Vadim Zhernovkov
SBI Investigator
Zain Arifin
Ph.D. Student, Kolch/Zhernovkov Groups
Sodiq Hameed
Ph.D. Student, Zhernovkov Group
Anastasiia Korosteleva
Ph.D. Student, Zhernovkov Group
TOP