Explore UCD

UCD Home >

CS News Magazine

UCD CS Magazine

2022 Editions

UCD CS News 2022 (Issue 2) (Issue 2)

2021 Editions

UCD CS News 2021 (Issue 1)

October 2021 email news update

UCD School of Computer Science

University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland, D04 V1W8.
T: +353 1 716 2483 | E: computerscience@ucd.ie | Location Map