Explore UCD

UCD Home >
overlay image

Appointment of the President | Ceapachán an Uachtaráin

The UCD Governing Authority has begun the process for the search and selection of the next UCD President. This website will be kept updated with information on the process.

Tá tús curtha ag Údarás Rialaithe UCD leis an bpróiseas chun an chéad Uachtarán eile ar UCD a lorg agus a cheapadh. Déanfar an suíomh gréasáin seo a uasdátú le heolas faoin bpróiseas.

A message from the Chair of the UCD Governing Authority

Dating back to 1854, University College Dublin has played a pivotal role in the development of Ireland. Today UCD is Ireland’s largest university with 38,000 students, an annual turnover of €566 million and annual research awards worth €132 million. Such scale reflects our global reach, our wide range of disciplines and our open and ambitious attitude. Ranked within the top 1% of higher education institutions world-wide, UCD strives to demonstrate leadership in each of our values: fostering excellence and creativity, championing integrity and diversity, and encouraging collegiality and engagement.

The Governing Authority is seeking to appoint a new President of UCD.  The President is the Chief Officer of the University and a member of the Governing Authority.  Under the statutes of UCD, the President manages and directs the University in its academic, administrative, financial, personnel and other activities and for those purposes has such powers as are necessary or expedient.

The recruitment process has two key stages: Search and Selection, each one overseen by a committee appointed by the Governing Authority.  We are currently in the Search phase  – seeking applications from candidates of the highest calibre – and information on the Search Committee, including its terms of reference and membership is available on this website.  Information on the Selection Committee will be published at the conclusion of the Search phase.

Perrett Laver, a leading international executive search company, has been appointed to assist the Search and Selection Committees.  Further information on the role and the University is available here, including a Candidate Brochure which provides information on UCD, the role profile and candidate specification, and information on how to apply. 

Prospective candidates are encouraged to have informal and confidential initial conversations with the team at Perrett Laver, who can be contacted by email to UCDPresident@PerrettLaver.com.  All formal applications must be made through the Perrett Laver site, by the closing date of 12 noon (Irish local time) on Friday 21st October 2022. 

To lead our great university into the future, our next President will share our ambitions for excellence and impact, setting standards for quality education of our students, strengthening research performance and building our national and global reputation.

Thank you for your interest in this role.

Yours sincerely

Marie O Connor Signature

Marie O’Connor

Teachtaireacht ó Chathaoirleach d’Údarás Rialaithe UCD

Ón mbliain 1854 i leith, bhí ról lárnach ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i bhforbairt na hÉireann. Inniu, is í UCD an Ollscoil is mó in Éirinn le 38,000 mac léinn, le láimhdeachas bliantúil de €566 milliún agus le dámhachtainí taighde bliantúla de luach €132 milliún aici. Léiríonn an scála sin ár n-aimsiú domhanda, ár raon leathan disciplíní agus ár ndearcadh oscailte agus uaillmhianach. Tá UCD rangaithe i measc an 1% is fearr d’institiúidí ardoideachais domhanda, agus déanann sé a dhícheall ceannaireacht a léiriú i ngach ceann dár luachanna: barr feabhais agus cruthaitheacht a chothú, ionracas agus éagsúlacht a chur chun cinn, agus coláisteacht agus rannpháirtíocht a spreagadh.

Tá an tÚdarás Rialaithe ag iarraidh Uachtarán nua a cheapadh ar UCD. Príomhoifigeach na hOllscoile agus ball den Údarás Rialaithe is ea an tUachtarán. Faoi reachtanna UCD, bainistíonn agus stiúrann an tUachtarán an Ollscoil ina gníomhaíochtaí acadúla, riaracháin, airgeadais, pearsanra agus eile agus, chun na gcríoch sin, tá cumhachtaí ag an Uachtarán atá riachtanach nó oiriúnach.

Tá dhá chéim sa phróiseas earcaíochta: Cuardach agus Roghnú, gach ceann acu á mhaoirsiú ag coiste arna cheapadh ag an Údarás Rialaithe. Táimid sa chéim Chuardaigh faoi láthair ag lorg iarratas ó iarrthoirí den scoth agus tá eolas faoin gCoiste Cuardaigh, a théarmaí tagartha agus a chomhaltaí san áireamh, ar fáil ar an láithreán gréasáin seo. Foilseofar eolas faoin gCoiste Roghnóireachta ag deireadh na céime Cuardaigh.

Ceapadh Perrett Laver, príomhchuideachta chuardaigh feidhmiúcháin idirnáisiúnta, chun cabhrú leis na Coistí Cuardaigh agus Roghnóireachta. Tá tuilleadh eolais faoin ról agus faoin Ollscoil ar fáil anseo maraon le Bróisiúr d’Iarrthóirí ina bhfuil eolas faoi UCD, próifíl an róil agus sonraíocht na n-iarrthóirí, agus eolas faoi conas iarratas a dhéanamh.

Moltar d’iarrthóirí ionchasacha comhráite tosaigh neamhfhoirmiúla, agus rúnda a bheith acu leis an bhfoireann ag Perrett Laver. Tá teach tar Perrett Laver trín ríomhphost UCDPresident@PerrettLaver.com . Ní mór gach iarratas foirmiúil a dhéanamh trí láithreán Perrett Laver, faoin dáta deiridh, 12 a chlog meán lae (am na hÉireann), Dé hAoine, 21 Deireadh Fómhair 2022.

Chun ár n-ollscoil iontach a threorú sa todhchaí, roinnfidh ár gcéad Uachtarán eile ár n-uaillmhianta maidir le sármhaitheas agus tionchar, caighdeáin a leagan síos d’oideachas ardchaighdeáin ár mac léinn, feidhmíocht taighde a neartú agus ár gcáil náisiúnta agus domhanda a thógáil.

Go raibh maith agat as spéis a léiriú sa ról seo.

Beir bua,

Marie O Connor Signature

Máire Ní Chonchubhair