Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >
íomhá forleagan

Drámaíocht agus Taibhléiriú na nÓg i dTeangacha Réigiúnacha, Mionteangacha agus Teangacha Mionlaithe

23 Márta 2023

Clárú ar oscailt anois

Bígí linn do chainteanna na comhdhála. Tiocfaidh tú ar na naisc Zoom ar (opens in a new window)Mhol na Comhdhála.

Féach ar liosta na gcainteanna i gclár na comhdhála: Conference Programme - 2023 - Youth Theatre (YEELP).

Gairm ar Pháipéir

Is áit í an amharclann don chruthaitheacht, is áit í le tuairimí agus féiniúlachtaí a chur in iúl. Mar sin féin, ní minic a thugtar aird ar an mbaint atá ag an aos óg (iad siúd idir 12 agus 25 bliana d’aois) leis an drámaíocht i gcomhthéacs mionteangacha, teangacha mionlaithe agus teangacha réigiúnacha.

Tá sé mar aidhm ag an gcomhdháil seo tús áite a thabhairt don aos óg i gcomhthéacs na drámaíochta agus an taibhléirithe. Déanfar iarracht ceangail choiteanna a chruthú, dea-chleachtas a scrúdú, agus léiriú a thabhairt ar stair dhrámaíocht agus thaibhléiriú na n-óg i dteangacha réigiúnacha, mionteangacha, agus teangacha mionlaithe. Cuirfidh an chomhdháil ardán ar fáil chun anailís a dhéanamh ar an nasc idir an t-aos óg agus cleachtadh na drámaíochta, agus cuid den aos óg sin ag iarraidh a bhféiniúlachtaí cultúrtha agus teanga a léiriú tríd an drámaíocht agus an taibhléiriú.

Sa saol domhandaithe seo, casann daoine, teangacha, cultúir, agus gnéithe den drámaíocht lena chéile ar bhonn laethúil, taobh istigh agus taobh amuigh de shuíomh na hamharclainne. Ar an ábhar sin, rachaidh an chomhdháil seo i ngleic leis na ceisteanna casta a bhaineann le héagsúlachtaí cultúrtha agus teanga.

Ábhair shamplacha a bhaineann le Mionteangacha, Teangacha Mionlaithe agus Teangacha Réigiúnacha:

 • Drámadóirí Óga agus Drámadóirí ag díriú ar an aos óg
 • An Drámaíocht agus an Taibhléiriú sa Chóras Oideachais (sna meánscoileanna agus sna hollscoileanna)
 • An Drámaíocht agus an Taibhléiriú Seach-churaclaim (m.sh. sna coláistí samhraidh, ar an teilifís, sa phobal, srl.)
 • Comhlachtaí Drámaíochta don Aos Óg
 • Drámaíocht na nÓg i gCoimhlintí Teanga, Cultúrtha agus Polaitiúla
 • Canóin nua drámaíochta, dúshlán a thabhairt do sheanchanónacha
 • Puipéadóireacht
 • An Chollaíocht
 • An Draig
 • Feimineachas agus Inscne
 • Saoránacht, Teanga agus Amharclannaíocht
 • Teangacha agus Féiniúlachtaí

Fáiltíonn coiste na comhdhála roimh mholtaí faoi bhun 250 focal do chainteanna 20 nóiméad, roimh phainéil de thriúr, agus roimh fhóraim phlé. Iarraimid ort nóta beathaisnéise 50 focal a sheoladh isteach freisin. Is féidir iarratais a sheoladh chuig (opens in a new window)youthlanguages2022@gmail.com roimh an Aoine, 25 Samhain 2022.

Coiste na Comhdhála

An Dr Riocárd Ó hOddail
An Dr Fiona Lyons
Eoin McEvoy, MA
An Dr Ríona Nic Congáil
An Dr Hannah Sams
Máire McCafferty, MA

Is í Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD atá ag reáchtáil na comhdhála.

* Maoinithe ag an gComhairle um Thaighde san Eoraip (ERC): 802695 - YEELP H2020-ERC-2018-STG

Call for Papers

The theatre is a space of creative potential, particularly for expressing and for shaping and articulating identity. Little attention has been paid to youth theatre as a place of creation for youths (individuals aged between 12 and 25) in regional, minority, and minoritsed languages.

This conference aims to weave together common connections, explore best practice, and study the rich histories of youth theatre and performance in regional, minority, and minoritised languages through a multidisciplinary analysis of these ludic, cathartic, and identity-affirming rituals and experiences. The conference will provide a stage that will facilitate better understanding of the role of youth theatre and performance in expressing cultural and linguistic identities, as well as energising, guiding, and ensuring linguistic futures.

In an ever-globalised world where different peoples, language, cultures, and theatrical genres meet on a daily basis, both within and beyond the theatre space, the conference will also engage with the complex, multi-layered questions of cultural and linguistic hybridity.

Possible topics relating to regional, minority and minoritised languages include: 

 • Citizenship, Language, and Theatre
 • Youth Theatre and Performance in Political, Cultural, and Linguistic Conflict 
 • Our Languages and Identities on the Page and Stage
 • Creating new theatrical canons, challenging old ones
 • Drag, Sexuality, and Gender
 • Theatre Companies and Theatrical Interventions
 • Performance (as) Politics
 • Worldmaking Onstage and Offstage
 • Feminist Interventions in Youth Theatre
 • Puppetry and Object Theatre
 • Young Playwrights and Playwrights writing for Youth
 • National Theatres: Sanctuaries or Colonial Echo-Chambers?
 • Creating Alternative Spaces: Youth Theatre beyond the Theatre (e.g. Irish
  language drag on Social media)
 • Histories and Legacies of Youth Theatre and Performance
 • Honouring the Past / Re-imaging Celebrations: Role of Youth in Performance, Ritual, and Place

The organisers invite proposals of no more than 250 words for twenty-minute papers, or for three-paper panels or discussion roundtables. Please also include a brief biographical sketch of up to 50 words. Proposals must be submitted to (opens in a new window)youthlanguages2022@gmail.com.

The deadline for submission is Friday, 25 November, 2022.

Organising Committee

Dr Richard Huddleson
Dr Fiona Lyons
Mr Eoin McEvoy
Dr Ríona Nic Congáil
Dr Hannah Sams
Ms Máire McCafferty

The Conference will be hosted by the School of Irish, Celtic Studies and Folklore, University College Dublin

* Funded by the European Research Council Grant Agreement number: 802695 - YEELP H2020-ERC-2018-STG

Galwad am Bapurau (Cymraeg)

Mae’r theatr yn ofod o botensial creadigol, yn enwedig wrth fynegi, creu a chyfleu hunaniaeth. Fodd bynnag, ychydig o sylw a roddwyd i theatr ieuenctid fel man creu ar gyfer pobl ifanc (unigolion rhwng 12 a 25 oed) mewn ieithoedd rhanbarthol, lleiafrifol a lleiafrifedig.

Nod y gynhadledd hon yw canfod llinynnau cyswllt, archwilio esiamplau o arfer dda, ac astudio hanesion cyfoethog theatr a pherfformio i a gan bobl ifanc mewn ieithoedd rhanbarthol, lleiafrifol a lleiafrifedig trwy ddadansoddiad amlddisgyblaethol o’r defodau a’r profiadau chwareus, cathartig hyn sy’n fodd o gadarnhau hunaniaeth.Bydd y gynhadledd yn darparu llwyfan a fydd yn hwyluso gwell dealltwriaeth o rôl theatr a pherfformio i a gan bobl ifanc wrth fynegi hunaniaeth ddiwylliannol ac ieithyddol, yn ogystal â grymuso, arwain y ffordd, a sicrhau dyfodol ieithyddol.

Mewn byd lle mae gwahanol bobloedd, ieithoedd, diwylliannau, a genres theatrig yn cwrdd yn ddyddiol, o fewn a thu hwnt i ofod y theatr, bydd y gynhadledd hefyd yn ymwneud â chwestiynau cymhleth ac aml-haenog sy’n ymwneud â hybridedd diwylliannol ac ieithyddol.

Mae pynciau posibl sy’n ymwneud ag ieithoedd rhanbarthol, lleiafrifol a lleiafrifedig yn cynnwys:

 • Dinasyddiaeth, Iaith, a Theatr
 • Theatr a pherfformio i a gan Bobl Ifanc mewn Gwrthdaro Gwleidyddol, Diwylliannol ac Ieithyddol
 • Ieithoedd a Hunaniaeth ar y Dudalen ac ar y Llwyfan • Creu Canonau Theatraidd Newydd, Herio Hen Rai
 • Drag, Rhywioldeb, a Rhywedd
 • Cwmnïau Theatr ac Ymyriadau Theatrig
 • Perfformio fel Gwleidyddiaeth/fel Ffurf Weleidyddol
 • Creu Bydoedd ar ac oddi ar y Llwyfan
 • Ffeministaidd mewn Theatr i a gan Bobl Ifanc
 • Pypedwaith a Theatr Gwrthrychau
 • Dramodwyr Ifanc a Dramodwyr sy’n ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc
 • Theatrau Cenedlaethol: Noddfeydd neu Ofodau Trefedigaethol?
 • Creu Gofodau Amgen: Theatr Ieuenctid y tu hwnt i’r Theatr (e.e. Drag Gwyddeleg ar y cyfryngau cymdeithasol)
 • Hanes a Gwaddol Theatr a Pherfformio i a gan Bobl Ifanc
 • Parchu’r Gorffennol /Ail-ddychmygu Dathliadau: Rôl Theatr i a gan Bobl Ifanc mewn Perfformio, Defod a Lle

Mae'r trefnwyr yn gwahodd cynigion o ddim mwy na 250 gair ar gyfer papurau ugain munud o hyd, neu ar gyfer paneli tri phapur neu drafodaethau bwrdd crwn. Dylech hefyd gynnwys bywgraffiad byr hyd at 50 gair. Rhaid cyflwyno cynigion i (opens in a new window)youthlanguages2022@gmail.com.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw Dydd Gwener, 25 Tachwedd, 2022.

Pwyllgor Trefnu’r Gynhadledd

Dr Richard Huddleson
Dr Fiona Lyons
Eoin Mc Evoy, MA
Dr Ríona Nic Congáil
Dr Hannah Sams
Máire McCafferty, MA

Cynhelir y gynhadledd hon gan Ysgol y Wyddeleg, Astudiaethau Celtaidd a Llên Gwerin, Coleg y Brifysgol Dulyn. Ariennir y prosiect gan grant y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd Rhif Cytundeb Grant: 802695 - YEELP H2020-ERC-2018-STG

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD

E: riona.niccongail@ucd.ie |