Explore UCD

UCD Home >

CS News Magazine

UCD CS Magazine

2023 Editions

UCD CS News 2023 (Issue 1)

2022 Editions

UCD CS News 2022 (Issue 2) 

Winter 2022/23 email news update

2021 Editions

UCD CS News 2021 (Issue 1)

October 2021 email news update

UCD School of Computer Science

University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland, D04 V1W8.
T: +353 1 716 2483 | E: computerscience@ucd.ie | Location Map