Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Taighde na Foirne

Réimsí Taighde na Foirne 

(opens in a new window)An Dr Cathal Billings

 • Tréimhse na hAthbheochana
 • Cumann Lúthchleas Gael agus an Ghaeilge
 • Stair Chumann Lúthchleas Gael
 • An náisúnachas agus cúrsaí teanga, an náisiúnachas cultúrtha
 • Úsáid na Gaeilge poiblí
 • Cumainn agus eagraíochtaí náisiúnacha agus an Ghaeilge
 • An t-aistriúchán agus teoiricí aistriúcháin

(opens in a new window)An tOllamh Comhlach Caoimhín Breatnach

 • Teanga, litríocht agus meadarachtaí na Nua-Ghaeilge Moiche
 • Léann na lámhscríbhinní

(opens in a new window)Dr Tiber Falzett

 • Ethnographies of speaking (seanchas), aesthetics and sensory metaphor
 • Scottish Gaelic and Irish narrative and verbal art
 • Performance and representation of song, story, music and dance
 • Diasporic memory and creativity
 • Endangered and minoritised ethnolinguistic communities
 • Intersectionality, identity and modes of cultural expression
 • Contemporary folklife and everyday experience
 • Ethnoecology, interspecies relationships, and the supernatural

(opens in a new window)An Dr Kelly Fitzgerald

 • Teacht chun cinn agus forbairt an bhéaloidis
 • An chuimhne agus an insint
 • An stair bhéil sa chomhthéacs uirbeach
 • Anailís ar an bpróiseas eitneagrafaíochta agus cartlannaíochta
 • An traidisiún béil agus na healaíona
 

(opens in a new window)An Dr Darragh Gannon

 • Nua-Stair na hÉireann
 • Léann na hÉireann sa Chomhthéacs Domhanda
 • An Réabhlóid in Éirinn
 • Diaspóra na hÉireann
 • An Stair Dhomhanda/Thrasnáisiúnta
 • Léann na Músaem
 • Na Daonnachtaí Digiteacha
 

An Dr Fintan Keegan

 • Lámhscríbhinní malla Chúige Uladh agus Thuaisceart Laighean; 
 • Litríocht Oirialla agus na gceantar máguaird.  

(opens in a new window)An tOllamh Comhlach Caoimhín Mac Giolla Léith

 • Teanga agus litríocht na Nua-Ghaeilge agus Ghaeilge na hAlban
 • An teoiric liteartha agus an chritic
 • Na hamharcealaíona comhaimseartha

(opens in a new window)An Dr Roisin McLaughlin

 • Teanga, litríocht agus meadarachtaí na Gaeilge Luaithe 
 • Téacsanna Laidine-Gaeilge
 • Pailéagrafaíocht
 

(opens in a new window)An tOllamh Comhlach Ríona Nic Congail

 • Athbheochan na Gaeilge
 • Stair na bPáistí agus na nÓg
 • Stair an Oideachais
 • Stair na mBan in Éirinn
 • Litríocht do Pháistí
 • Litríocht Ghaeilge na mBan
 • Litríocht Chomhaimseartha na Gaeilge
 • Léann na hÚtóipe
 • Léann na Mionteangacha

(opens in a new window)An Dr Bairbre Ní Fhloinn

 • Tuiscintí agus cleachtais i leith na hoibre
 • Ról an traidisiúin sa chultúr coiteann comhaimseartha agus dianseasmhacht téamaí ón am atá caite go dtí an lá inniu
 • An ailtireacht dhúchasach agus na saincheisteanna caomhnaithe a bhaineann léi
 • Lucht Siúil na hÉireann agus an traidisiún béil
 • Leigheas na ndaoine agus a ról sa lá atá inniu ann
 • Deasghnátha agus cleachtais i leith na séasúr agus na féilire
 • An béaloideas feidhmeach
 • Stair bhailiú an bhéaloidis
 • Na modhanna a úsáideadh chun béaloideas na hÉireann a bhailiú agus a thaifead

(opens in a new window)An tOllamh Meidhbhín Ní Úrdail

 • Traidisiún na lámhscríbhinní in Éirinn
 • Traidisiún dúchasach scripte na hÉireann ón meánaois go dtí an naoú haois déag
 • An fhianaise a bhaineann le ról dinimiciúil an scríobhaí mar chruthaitheoir agus mar athchruthaitheoir insintí san ochtú agus sa naoú haois déag
 • Dioscúrsa na hinsinte agus an t-athláithriú stairiúil
 • An caidreamh comhlántach a bhí idir script agus cló san ochtú agus sa naoú haois déag
 • Scríbhneoireacht chomhaimseartha na Gaeilge agus a hoidhreacht

(opens in a new window)An tOllamh Comhlach Diarmuid Ó Sé

 • Canúintí Gaeilge na hÉireann, na hAlban agus Oileán Mhanann
 • Córais bhriathartha na Gaeilge agus na dteangacha Ceilteacha eile
 • Forbairt stairiúil na teanga ó c. 1200 AD
 • Múineadh ghramadach na Gaeilge agus graiméir na Gaeilge
 • Canúint agus litríocht iarthar Chiarraí
 • Aiceannú, córas gutaí na Gaeilge, an saorbhriathar, foirmeacha tabharthacha na n-a-thamhan dar críoch -ch i gcanúintí na Mumhan; téarmaíocht dathanna sa Ghaeilge
Staff member Fangzhe Qiu 2020 

(opens in a new window)An Dr Fangzhe Qiu

 • Early Irish language, esp. its morphosyntax
 • Medieval Irish literature and the history of ideas
 • Early Irish law
 • Comparative historical linguistics
 • Corpus linguistics

(opens in a new window)An tOllamh Regina Uí Chollatáin

 • Tréimhse na hAthbheochana - litríocht, iriseoireacht, critic
 • Iriseoireacht agus na meáin Ghaeilge ó 1795 anuas go dtí an lá atá inniu ann
 • Scríbhneoireacht Uirbeach na Gaeilge 1700+ agus an cultúr cló
 • An tÚrscéal Gaeilge agus an litríocht chomhaimseartha
 • An Ghaeilge ar an Scáileán agus Scannánaíocht na Gaeilge
 • Pearsana móra staire: Pádraic Mac Piarais, James Fintan Lalor
 • Oidhreacht scríofa Thír Chonaill
 • Oidhreacht Laoise

(opens in a new window)An Dr Aoife Whelan

 • Na Meáin Ghaeilge
 • An Ghaeilge ar an Scáileán agus Scannánaíocht na Gaeilge 
 • Fealsúnacht Irish-Ireland
 • Stair réabhlóidí na hÉireann