Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >
Comhaltaí Ad Astra
íomhá forleagan

Comhaltaí Ad Astra

Mar thacaíocht do Phlean Straitéiseach 2024 an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 'Ag Éirí Amach sa Todhchaí', leanann UCD lena phlean uaillmhianach a chur i bhfeidhm chun líon ár ndámh a mhéadú faoi 500 thar cúig bliana.

Fáilte chuig suíomh Gréasáin Chomhaltaí Ad Astra UCD

Ár gcuireadh chun páirt a ghlacadh i gComhaltaí Ad Astra UCD agus a bheith mar chuid de phobal UCD. 

In 2019, sheolamar scéim Chomhaltachta Ad Astra UCD chun fáilte a chur roimh lucht acadúil luathghairme isteach inár bpobal scoláirí. Tá an freagairt eisceachtúil ó shin agus tá an chéad 30 Comhaltaí eile á lorg againn anois le dul isteach  i gColáiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí UCD, sa Choláiste Gnó UCD agus i gColáiste na nEolaíochtaí Talmhaíochta agus Sláinte UCD

Tá suim ar leith againn iarratais a fháil ó lucht acadúil a chuirfidh le cur chun cinn ceann amháin nó níos mó de na ceithre théama atá aitheanta inár straitéis reatha: Sochaí Dhomhanda Inmharthana a Chruthú, Claochlú a dhéanamh tríd an Teicneolaíocht Dhigiteach, Domhan Sláintiúil a Fhorbairt, agus An Cine Daonna a Chumasú. 

In UCD, féachaimid le difríocht a dhéanamh sa tsochaí trí bharrfheabhas ár dteagaisc, agus trí thionchar ár dtaighde agus ár saineolais. Agus mé ag cur tús le mo thréimhse féin mar Uachtarán ar UCD, ba mhaith liom cultúr agus timpeallacht a chothú ina dtugtar tacaíocht agus spreagadh do na foirne teagaisc chun dúshlán a chur rompu, chun nuálaíocht a dhéanamh agus chun éachtaí a bhaint amach. 

Má spreagann ár bhfís thú, má roinneann tú ár luachanna barr feabhais, cruthaitheacht, ionracas,  comhoibriú, rannpháirtíocht agus éagsúlacht, agus más mian leat do ghairm bheatha a thógáil in ollscoil uaillmhianach, diantaighde i dtimpeallacht den chéad scoth, iarraim ort an chéad chéim eile a ghlacadh agus iarratas a dhéanamh le bheith i do Chomhalta inár bpobal ollscoile. 

An tOllamh Orla Feely 

Uachtarán UCD

Forléargas

Is ollscoil dhlúth-thaighde dhomhanda í COBÁC; ollscoil a bhfuil cuspóir, treallús agus uaillmhian luaite léi. D'fhonn cur le gnóthachtáil ár misin agus fís, is mian linn níos mó ball foirne teagaisc a cheapadh a aontaíonn lenár n-uaillmhian agus luachanna: barr feabhais, cruthaitheacht, coláisteacht, rannpháirtíocht, ionracas agus éagsúlacht.

Tá tionscnamh nua dar teideal Lárionad Ceapachán Acadúil forbartha ag COBÁC atá ailínithe le príomhchuspóirí Straitéis na hOllscoile:

  1. Caighdeán, méid agus tionchar ár dtaighde, ár léann agus ár nuálaíocht a mhéadú.
  2. Eispéireas oideachasúil a sholáthar atá ag teacht leis an sainmhíniú ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta.
  3. Ár ndisciplíní a chomhdhlúthú agus a threisiú.
  4. Taighde agus oideachas láidir idirdhisciplíneach a dhéanamh i réimsí tábhachtacha a bhfuil riachtanas náisiúnta agus domhanda luaite leo.
  5. Cohórt iontach agus éagsúil mac léinn, ball foirne teagaisc agus ball foirne a mhealladh agus a choinneáil.
  6. Cur lenár leibhéal rannpháirtíochta ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.
  7. Ár bpobal Ollscoile a fhorbairt agus a threisiú.

Is cuid amháin den tionscnamh seo é clár Chomhaltaí Ad Astra COBÁC. Déanfar thart ar 30 ceapachán ag grád Léachtóra/Ollamh Cúnta gach bliain a bheidh dírithe ar acadóirí luathchéime cumasacha. Táthar ag fáiltiú roimh iarratais ó gach disciplín acadúil a bhfuil ionadaíocht á déanamh orthu in COBÁC. Is luachanna bunúsacha iad barr feabhais, cruthaitheacht agus spéis agus acmhainn rannpháirtíochta i ndisciplíní éagsúla.

Is clár thar a bheith iomaíoch é clár Chomhaltaí Ad Astra COBÁC agus táthar ag súil go mbeidh aschuir thaighde beartaithe ag iarrthóirí ar féidir iad a úsáid go héasca mar chuid de ghníomhaíocht taighde laistigh de COBÁC.

Strategic Themes logo

AM CHUN BARR DO CHUMAIS A BHAINT AMACH

Ina ról mar Ollscoil Dhomhanda na hÉireann, tabharfaidh COBÁC dúshláin dhomhanda na todhchaí trí dhíriú ar cheithre théama straitéiseacha:

Déanfaidh na téamaí straitéiseacha sin ár dtaighde, teagasc agus foghlaim agus an bealach a iompraímid muid féin agus a fheidhmímid mar phobal agus mar institiúid a mhúnlú.

Ár dTéamaí Straitéiseacha

Comhaltaí Ad Astra UCD

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath Belfield, Baile Átha Cliath 4, Éire.
T: +353 1 716 7777