut Januarius Februarius <br/>Martius. Mairt din uada congarar. ut dies Solis <br/>dies Lunae dies Martis. </p> <p><b>Mart</b> quasi mort .i. a morte. </p> <p><b>Mortlaith</b> a mortalitate. </p> <p><b>Manannan mac lir</b> .i. cennaige amra b&oacute;i aninis Manand. <br/>ise luam as deach boi aniarthar Eorpa. no<u>fh</u>indad tre nemgnacht <br/>(.i. gnathugud nime) inoiret nob&iacute;d insoinind &amp; in <br/>do[i]nind &amp; intan noscl&aelig;chl&oacute;bad cechtar don d&aacute; r&eacute;sin. inde <br/>Scoti et Brittones eum deum vocaverunt maris. et inde filium <br/>maris esse dixerunt .i. mac lir mac mara. et de <br/>nomine Manandan Inis Manand dictus est. </p><br/> <h3>XI. littera.</h3><br/> <p><b>Ni&aelig;</b> mac sethur. ut C&uacute;chulaind dixit prophetans (vel pr&aelig;[di]cans) <br/>de Christi adventu .i. n&iacute;&aelig; duine ticfa ipaec m&oacute;isi .i. <br/>mac sethar d&uacute;ine ticfa et ipse est Jesus. et alii dicunt corochret <br/>C&uacute;chulainn osin. </p> <p><b>Nemnuall.</b> ise ainm is mou doanmannu indomain .i. nemnuall <br/>d&eacute;nma in oifrind andsin. nemnuall. nuall <u>fh</u>er nime <br/>(imbe). </p> <p><b>Ninus</b> .i. nin foss &amp; nin t&oacute;nd .i. t&oacute;nd tanic don [leg. dind] <br/><u>fh</u>airrge anair condech isind aiur cutoracht isint&iacute;r &uacute;t conderna[d] <br/>tipra di. inde dicitur Corcmodruad Ninuis. </p> <p><b>Nemeth</b> .i. nemiath .i. anus d&iacute;rge do eclais. </p> <p><b>Nem&aacute;ith</b> .i. anus d&iacute;rge do &oacute;caib. </p> <p><b>Nem<u>fh</u>uath</b> .i. anus dirge do <u>fh</u>iledaib. </p> <p><b>Neith</b> .i. dia catha la g&eacute;ntib G&aelig;del. Nemon .i. uxor illius. </p> <p><b>Nac</b> quasi nic .i. nech occ. inde dicitur nicc occ no ningoc. </p> <p><b>Nith</b> .i. guin duine. </p> <p><b>Ner</b> .i. torcc allaid. ut est isna haistib f&aacute;il n&eacute;r n&eacute;it griphi <br/>gradaigthe. </p> <p><b>Noe</b> .i. duine. inde dicitur diann&aacute;ma noe (.i. diandama duine) <br/>for tir. </p> <p><b>Noes</b> .i. n&oacute;&#8211;<u>fh</u>iss .i. fis nonba[i]r .i. tri rig &amp; tri n&oacute;ib &amp; tri</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 32.</p> <p>said .i. said filidechta &amp; said litre &amp; s&aacute;id belra <u>Fh</u>&eacute;ni. batarsin <br/>uli ocd&eacute;nam intSenchusa m&aacute;ir. inde dicitur </p> <p class="d2verse"> L&aelig;guire Corc D&aacute;ire d&uacute;r<br/> Patraic Beneoin Cairnech coir<br/> Ross Dubthach Fergus cofheib<br/> .IX. sailge sin Senchais moir.<br/> <br/></p><br/> <p><b>Nimb</b> .i. br&oacute;en. ab eo quod est nimbus. inde dicitur isnaBrethaib <br/>nemid </p> <p class="d2verse"> Oengus fo&aacute;iblib imais aricht<br/> roloisc leath fonimib nimb.<br/> <br/></p><br/> <p><b>Nairne</b> (no naire) .i. gl&aacute;ine no nairne amail bid naire nobeth <br/>and. senbelra din inn&iacute;sin .i. in[n]airne (no i[n]naire) sin asinand <br/>&amp; amail atbertha &eacute;cin isingnathbelra ind&iacute;u la hUr&#8211; no la <br/>hIr&#8211;Mumain maxime. inde dixit in file n&iacute;fil n&iacute; bus toich <br/>duit. fhil naire arint&iacute; dianimchomaircther .i. fil &eacute;cin olse. </p> <p><b>Nith</b> .i. guin duine ut est nihe int&iacute; dogn&iacute;. Nethes din .i. <br/>guin duine ut est ni hidn&aelig; nethes nemthigetar. </p> <p><b>Nescoit</b> .i. ise senchas nan G&aelig;del. intan tuccad cath Muige <br/>Tuired boi Goibniu goba isincerdcha oc denam nanarm <br/>do Tuathaib d. d. [D&eacute; Domnann] &amp; boi Luchtine s&aelig;r oc <br/>denam nacrand isnag&aacute;ib &amp; boi Credni incerd oc denum <br/><u>sh</u>emand isna g&aacute;ib cetna. Dicunt autem Scoti G&oacute;ibniu <br/>goba faciebat hastas fri teora gr&eacute;sa &amp; bafeth in gres d&eacute;dinach. <br/>Dogn&iacute;d tra Luctine nacranna friteora snassa &amp; ba <br/>f&eacute;ith insnass d&eacute;dinach. S&iacute;c et Cr&eacute;idne faciebat na semanda. <br/>dobidgad G&oacute;ibne asintenchar nag&#509;i conglendais isinursain. <br/>doleced Luchtine na crandu inand&iacute;aid &amp; ba l&oacute;r dianindsma. <br/>dobidgad Creidne ina semunda agobaib (na) tenchaire &amp; ba <br/>l&oacute;r dianindsma. Cein tra boi Goibniu oconn&iacute;sin l&iacute;tear <br/>bine for a mhn&aacute;i sium. atchess dosom annsin comba s&aelig;th <br/>lais insc&eacute;l &amp; &eacute;daig imbe. issed dogni fris .i. boi crand <br/>inal&aacute;im intan atc&uacute;as do asc&eacute;l .i. Neas aainm &amp; is uime <br/>dognither an urnise criad &amp; dichan brichtu din forsancrandsin <br/>&amp; cach fer dothiged chuige doberead fuasma &iacute;nd <br/>doncrandsin. Madellad iaram in duine <span class="milestone">(p. 8a)</span> do <br/>thurgbad iaram cnocc lan do lindchro &amp; gur &amp; foloiscead <br/>in duine amail tenid. arbahe fuath incraind dian[ad] ainm <br/>Ness nobid forsincnucc. &amp; is aire roainmnigestar onainmsin <br/>Nescoit. </p> <p><b>Ness</b> tra .i. cnocc &amp; sc&oacute;it lind. Ness din cetharda fordingair <br/>.i. ness ainm in anmunda. ness (nomen) do crand. ness <br/>nomen do urnisi. amail atbert bean araile gobann dogeni <br/>marbnad dia fir dicens </p> <p class="d2verse">Ba dursan lium sellad fris<br/> forbir ifraig dercc anis</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 33.</p> <p class="d2verse">babinde nochantais dord<br/> friderc aneis ad&iacute; bolg.</p> <p>et alius dixit</p> <p class="d2verse">Bean aentuma b&iacute;s cenfer<br/> inteni cohurloscad<br/> nama guali bean naise<br/> is uaide ainmn urnaise</p> <p>Ness din ainm dob&eacute;im &amp; do chr&eacute;cht ut est isintSenchus <br/>m&aacute;r </p> <p class="d2verse"> A gr&aacute;inib cach tomas<br/> a f&eacute;nib cach foras<br/> a mainib (no omn&aacute;i) cach mess<br/> a d&iacute;rib chuirp duine<br/> ciadat ile a<u>fh</u>uile<br/> rohainmniged ness.<br/> <br/></p><br/> <p>Amail b&iacute;s urgnacht inbaill isinduine a<u>fh</u>urmither incr&eacute;cht <br/>asfoi din b&iacute;ss aeraicc .i. verbi gratia m&aacute;dinagaid no an&eacute;dan <br/>tra no asmeich furmither inaithis ism&oacute;ti in ericc <br/>amail ro<u>gh</u>ab iSenchus m&aacute;r mad fo&eacute;tach bess inainim is <br/>luga som &amp; araile. </p><br/> <h3>XII. littera.</h3><br/> <p><b>Ollamh</b>.i. oll adh&aacute;mh .XX.IIII. Ollamh .i. oll a&uacute;aim .i. amail <br/>is doiligh uaim bh&iacute;s foaill do thoghail. s&iacute;c is doilig saighidh <br/>for dh&aacute;n &amp; &eacute;csi inollamhan. Ollam din .i. oll &eacute;imh .i. oll di <br/>&eacute;imh .i. ollamh do &eacute;imh .i. &eacute;mhid &amp; ernes na cesta. </p> <p><b>Oi</b> .i. caera inde dicitur o&iacute;sc .i. &oacute;i <u>sh</u>eisc .i. caera <u>sh</u>eisc. oimelc <br/>.i. oimelg .i. is&iacute; aimser andsin tic ass caerach. melg <br/>.i. as iarsinni blegar. </p> <p><b>Oen</b> quasi un. ab eo quod est unus. </p> <p><b>Oenach</b> .i. &uacute;ne each. </p> <p><b>Oeth</b> .i. luige no &eacute;thech. </p> <p><b>Oar</b> .i. guth no gairm. </p> <p><b>Oech</b> .i. n&aacute;ma. </p> <p><b>Orb</b> nomen vir&iacute; a quo Orbraige. </p> <p><b>Og</b> quasi ob id est obuum (no ovum) .i. og. </p> <p><b>Ord</b> i. e. ab ordine. </p> <p><b>Olchubar</b> .i. &oacute;l accobar .i. accobar lais &oacute;l. no &oacute;l nomen <br/>liquoris normalica lingua vel normannica lingua est. </p> <p><b>Ornd</b> .i. creach no orguin. </p> <p><b>Om</b> .i. inb&iacute;d. grec rotruaill[n]ed and. omon [<u></u>&#956;&#972;&#957;] asingreic <br/>cruor [leg. crudum] latine dicitur. </p> <p><b>Opair</b> .i. oper .i. ab operatione. </p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 34.</p> <p><b>Ong</b> .i. fochaid &amp; cosc. inde dicitur coscaig domac a <u>Fh</u>&iacute;thail <br/>consecait a oic (no a oi<u>nh</u>g). ong .i. uch. ut est </p> <p class="d2verse"> Ni hong &aelig;ntige amach. Ong.<br/> cian on relic mothech t&oacute;ll<br/> n&iacute;damnia acht amgeilt gh&aacute;nd<br/> dia dorad icert mochond.<br/> <br/></p><br/> <p><b>Or&oacute;it</b> .i. oroit [leg. or&aacute;it] .i. oratio. </p> <p><b>Oslucad</b> .i. uasl&eacute;cud [l&eacute;cad] suas nac&oacute;mlad. no oslucad .i. aislecud <br/>.i. l&eacute;cad darahais di. </p> <p><b>Ochtach</b> .i. ogtech .i. oguide a tech diabaith (no diabuith) <br/>fair (no foir). </p> <p><b>&Oacute;r</b> quasi aur .i. ab auro. </p> <p><b>Orc tr&eacute;ith</b> .i. nomen do mac rig. triath enim rex vocatur <br/>unde dixit poeta &AElig;nach [leg. &oacute;inach] tra uirc tr&eacute;ith .i. biad <br/>&amp; &eacute;tach logmar. cl&uacute;m &amp; coilcthe. cuirm &amp; c&aacute;rna. brandub <br/>&amp; fi[d]chell. eich &amp; carpait. m&iacute;lchoin &amp; estrechta <br/>archena. aliter orcc din ainm dobratan. unde dixit <br/>ceand Lomna dr&uacute;th iarnab&eacute;in de .i. orcc brecc bronn<u>fh</u>ind <br/>br&uacute;chtas demhagur f&oacute;muirb. ni labair nimtoe tuaithe torc <br/>natraic r&oacute;msi rorannsat raind n&aacute;tcert Coirpri. is de tra <br/>boi andsin dosom .i. Find hua Baiscne isd&oacute; ba dr&uacute;th <br/>L&oacute;mna druth (.i. m&iacute;dlach). Teit din Find laa nand forcuairt <br/><u>sh</u>elga. doruaraid L&oacute;mna i<u>fh</u>us. boi bean do L&uacute;ignib <br/>la Find &aacute;r cach roilbe &amp; cach ro<u>fh</u>id nogn&aacute;thaiged Find <br/>cona <u>fh</u>&eacute;inn nobid ben urdhalta forachind incacht&iacute;r &amp; batar <br/>banbrugadha (iatsen &amp; batar maithi) do<u>fh</u>ulang na fiann. &aacute;r <br/>doleath andaine darna t&iacute;re cona lamad neach [olc] friu. Tanic <br/>Find fecht i Tebtha cona <u>fh</u>einn &amp; luid forcuairt <u>sh</u>elga <br/>cumboi Lomna leo (no doroaraid Lomna ifos) no tarraid <br/>Lomna i<u>fh</u>us. amboisium ocimdecht amuig con<u>fh</u>aca Coirpre <br/>(.i. f&eacute;nnid do L&uacute;ignib) oclaige lamn&aacute;i Find h&iacute;taide. Rog&aacute;id <br/>tra inbean doL&oacute;mna a d&iacute;chleithsin. Ba saeth laisium <br/>beith imbrath Find. Tic <u>Fh</u>ind iarom &amp; benaid [Lomna] <br/>ogam i<u>fh</u>leisc cethercuir conadead boi innte .i. cuaille fernai <br/>i<u>fh</u>elaim nargait athaba i<u>fh</u>thlacht i<u>fh</u>olurg .i. folurg. <br/>Fer mn&aacute; druithe. dr&uacute;thlach la feinn forcthi. fraech forualaind <br/>luimm L&uacute;igne. Ro<u>fh</u>itir tra Find ascel &amp; ba d&oacute;gnassach <br/>denmhn&aacute;i. Rofitir inbean din is oL&oacute;mna rofess &amp; <br/>teit techta uathise coCoirpre ar cot&iacute;sead domarbad indruad. <br/>Tanic tra codall achend de &amp; dombert Coirpre lais. Tic <br/>iarom Find don <u>fh</u>uarboith d&eacute;odl&aacute;i con<u>fh</u>aca in choland cen <br/>cend. Coland sund cen cend ol Find. Finnta d&uacute;nn ol <br/>in<u>fh</u>iann coich h&iacute;. dosber tra Find a ordu inabeolu &amp; dochan <br/>triatheinm l&aelig;gda conepert Niconruba arduene. niconr&uacute;ba <br/>for L&uacute;igne. contoboing nais. conepert. ni con <br/>ruba torc. ni contorgi. ni conarbert a lige L&oacute;mna.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 35.</p> <p>Coland L&oacute;mna indso ol Find. rucsat n&aacute;mait a chend di. <br/>ticsaid (.i. benaid) donaconaib &amp; toiscelad forinslicht. <br/>Teit Find forslicht nan&oacute;g <span class="milestone">(p. 8b)</span> cofuair Coirpri <br/>i<u>fh</u>aistig oc fuine eisc forindeoin. combi c[end] Lomna forbir <br/>icontenid. In c&eacute;t lucht roberbad don indeoin doroind <br/>Coirpri do tri n&oacute;nbharu &amp; n&iacute;tuc drantmir imbeol in chind <br/>di<u>sh</u>odain. Bages [las]na fianna ocus atbert iarom Orc <br/>brecc bronnfind .i. brad&aacute;n dimagur. issed adhamna &amp; <br/>araile. inlucht t&aacute;naise din rannais Coirpre iterum priori <br/>modo. conepert incend iterum Rorannais rand fof&aelig;l <br/>athraind rand athbaig iarmuig medb&aelig; mosbatoich m&iacute;r met&aacute;il <br/>bidfuatni fianna lib Luagni. Cuirid amach in cend <br/>olCoirpre cid mi<u>fh</u>ocul d&uacute;nn. dixit incend demuich Romechutar <br/>clethi cuire rith rurthig &aacute;g&aelig; catha cetamb&aacute; mescbuit. <br/>ba com&aelig;lib moaige ba cofarninda no nimda bid mor <br/>ag tein doallasfaid. L&uacute;igne la Find din. </p> <br/> <h3>XIII. littera.</h3><br/> <p><b>Patraic</b> a patricio. patricius .i. pater civium. aliter patricius <br/>hic qui ad latus regis sedet (vel residet). </p> <p><b>Pell</b> a pelle. </p> <p><b>Pennait</b> a penitentia. no pennait .i. pian &aacute;it <br/>ipianaither. </p> <p><b>Pecad</b> a peccato. </p> <p><b>Patu</b> .i. poith&oacute; .i. poi .i. cos &amp; t&oacute; din forruibi inpatu (no <br/>pato) a chois ol niluga b&iacute;s find f&oacute; foradernaind oldas <br/>furri inn&uacute;as. </p> <p><b>Propost</b> .i. prepost .i. praepositus. </p> <p><b>Port</b> a portu. </p> <p><b>Pairche</b> a parochia. </p> <p><b>P&aacute;rn</b> .i. nomen do bloach mara. n&iacute; cach d&iacute;alt tra rosegar <br/>inde. n&iacute;pmachtad la nech cenofiastar can doroig bloach <br/>donn&iacute; isparn. et alia similia. </p> <p><b>Puingcne</b> .i. screpul medhi innbiche indsin. screpall G&aelig;del <br/>din .i. opuinge. </p> <p><b>Pinginn</b> salund imbe .i. seland cern&aelig; innsin (.i. offaing). </p> <p><b>P&aacute;in</b> .i. bairgen. a p&aacute;ne. inde est hingaire Echnach maic <br/>Luchta .i. mo tri finde fommgellsat imailt Echach ailched&aacute;il <br/>gaire de loelig find forscing scailter cod&iacute;pil promtir <br/>pain la pugin puincern l&aelig;sial cenach cermnas comilc coic <br/>bo bithb&iacute; codamuic midligen goss gessan cenosmessed <br/>con&aacute;ch inabethu baa. </p> <p><b>Puincern</b> din .i. cern tomais sell&aelig; &amp; meadh thomaiss indile <br/>.i. in mead indmeach. </p> <p><b>Pissire</b> .i. pissaire .i. crand lethanchend b&iacute;s octomus &aelig;enpinginde</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 36.</p> <p>tomais .i. comthrom VII. ngr&aacute;ine <u>fh</u>&iacute;rcruithnechta &amp; decheter <br/>ethoman &amp; nali lina uisce &amp; naro<u>sh</u>uid cruas (.i. de). <br/>Piss din ainm incraind no intoman. Piss din ainm do pengind. <br/>oenphengind din aire in chraindsin. </p> <p><b>Pend</b> a penno. Pend i. e. a penna. </p> <p><b>Pairt</b> a parte. </p> <p><b>P&eacute;rtic</b> i. e. a pertica .i. forrach tomais tire indsin. </p> <p><b>P&oacute;c</b> .i. p&aacute;c quasi p&aacute;x .i. e. a p&aacute;ce. arisairidhe s&iacute;da inph&oacute;c. </p> <p><b>Proind</b> a prandio. </p> <p><b>Pr&uacute;ll</b> .i. &aacute;idbliugud mor &amp; m&eacute;dugud. ut dixit ingen hui Dulsaine <br/>inbannlicerd fri Senchan Torpeist. himum loscit mod&iacute;n&oacute; <br/>pr&uacute;ll. frisgart int&eacute;csine do muintir Senchan .i. in <br/>cerd mac hui Dulsaine o Liaig do Thairrsaig tull. Is de tra <br/>b&aacute;i do <u>Sh</u>enchan inn&iacute;sin docorustar fair techt a Manaind <br/>.i. fecht &aacute;inesa dochur cuarta innte &amp; l. &eacute;ces a l&iacute;n cinmothat <br/>ecsine. Ni roibe riam umn&aacute;ch araile &eacute;ces samail inchumdaig <br/>boi um<u>Sh</u>enchan cinmotha a stuigen <u>sh</u>uad. issed on robuidech <br/>do thimtagib <u>fh</u>er nG&aelig;del inrucsat nah&eacute;cis olchena <br/>umpu. Intan tra doc&oacute;mlasat forfairrge &amp; docorustar aurlond <br/>frit&iacute;r adgl&aacute;dastar gilla an&eacute;coisc dont&iacute;r inandiaid. Noml&eacute;cidsi <br/>lib olse. D<u>fh</u>&eacute;chsat uli fair. n&iacute;ba c&aacute;in leo a&eacute;cosc <br/>na al&eacute;cad leo ar nirbo h&eacute;n comadaiss dianelta he fora <br/>&eacute;cosc nadetig. intan tra dosberead am&eacute;r fora&eacute;dan no<u>mh</u>ebdais <br/>srotha doghur br&eacute;n triacluasaib ach&uacute;il siar. dichroiss <br/>tar a mullach. ba cosmail friasnige tepersu a inchinde arroemuid <br/>darroeib do madcomuanna achind &amp; achlocind. <br/>ni anad ic t&oacute;la br&eacute;nta imorro. Cuirrither hog luin adi<u>sh</u>&uacute;il. <br/>luathit[h]er l&eacute;ig muilind a <u>fh</u>&eacute;gad. comdhub frih&eacute;c a <br/>drech. cuirre ina c&oacute;rr aur&oacute;cbala adh&aacute;gruad. sithiger urbuinde <br/>gabond a<u>sh</u>r&oacute;n. marsigemnaig builg ocberbad m&iacute;anaig <br/>s&uacute;gad &amp; iml&eacute;cad a anala. nibendais uird doch&#509;ir <br/>d&eacute;rg ambendais a beoil dothenid. luaithither f&aacute;ndli nofiamain <br/>he forl&aacute;r. buidither or rind a<u>fh</u>iacal. glassi cuileand <br/>ambun. dalurgain lomch&aelig;la lanbreca f&aelig;. da<u>sh</u>erid birrdhai <br/>buide brecduba. a lurga mar ch&uacute;gil. a sliasat mar<u>sh</u>&aacute;mthaig. <br/>am&aacute;s mar lethm&aelig;thail. abr&uacute; mar miachbolg. a <br/>br&aacute;ge mar braigit cuirre. m&eacute;it muilcind milead a chend. <br/>librither gabla a l&aacute;ma. m&eacute;tither dornu mogad a durna. <br/>Diatallta de in cheirt combrecc boi uime ni bu decmaing ditecht <br/>for imirce a&aelig;nur minafuirmithea cloch furri. Dorogart <br/>tra &oacute;diucaire m&oacute;ir &amp; atbert fri Senchan biam torbachu deit <br/>olse old&aacute;s in&eacute;csi no inre foruallach forbaeth imchumachtach <br/>&uacute;t fil umat. indester lat ol Senchan tig tu iarsin l&aacute;id isincurach. <br/>Proimfimit fris olse. cingid forsinl&aacute;id <span class="milestone">(p. 9a)</span> <br/>isincurach &amp; ba luathither lochait iar forgarmain no grib dia <br/>ned no s&eacute;ig do ail in side ruc comboi isincurach &amp; basuaill</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 37.</p> <p>tra nach b&aacute;ite in curach iarsinni robroccsat remisium<br/> isindara leath in leath naill dosum &amp; atbertsat a h&aelig;ngin <br/>dotrorbai beist a Senchain &amp; bud hisin do muintir acht coroisium <br/>tir. Is desin rohainmniged Sench&aacute;n Torpeist .i. <br/>Senchan dororpa peist. Recait iarom co Manaind &amp; facsat <br/>a coblach hitir. Amail batar isintraig con<u>fh</u>acutar in sentuinne <br/>mongleith mifrigh forsin carraic. [sentuinne] .i. caillech <br/>ut poeta dicit: </p> <p class="d2verse">Sentuind &amp; senbachlach<br/> ropses rapus a crin<u>fh</u>es<br/> acht nocon<u>fh</u>acnat mac de<br/> isni thabair a primles (.i. a primgin).</p> <p>Amlaid boi inchaillech forsintraig ocbuain <u>fh</u>emnaige &amp; <br/>murthorad olcena. airechta gr&aacute;da a cossa &amp; a lama. acht <br/>natbi edghud maith impe. boi anfeth nagorta lee. ba <br/>liach son din arbahi inbannlicerd ingen hui Dulsaine do <br/>Muscraige Liac th&uacute;ill a crich hua <u>Fh</u>idgenti condechaid forcuairt <br/>Erenn &amp; Alpan comb&aacute; marb a muintir uli. Boi tra <br/>incerd mac hui Dualsaine a brathair oc a hiarraid foErinn <br/>acht ni <u>fh</u>uair. Intan tra itconairc sentuinde na hecsi imuscomarc <br/>ceptar iat. Atbert araile dib Maith reimcomarc <br/>.i. Senchan &eacute;ces Erenn indsin. Inmbia forumaloit a<u>Sh</u>enchain <br/>olsi inat frimaithuscsa. rotbia tra ol Senchan. nisam <br/>eolach imnid adbaig. ciasa femnach bolgach bug. <br/>Caide a lethcomracsin olsi. Sochtaid tra Senchan &amp; in&eacute;cis <br/>uli. Doling tra iarom in gilla remeperta forbeolu <u>Sh</u>enchain <br/>et dixit achaillech ni raga illeth Senchain. nicomadais <br/>deitt. acht nomaicillse &oacute;r nitaicillfe nechaile donmuintirsi. <br/>Cest tra for [in] bannlicerd caide in lethrand. nin. olse. </p> <p class="d2verse">domhuin charrgi m&oacute;ri Manand<br/> dor&oacute;nad mor saland sund.</p> <p>&amp; in lethrannsa tra caide a leath</p> <p class="d2verse">imumm loiscet mod&eacute; n&oacute; prull.</p> <p>[I]n<u>sh</u>aigfe fort Senchan mad ed connige ol in gilla beos. <br/>Cest tra caide latso ols&iacute;. nin. ol esium In cerd Mac hui <br/>Dulsine oLiac Thursige thull. F&iacute;r &oacute;n ol Senchan istusa ingen</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 38.</p> <p>Dualsine in bannlicerd ocadathar diarrad sechnon Erenn <br/>&amp; Alpan. Isme &eacute;m olsi. Ructharsom iarom laSenchan &amp; <br/>doberar &eacute;tach amra impe [&amp; t&aacute;inic la Senchan] dochum nErenn. <br/>Orancutar tra Erinn con<u>fh</u>acutar ingill[a] remepertaige foracind <br/>&amp; bah&oacute;cl&aelig;ch rigda ruithenta esium indsin. rosc imlebur <br/>inachind. mong &oacute;rbuide lais. ailliu do<u>fh</u>eraib domain <br/>d&oacute; iter deilb &amp; decelt. Teit iarsin dessiul Senchan cona <br/>muintir et nusquam apparuit ex illo tempore. dubium itaque <br/>non est quod ille poematis erat spiritus. &amp; araile.</p> <h3>XIIII. littera.</h3> <p><b>Rechtaire</b> .i. rechtorairge [leg. rector a rege?]. </p> <p><b>Ross</b> .i. tredi fordingair .i. ross fidbuide. ross l&iacute;n. ross <br/>uisce. sain din c&uacute;is [asa rohainmniged] cach&aelig;. ross fidbuide <br/>c&eacute;tamus .i. r&oacute;i oss. ross l&iacute;n din .i. ro<u>fh</u>&aacute;s. ross uisce tra <br/>ro<u>fh</u>oss [ar] ni b&iacute; acht formarbuisce. </p> <p><b>R&eacute;im</b> .i. nomen dofuirseoir. fobith cach riastarda dosber forraaigid <br/>cucli&aacute;ch. </p> <p><b>Rinntaid</b> nomen do<u>fh</u>ir &aelig;rad rindas cach naigid noescaid. </p> <p><b>Rot</b> .i. rout .i. ro<u>sh</u>&eacute;t .i. m&oacute; oldas s&eacute;t .i. semita unius animalis. <br/>Att&aacute;t tra ilanmanna for conairib .i. s&eacute;t. r&oacute;t. ramut. <br/>slige. lamrot&aelig;. tuagrot&aelig;. b&oacute;thar. s&eacute;t c&eacute;tamus ut prediximus. <br/>Rout .i. dacumat(?) no dachuat carpat [&amp;] do &aelig;n[e]ach <br/>d&aelig; imme doronad fri hecraite mendota formed&oacute;n. R&aacute;mut .i. <br/>m&oacute; oldas r&oacute;t .i. urscor b&iacute;s for urdh&uacute;nib rig. cach comaigdech <br/>[as]at&iacute;r dor&oacute; chuige dlegar de a glanad. Slige <br/>din doscuchad charpat sech araile dar&oacute;nta frihimcomarc <br/>da charpat .i. carpat rig &amp; carpat epscoip condechaid cach&aelig; <br/>dib sech araile. Lamr&oacute;ta .i. iter da<u>sh</u>ligid. slige dar <br/>tuaiscert mendota araile dar a descert. fria lessu fri c&aelig; dor&oacute;nad. <br/>Tuagr&oacute;ta fochren fertrebar conair doascn&aacute;m roit&oacute;i <br/>no sl&eacute;be. isi iarom a<u>fh</u>ochraic .i. aan&iacute;m aneim atr&aelig;t <br/>cachla bliadain [leg. anamin cacha dine immidret cach ala <br/>bliadain]. Bothor tri .i. talla d&iacute; boin. alan&aelig; forfot araile <br/>for tarsna foratallut a l&aelig;ig no a<u>nh</u>g&aacute;mna ina<u>fh</u>ail. mad inandiaid <br/>bess iurtais inb&oacute; bes daessi. Att&aacute;t teora glanta <br/>docach ac. tri haimsera inglantar .i. aimser echruathair. <br/>aimser chu&aelig;. aimser coctha. Ite a tri glanta .i. glanad <br/>afeda &amp; auisce &amp; achoclaid. Ite acsi foranglantar .i. arn&eacute;llned <br/>acharpat oc dul for coe. arn&eacute;llned a echraide octecht <br/>do&aelig;nach. achoclaid ar[n]ahesarlathar nech fair octecht <br/>fri no fothress &amp; araile. </p> <p><b>Reo</b> .i. grec. reo .i. enim graece gelu latine dicitur. </p> <p><b>Ringcne</b> quasi quinque. inde dixit Ferches intan boi Find <br/>h. [h&aacute;ue] Baiscne ocr&iacute;m cach v.ir [c&oacute;icir] iarnuair do<u>sh</u>logaib</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 39.</p> <p>[maic] Con do chuinched nafiann d&oacute; .i. do Ferches. <br/>lasin tra atracht [Ferc]hes triana fuachtname(?) seoch Find <br/>&amp; dol&eacute;ic insleig forLugaid [comb]omarb &amp; atbert Ringcne ris <br/>rig. [dodernai]d Find fos onarrimead cach c&oacute;icer carincne <br/>arnuair. Ri[ngcne din .i.] quasi quinque &amp; araile. </p> <p><b>Robuth</b> quasi rem<u>fh</u>uath. no robuth din. .i. [rem]bubtad. </p> <span class="milestone">(MS p.&nbsp; 9b)</span> <p><b>Retglu</b> .i. retgle .i. gle solas. </p> <p><b>Roth</b> .i. a rot&acirc; .i. a cuairt. </p> <p><b>Rudrad</b> .i. rod&uacute;rad. </p> <p><b>Rucht</b> .i. inar. ut dixit Fercertne .i. hindeich ruchtaib <br/>derga. </p> <p><b>Ruam</b> quasi Rom .i. a Roma. </p> <p><b>Rangc</b> .i. in sessed cen&eacute;l nam&aacute;ile. rangc din .i. nahusine <br/>arda. Rach din ise raut nam&aacute;ile oth&aacute; edan comullach. Rom&aacute;ile <br/>iter dah&oacute; uli. Saltriasa .i. as a <u>fh</u>irmhullach m&aelig;l <br/>tairside combi a chassi buide inamullach amail s&aacute;il duine <br/>tre assa. Buide reid .i. maile ocheand uli annsin no m&aacute;ile <br/>combi glelomm. Imspelp tra .i. folt cechtar ad&aacute; lethcend <br/>&amp; r&oacute;t otha intedan conice ach&uacute;l. vi. cen&eacute;la maile <br/>indsin. </p> <p><b>Rigan</b> .i. rigbean no r&iacute;gein. </p> <p><b>Raithnech</b> ab eo quod est ratis latine .i. rait[h] no raithnech. </p> <p><b>Ruam</b> .i. ro&eacute;im .i. luss dosber dath no cucht in faciein <br/>cumbi derg. inde dicitur ruamnaig no ruanaid. </p> <p><b>Roscad</b> .i. r&oacute;indsce .i. dodhechaid in ord insce .i. scath. inde <br/>dicitur Duil Roscadach. </p> <p><b>Relec</b> .i. r&eacute;lic a reliquis sanctorum. Relec din .i. r&eacute;ill ah&eacute;c <br/>no a hicc no a hacc. </p> <p><b>Rop &amp; rap</b> rop tra cach nanmunda gonas. ut sunt vaccae. <br/>rap din cach nanmunna <u>sh</u>rengas ut sunt sues sed <br/>tamen vicissim comm&uacute;niter dicuntur. rap din ab eo quod <br/>est rapio. robb ab eo quod est robustus. </p> <p><b>Ribar</b> .i. criathar. </p> <p><b>Riss</b> .i. cach sc&eacute;l &amp; faisn&eacute;s. Risse din .i. sc&eacute;la. inde dixit <br/>Coirpre mac Etnai isin c&eacute;tna &aelig;ir doronad anErinn <br/>prius .i. cend&iacute;l d&aacute;ime rissi robsean Bressi .i. do Breass <br/>mac Elathain sin. </p> <p><b>Ruadro<u>fh</u>essa</b> .i. nomen in D&aacute;gdha. </p> <p><b>Ruamni ass</b> [leg. <b>ais</b>] .i. liass &amp; buidetu. </p> <br/> <h3>XV. littera.</h3><br/> <p><b>Sanct Brigit</b> .i. n&aelig;m Brigid indsin. </p> <p><b>S&uacute;il</b> quasi s&oacute;l aristrithe ata sollsi doduine. Sollsi ab eo quod <br/>est s&uacute;il.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 40.</p> <p><b>Solas</b> a s&oacute;le.</p> <p><b>Sobraighit</b> .i. a sobrio. </p> <p><b>Subaig</b> a sobrietate. </p> <p><b>Seno[d]</b> id est a synodo. </p> <p><b>Salond</b> .i. s&aacute;l-ond. cloch <u>sh</u>&aacute;il. inde est s&aacute;ile. </p> <p><b>Sanas</b> .i. sain <u>fh</u>iss. </p> <p><b>Sroll</b> .i. sollsi. unde apud Scoticos d&iacute;u sroll. i. dies solis. </p> <p><b>San</b> .i. r&iacute;i frigrit [refrigerat?] </p> <p><b>S&eacute;gaml&aelig;</b> .i. lachtmaire. s&eacute;ig din .i. blicht. inde dicitur <br/>imBrethaib nemid messtar b&uacute; foras&eacute;gaml&aelig; .i. <br/>aralachtmaire. </p> <p><b>Sm&eacute;roit</b> .i. sm&eacute;r teine &amp; fuait (foit) fuigell .i. fuigell teine. </p> <p><b>Sirem</b> .i. iarsinn&iacute; <u>sh</u>iress o luc do luc in capite et in toto <br/>corpore. </p> <p><b>Searr</b> .i. a serra. </p> <p><b>Snuad</b> .i. folt. </p> <p><b>Secc</b> onn&iacute; is siccus. </p> <p><b>Secnab</b> .i. secundab id est secundus abbas vel secundas abbati. <br/>vel secnab sequens abbatem. </p> <p><b>Se</b> ab eo quod est sex. Sea ab eo quod est. </p> <p><b>Snad</b> .i. folt. Snuadh. </p> <p><b>Spongc</b> id est a spongia. </p> <p><b>Sabaltair</b> .i. sepultur. id est a sepultura .i. relicc duinebaith <br/>.i. magh mor an&aacute;dnact&iacute;s g&eacute;nti. </p> <p><b>Seist</b> .i. nomen do mhedon l&aelig;i .i. quasi sext a sexta hora. </p> <p><b>Spirut</b> ab eo quod est spiritus. </p> <p><b>Spiracul</b> ab eo quod est spiraculum. </p> <p><b>Screpul</b> quasi scripul. ab eo quod est scripulus <br/>[scripulum]. </p> <p><b>Sn&aacute;thad</b> .i. sn&aacute;th<u>sh</u>&eacute;t. s&eacute;t sn&aacute;ith. t&oacute;ll snathaite. </p> <p><b>Saim</b> .i. cach c&oacute;rait cid iter dadhuine cid iter di eoch cid <br/>iter d&iacute;dham cid iter [d&iacute;] bu bess. </p> <p><b>Simin</b> .i. s&eacute;im a hinne. </p> <p><b>Sceng</b> .i. iumdha. unde est imsceng .i. [both becc] imatimchella <br/>iumdha. inde dicitur ferr imscing &aacute;dbai. </p> <p><b>Sacart</b> .i. sacerd ab eo quod est sacerd&oacute;s. no sacart .i. <br/>s&uacute;ithe acca aord. </p> <p><b>Sorb</b> .i. locht quasi sord id est a sordido. </p> <p><b>Sl&aacute;bhradh</b> .i. slab ar&iacute;adh slabhar-iadh .i. iadhad <br/>cumang .i. slabar cach cumang. esslabar cach fairsing. </p> <p><b>S&aacute;mrad</b> .i. sam quasi hebraice sol quasi latine. unde dicitur <br/>Samson sol eorum. samrad din .i. riad rithes grain. isand <br/>is mou doaitne asollsi &amp; ahairde. </p> <p><b>Salt</b> ab eo quod est saltus .i. l&eacute;imm.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 41.</p> <p><b>Sean</b> .i. senex. </p> <p><b>Seindser</b> .i. senex &amp; fer. </p> <p><b>Salcuait</b> .i. salch&oacute;it .i. c&oacute;it caill isin combrecc. salcuait din <br/>.i. caill mor di<u>sh</u>ailig b&iacute; and. </p> <p><b>S&aacute;db</b> .i. so&aacute;db. so&aacute;dba. </p> <p><b>Sine</b> id est quasi sine [sn&iacute;ge?] </p> <p><b>Serb</b> .i. ingen Scath druad do Connachtaib. is&iacute; ro<u>sh</u>&aacute;id feda <br/>Atha Luan .i. Br&oacute;n &amp; Dub (&amp;) dur &amp; d&iacute;beoil [leg. &amp; D&uacute;rdibe&oacute;il] <br/>intan rod&aacute;ile na teora d&aacute;la for Cormac Conlongas <br/>mac Conchobair oc &Aacute;th Luain. </p> <p><b>Sin</b> .i. cach cruind unde s&iacute;n maic M&aacute;in .i. epistil boi ima <br/>br&aacute;gait fri forgeall f&iacute;rinde .i. intan ba f&iacute;r atberead ba <br/>fairsi[n]g dia bragait. intan ba g&oacute; ba cumac. </p> <p><b>S&eacute;g</b> .i. oss allaidh. inde dicitur s&eacute;ghuinech .i. fer ghonas <br/>s&eacute;gu .i. ossa alltai indsin. </p> <p><b>Serrach</b> .i. serr cach nuallach &amp; cach nogla. inde dicitur <br/>serrech leam .i. ogla leam. Serrech din .i. ser&#8211;ech. iar <br/>serid a mathar b&iacute;s oc geilt. </p> <p><b>Scuit</b> .i. aScota. ingen Foraind r&iacute;g Egipte. </p> <p><b>S&aacute;th</b> .i. biad. inde dicitur saithech. </p> <p><b>Sanb</b> .i. mac Augaine. inde dicitur Mag Sainb. </p> <p><b>Seng</b> .i. cach s&eacute;gda isinDuil <u>fh</u>eda m&aacute;ir. </p> <p><b>S&eacute;n</b> .i. l&iacute;n angabar eoin. inde dicitur senbretha &amp; <br/>senairecht. </p> <br/> <h3>XVI. littera.</h3><br/> <span class="milestone">(p. 10a)</span> <p><b>Triath</b> .i. rig .i. iarsinni tremethi . . . . . </p> <p>[<b>Ti</b> .i. brat] .i. breo ar fuit. </p> <p><b>Tort</b> .i. bairgen .i. nomen de [sono factum est.] inde dicitur <br/>tortine .i. bairgen[&eacute;n]i. </p> <p><b>Toisc</b> .i. voluntas hominis .i. inn&iacute; islaind laduine. unde atber <br/>toisc dam. </p> <p><b>Triath</b> din trede fordingair. triath rig .i. t&iacute;r <u>sh</u>&iacute;daigther. <br/>triath muir .i. tir uathathar. triath torcc .i. t&iacute;r soodathar. <br/>deligther tra ina remennu. triath din [r&iacute;] .i. tr&eacute;ith a <br/>reimm. triath muir .i. trethan a reimm. [triath torc .i. tr&eacute;the <br/>a reimm]. </p> <p><b>Tinne</b> .i. iubar bais .i. tindiged .i. cach ninde. tinde tra <br/>.i. tend eo. eo theinness .i. <u>sh</u>einmess .i. teinm &amp; canam <br/>cach cride atachi. </p> <p><b>Tech</b> ab eo quod est tectum. </p> <p><b>Toreicc</b> .i. reicc th&oacute;. aisnes dognither hi toi (.i. . . . ais). </p> <p><b>Torc</b> quasi porc .i. cend<u>fh</u>ochrus. </p> <p><b>Tarb</b> quasi t[a]urb i. e. a tauro.</p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 42.</p> <p><b>Tethra</b> .i. r&iacute; Fom&oacute;ire. inde dicitur isin Imacallaim .i. iter <br/>triuna Tethrach. </p> <p><b>Treab</b> .i. trib ab eo quod est tribus. </p> <p><b>Tenlaeg</b> .i. tene lige. </p> <p><b>Teirt</b> .i. tertia hora din. </p> <p><b>T&eacute;d</b> nomen de sono factum. </p> <p><b>Temair</b> .i. te m&uacute;r m&uacute;r T&eacute;a ingine L&uacute;gdach maic hItha. no <br/>grec rotruaillned and t&eacute;omora i. e. conspicio. t&eacute;mair <br/>din cach loch ba hurgna d&eacute;csiu iter mhag &amp; tech ut dicitur <br/>temair na duath .i. grianan no tulach. temair intige <br/>.i. grianan. </p> <p><b>Teim</b> .i. cach <u>nh</u>dorchai. ut dicitur teimean dorchi no odar. </p> <p><b>Tenlam</b> .i. spr&eacute;d .i. teni l&aacute;ma. </p> <p><b>Tailm</b> .i. tell<u>fh</u>uaim .i. tob&eacute;im naniall &amp; anuarmanna. </p> <p><b>Trogein</b> .i. gein &amp; tr&oacute;g &amp; [recte .i.] turgabail nagr&eacute;ine &amp; aicsin <br/>aruthin resin<u>nh</u>gr&eacute;in isinmatain. </p> <p><b>Torb</b> quasi turba .i. buiden no numerus. </p> <p><b>Tipra</b> quasi topra. tipra din .i. tepersain. </p> <p><b>Toth</b> .i. cech banindsce &amp; cech femen. quod est nomen membri <br/>mulieris. </p> <p><b>Tra&aelig;th</b> .i. cach nechtraige &amp; cach neotur. </p> <p><b>Tuilm</b> .i. muliebre membrum. </p> <p><b>Taurgein</b> .i. r&iacute;. </p> <p><b>Tuilgein</b> .i. tulighein .i. gein tolin. tolin <u>fh</u>ir quasi aicned <br/>con&aelig;naiger fri f&iacute;r nascreptra. </p> <p><b>Tuirgin</b> .i. tur gina .i. tenga. aliter tur[gein] quasi gein a <br/>tuir .i. amail b&iacute;s tuir m&aacute;r ocfulang thige &amp; illamu esti <br/>s&iacute;c issed atheag indoman cenntarach. assi tra intuir .i. <br/>f&iacute;rinde rechta aicnid. Ite a hillamu asinturid .i. ile chialla <br/>&amp; ilchonaire imbrethemnais. tuirgin .i. rig amail atberar <br/>inDuil Roscadaig. Nitulaid fri turigen tuiged artuli [tuigedar <br/>tuli(?)] m&aacute;ra muride &amp; araile. Turagein .i. torachtghen <br/>.i. gein doracht .i. doraid aiccned in araill .i. gein inf&iacute;raicned <br/>ut dicitur [dixit] Fachtna mac Senchada. Furim <br/>gein torachta doreit aicned noll o &Aacute;dam conimtheit tria cach <br/>naimsir nadamra cod&eacute; bratha. berid aicned enbethu da cach <br/>d&uacute;il derb desin &aelig;n con &aelig; .i. cusin &aelig;<u>nh</u>dui<u>nh</u>e <u>nh</u>dedinach bess <br/>cobruinde br&aacute;thai. Turgen .i. to&aelig;raghen .i. gein (n&aelig;ra <br/>.i. gein) geiness &amp; a d&iacute; choiss roime. Tobreid din a ture <br/>.i. geinsin dochosmailius brethi .i. canaid f&aacute;ssach f&iacute;r naicned. <br/>&amp; roscad filed do chosc nabrethe indsin achend badeoid <br/>.i. intestemon can&oacute;ine. inde dicitur Nin&iacute; nach cen <br/>brethemnus berair natbi iarl&eacute;gind leir lerigther nach frica<u>nh</u>oin <br/>caid cumustar n&aacute;ch fri haspuc nuasal nastaigther. <br/>conaid c&aacute;id cach r&aelig;t cocan&oacute;in comuaimm. </p> <p><b>Teist</b> .i. a teste. </p> <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 43.</p> <p><b>Tuarad</b> .i. tuar cach tirimm &amp; suth s&iacute;n. </p> <p><b>Torc</b> nomen docride. ut dixit Edan ingen Dianc&eacute;cht .i. im<u>fh</u>oindaim <br/>mothuirc .i. imanimluad fil forcride. </p> <p><b>Tre<u>fh</u>ocal;</b> .i. trifoccail b&iacute;te and .i. dafoccul domolad dobreith <br/>forcula animdergtha dofairce [intres focul .i. focul imdergtha] <br/>&amp; &aelig;ir[e]. </p> <p><b>Taurthait</b> .i. tauracdither .i. arosc friar&eacute; docuire urchar uait <br/>dourmaise secip nach r&aelig;ta docuirither opund anmund&aelig; for&aacute;cind <br/>&amp; gonta no benta no mar[b]ta de. is dentairechtsin <br/>tra asberar taurthait no turachur. </p> <p><b>Tigradus</b> .i. tig auradrus indsin. </p> <p><b>T&iacute;gba</b> .i. cach d&eacute;dinach. ise tra is tirad .i. is tig auradrus int&iacute; <br/>scarus frisin&aelig;n b&aacute;de&oacute;id. </p> <p><b>Tugen</b> quasi togen id est a toga. toga enim est genus vestis <br/>pretiosi. aliter tugen .i. tuige[&eacute;]n arisdocroicnib <br/>&eacute;n <u>fh</u>ind &amp; illdathach dogn&iacute;ther in tuigen <u>fh</u>iled conacriss <br/>dobr&aacute;igtib coilech lachan &amp; diac&uacute;rrcib hocriss suas <br/>coambr&aacute;igit. </p> <p><b>Top</b> (.i. bidg) .i. opund. inde est Nisbeir top tigradus is aite <br/>foraciallathar taisic in opund. </p> <p><b>Tamhlachta</b> .i. t&aacute;imh<u>sh</u>lechta. t&aacute;mh ro<u>sh</u>elaidh na d&aacute;ine isinmuigsin <br/>.i. induinebad mor hitegt&iacute;s natuatha isnamuigib <br/>mora combit&iacute;s in&aelig;nmhaigin beo[s] frih&eacute;c fob&iacute;th an&aacute;dnacuil <br/>isnamugibsin onn&iacute; natberat induinebad arm&aacute;d cacha huaire <br/>dib badmarb inamaighin act n&iacute;bert&iacute;s dochellaib arnichumcad <br/>intuath nob&iacute;d daranessi an&aacute;dnacul et inde Tamlachta <br/>nuncupatur. </p> <p><b>Tend&aacute;l</b> .i. tene dh&aacute;l .i. d&aacute;l tened. cotenid .i. cusininad in<u>fh</u>adaigther <br/>intend&aacute;l. </p> <p><b>Ussarb</b> .i. b&aacute;s. inde dicitur isin &aacute;mra Chonr&iacute; .i. rig rodeat <br/>do ussarb an Ulltaib .i. rodeat do Ulltaib abh&aacute;s Chonri. </p> <p><b>Udmat</b> .i. udamnad .i. crand forsincetra condamnaigter amuide <br/>a combolg indsin. </p> <p><b>Uid&iacute;m</b> .i. ainm don roid triasa teit incrand b&iacute;s forsincl&eacute;ith <br/>intan b&iacute;ther oca d&uacute;nad. </p> <span class="milestone">(MS p.&nbsp; 10b)</span> <p><b>Ur</b> .i. tr&eacute;ide fordingair .i. &uacute;r cetamus .i. talam &amp; ur cech nua <br/>unde dicitur imm &uacute;r. Ur .i. cech nolc inde dicitur lan <br/>daorth&aelig; cachnur .i. cachnolc. </p> <p><b>Uch</b> ab eo quod est aucha .i. aurgat feda. </p> <p><b>Uball</b> quasi aball. aball autem o burg Etaile dianit ainm <br/>Abellanium isas tucad sil naball leo. no uball .i. eoball <br/><br/><hr/> <p class="pgbreak">p. 44.</p>.i. eo crand &amp; ball de. no uball .i. Eba eil .i. iarsindi roellustar <br/>Eba fair isindimarbus. </p> <p><b>Uim</b> .i. uma. </p> <p><b>Uinchi</b> etha .i. uaite eth&aelig;. </p> <p><b>Ucht nosn&aelig;</b> .i. ucht osmenta .i. smuaineth smuaines .i. scrudan <br/>scrudas infile anaircetal. Inbaile din indit scruta[n] is <br/>do is nomen ucht nossn&aelig;. </p> . . hosnae &amp; araile F.i.n.it. amen.</p> <br/><hr/> <p id="copy">&copy; 2009 Thesaurus Linguae Hibernicae</p> <p id="closer"><a href="javascript:window.close()">Close this window</a></p> </div> </body> </html>